Publieke inspraak over het plan-MER voor Mestactieplan 7 (MAP 7)

Tot 12 augustus kan je de kennisgeving over MAP 7 inkijken en opmerkingen geven. Dit plan brengt de effecten op mens en milieu in kaart.

Om het oppervlakte- en grondwater te beschermen tegen nutriëntenverliezen bereidt de Vlaamse overheid het zevende mestactieplan (MAP 7) voor in uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Vlaanderen ambieert met MAP 7 de nodige maatregelen te nemen om de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw te reduceren, en aldus de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doelen, zoals voorzien in de Europese wetgeving met name de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Drinkwaterrichtlijn en binnen de timing en bepalingen van deze richtlijnen, voor zover landbouw daar verantwoordelijk voor is.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Of kom het document inkijken op de Dienst Milieu en Klimaat

Stadskantoor, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

Maak wel vooraf een afspraak, zodat we je vlot kunnen helpen.

Heb je opmerkingen of voorstellen?

Zijn er volgens jou aanvullende milieueffecten die onderzocht moeten worden? Op welke manier? Of heb je alternatieve voorstellen?

Dien ze vóór 12 augustus in 

Departement Omgeving
Team Omgevingseffecten
Milieueffectrapportage
Plan-MER MAP 7 (PL0301)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

Meer informatie over milieueffectrapportage of bel naar het gratis nummer 1700.