Publieke inspraak over het plan-MER ivm het extern salderen van stik­stofe­mis­sies

Tot 3 juni 2024 kan je de kennisgevingsnota inkijken en reageren op de methode waarop de milieu-effecten bestudeerd zullen worden.

Icoon advies

Wat ging vooraf?

De Vlaamse Regering stelde op 10 maart 2023 de programmatische aanpak stikstof (PAS) vast. De PAS is een omvattend, realisatiegericht beleidsprogramma dat de depositie van stikstof op Speciale Beschermingszones structureel en planmatig wil terugdringen. Deze aanpak moet bijdragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur.

Met het decreet over de programmatische aanpak stikstof (het ‘Stikstofdecreet’) legde het Vlaams Parlement de rechtsgrond vast voor specifieke emissie-reducerende maatregelen in de PAS en voor beoordelingskaders voor de stikstofimpact van vergunningsplichtige activiteiten. Het Stikstofdecreet trad op 23 februari 2024 in werking.

Wat is extern salderen?

Het Stikstofdecreet verwijst naar de mogelijkheid tot extern salderen in het kader van de individuele passende beoordeling. Extern salderen houdt in dat een vergunningsplichtig project – de saldonemer – voor het terugdringen van zijn stikstofemissies beroep kan doen op emissies die door een ander project – de saldogever – worden stopgezet

Inspraak op het plan-milieueffectrapport

De Vlaamse Regering onderzoekt door middel van een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) 

  • onder welke voorwaarden extern salderen mogelijk is in het kader van het Stikstofdecreet en 
  • de mogelijke effecten van extern salderen op mens en milieu. 

Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota. In die nota vind je een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten in het plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Je kan de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Geef ook alternatieve voorstellen mee.

 

Inkijken op kantoor in Gent kan na afspraak via milieuenklimaat@stad.gent of telefonisch op 09 266 23 01.

Opmerkingen of voorstellen?

Stuur je reactie vóór 3 juni in 

Departement Omgeving

Team Omgevingseffecten

Milieueffectrapportage

Plan-MER BVR Extern Salderen (PL0311)

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 BRUSSEL