Sectorale mili­eu­voor­waar­den voor windturbines in Vlaanderen

Een besluit van 7 juli 2023 stelt sectorale voorwaarden vast om de milieuhinder van windturbines voor omwonenden te beperken.

De Vlaamse Regering heeft een besluit met sectorale milieuvoorwaarden vastgesteld voor alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige inrichtingen voor windturbines in Vlaanderen. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.  

Dit besluit moet mogelijke milieuhinder van windturbines voor omwonenden helpen voorkomen of beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst die bij titel II van het VLAREM is gevoegd.  

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden op mens en milieu onderzocht. Het Team Omgevingseffecten (Team Mer) keurde het plan-MER goed op 21 april 2023.  

Bekijk de documenten