Wat is een 'Smart City'

Welke kenmerken heeft een Smart City?

Een stad kan als smart city worden omschreven wanneer investeringen in menselijk en sociaal kapitaal en in traditionele en meer innovatieve communicatie een duurzame ontwikkeling ondersteunen.

Hierbij wordt op een duurzame wijze omgegaan met natuurlijke hulpbronnen en wordt een participatief lokaal beleid gevoerd. Een smart city moet een goede plek zijn om te wonen, met de best mogelijke levenskwaliteit en met een zo efficiënt mogelijke inzet van middelen.

Een smart city verbindt mensen opnieuw met hun omgeving en stad om zo meer efficiënte en optimale relaties te creëren tussen beschikbare middelen, technologie, gemeenschappen, diensten en gebeurtenissen in de stedelijke omgeving. Mensen opnieuw verbinden houdt ook in dat de inwoners van een stad opnieuw mee verantwoordelijk worden voor hun omgeving.

Smart Cities bestaan niet zonder hun smart citizens.

Om ten volle inclusief, innovatief en duurzaam te zijn, en met andere woorden klaar te staan voor alle uitdagingen en opportuniteiten die de toekomst voor de steden brengt, moeten stadsbesturen, bedrijven, onderzoeksinstellingen én alle burgers zich verenigen om zo een stedelijk eco-systeem te vormen dat klaar is voor die toekomst. De kansen en de uitdagingen die de kennis- en informatiemaatschappij ons biedt moeten hierbij maximaal worden benut.

De lokale besturen nemen daarbij een actieve rol op. Zij zijn niet de lijdende voorwerpen die moeten toestaan dat allerlei technologieën en technieken in hun stad of gemeente worden uitgetest. Zij zijn zelf actor in het vormgeven van hun lokale gemeenschap en hebben hierin een evenwaardige stem als de industrie en de academische wereld. Meer nog, de lokale overheid moet er ook voor zorgen dat burgers en het middenveld betrokken kunnen worden in het denken over en het werken aan hun stad van de toekomst. Met andere woorden: co-creatie in alle betekenissen en toepassingen is essentieel.

Van NIMBY naar YIMBY

Ook de stedeling is veranderd. Iedereen is creatief en heeft meningen en ideeën die hij wil ventileren of in de praktijk brengen. We zien steeds meer een evolutie van NIMBY (not in my back yard!) naar YIMBY (yes in my back yard!).

Steeds meer bewoners nemen bewonersinitiatieven die ook een impact hebben op hun buurt en hun buren. Het middenveld vindt opnieuw de weg naar de wijk, het dorp, het stadsdeel. Nieuwe technologie laat toe dat meer mensen kunnen betrokken worden en willen betrokken worden bij de organisatie van hun kleine gemeenschap. En finaal ook bij de organisatie en de werking van hun gemeente, stad en zelfs regio.