Skills Navigator: rapporten 21e eeuwse vaardigheden

Worden 21st century skills gevraagd in onze havengebieden? Hoe schatten werkgevers en bemiddelaars de huidige en toekomstige skillsgaps in?

De impact van evoluties in de samenleving en de economie op jobs is zonder twijfel hoog en heeft belangrijke gevolgen voor de skills die nodig zijn om inzetbaar te zijn en te blijven in een job. In een samenleving in transitie is het een uitdaging om de skills van instromers in het werkveld, werkzoekenden en jongeren up-to-date te houden waardoor de mismatch tussen arbeidsvraag en –aanbod een groot en groeiend knelpunt is.

De 21ste eeuwse vaardigheden die op de arbeidsmarkt worden gevraagd nu, maar zeker naar de toekomst toe, zijn een enorme uitdaging in een VUCA-wereld (Volatile – Uncertain – Complex – Ambiguous). Deze uitdaging geldt zeker ook voor de havengebieden van de Vlaams-Nederlandse Delta. Voor bedrijven is een goede matching van skills en werk cruciaal. Skills zijn dé sleutel tot tewerkstelling en welvaart. Willen de havenregio’s hun posities versterken, dan moeten ze over de juiste mensen met de juiste skills kunnen beschikken. Zij moeten globaal concurreren, innoveren en snel inspelen op nieuwe trends. Voor de instromers, werkzoekenden en jongeren is een goede matching evenzeer cruciaal: met de juiste vaardigheden kunnen zij instromen of doorstromen naar kwalitatief goede banen.

Het project Skills Navigator levert in het kader van het onderzoeksluik nu volgende rapporten op:

Op basis van voorgaande verworven inzichten (zie reviewrapport bestaand onderzoek) werd getracht een synthese te maken rond ‘Welke 21st century skills heeft het werkveld in en rond de havengebieden nodig, nu en in de nabije toekomst?’. Hierbij werd nagegaan in welke mate vacatures op dit moment reeds vragen naar 21st century skills.

Daarnaast werd ook de inschatting van werkgevers en andere relevante stakeholders zoals HR-officers, arbeidsmarktdeskundigen en arbeidsbemiddelaars bevraagd rond het belang van deze skills in het werkveld en de aanwezigheid ervan, nu en in de nabije toekomst (tot 2 à 3 jaar). Deze synthese geeft heel wat relevante informatie. Zo is het bijvoorbeeld interessant om na te gaan wat de actuele vraag in vacatures naar 21st century skills op dit moment is, en de inschatting van de werkgevers en stakeholders naar het belang van de skills in het werkveld. Merken we hier dezelfde tendens op of zien we hier ook een mismatch? Is het zo dat de loopbaanvaardigheden bij alle deelacties naar voren komen als het meest belangrijk? Geven de respondenten uit de focusgroepen en van de enquête een gelijkaardige tendens aan wat betreft hun inschatting naar de aanwezigheid van de skills?

Tot slot werd bekeken welke stakeholders volgens de respondenten een rol spelen in het faciliteren van een betere skills match. Is er een gedeelde verantwoordelijkheid en door wie wordt deze gedragen? In de focusgroepen en de enquête werd tevens dieper ingegaan op mogelijke acties die door werkgevers en andere stakeholders kunnen genomen worden. Welke acties kunnen bijdragen aan het dichten van de kloof tussen het skillsaanbod en de skillsvraag?

De rapporten zijn ook terug te vinden op de projectwebsite van Skills Navigator.

Meer info

Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.skillsnavigator.eu

De Provincie Oost-Vlaanderen cofinanciert de inzet van de Stad Gent in dit project.

Contact:

klaas.ballegeer@stad.gent

+32 (0)486 28 85 59