Gent kiest uitdrukkelijk voor duurzame en stadsgerichte landbouw

In haar 'visie op landbouw' kiest de Stad voor een duurzame en stadsgerichte landbouw. Ook op korte termijn zijn er acties gepland.

In haar nieuwe 'visie op landbouw' kiest de Stad Gent uitdrukkelijk voor een duurzame en stadsgerichte landbouw. Ook op korte termijn zijn daarvoor acties gepland. Zo start er een project rond droogtebestrijding in het Parkbos en komt er een nieuwe oproep voor pilootprojecten op pachtvrije OCMW-gronden.

Gent is in de eerste plaats een stad, maar toch bestaat bijna één vijfde van het grondgebied uit weilanden en akkers. Zo’n honderd Gentse landbouwers zetten dagelijks stappen richting een lokale en duurzame voedselproductie. Omdat ook in de Arteveldestad de ruimte voor landbouw onder druk staat, lanceert de Stad Gent nu haar 'visie op landbouw in en rond Gent'.

Speerpunten zijn onder meer het versterken van de veerkracht en de economische rendabiliteit van landbouwbedrijven en het vrijwaren van landbouwruimte. Nog van belang is het stimuleren van de korte keten en het aanmoedigen van een natuurinclusieve, klimaatvriendelijke landbouw met een maatschappelijke meerwaarde.

Gent wil samen met zijn landbouwers bouwen aan een duurzame en meer lokaal verankerde voedseleconomie die rendabel, sociaal en ecologisch is. Als we dat willen bereiken, is het cruciaal om ook ruimte voor landbouw te blijven voorzien. Via deze visietekst bouwen we een duurzame en stadsgerichte landbouw uit.

Tine Heyse , schepen van Landbouw

Geplande acties

De Stad Gent neemt al heel wat initiatieven in het kader van de nieuwe visie op landbouw. Zo worden de boerenmarkten financieel ondersteund, krijgen landbouwers subsidies als ze hun bedrijf willen verduurzamen, wordt het principe van de korte keten opgenomen in overheidsopdrachten voor voeding en is er een moratorium op de verkoop van OCMW-landbouwgronden.

Maar er staan ook nieuwe acties op de planning. Zo komt er een nieuwe oproep voor pilootprojecten rond landbouw op pachtvrije OCMW-gronden. De Stad Gent start ook een project met de landbouwers van het Parkbos om de droogte tegen te gaan, onder meer door het plaatsen van zogenaamde ‘stuwtjes’ in grachten om het water tegen te houden en te sparen. Tot slot engageert de Stad zich om de nieuwe landbouwvisie mee te nemen in het verlenen van vergunningen voor inrichtingen in agrarisch gebied.