Subsidie voor initiatieven rond studieondersteuning in Gent

Feitelijke verenigingen of vzw's die maatschappelijk kwetsbare groepen studieondersteuning aanbieden kunnen hiervoor een subsidie aanvragen.

Waar gaat het over?

U kan in naam van feitelijke verenigingen of vzw's die maatschappelijk kwetsbare groepen studieondersteuning aanbieden een subsidie aanvragen. De voorwaarden voor deze subsidie staan opgesomd in het 'Subsidiereglement voor betoelaging en erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent', te vinden onderaan deze pagina.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het initiatief geeft gratis studieondersteuning.
 • Het initiatief is gericht op schoolgaande kinderen en jongeren van 4 jaar tot 21 jaar die behoren tot een kwetsbare groep.
 • Het initiatief registreert volgende gegevens per deelnemer: wijk waarin ze wonen, geboortejaar van de kinderen/jongeren, de school waar ze schoollopen en of er eventueel een specifieke doelgroep bereikt wordt.
 • Het initiatief bereikt minstens 10 deelnemers.
 • Het initiatief werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. 
 • Er is minimum 1 ondersteuningsmoment per week gedurende minstens 20 weken. De ondersteuningsmomenten moeten niet aaneensluitend zijn, ze mogen onderbroken worden door schoolvakanties, examenperiodes,…
 • Het initiatief is transparant over wie ouders kunnen contacteren indien ze problemen ondervinden met de vrijwilliger en communiceert dit duidelijk naar de ouders.
 • De vrijwilligers van de initiatieven volgen een basisvorming en een keuzevorming georganiseerd door Onderwijscentrum Gent. Initiatieven die werken met een specifieke doelgroep vrijwilligers mogen met toestemming van Onderwijscentrum Gent zelf een vorming organiseren voor hun vrijwilligers.
 • De ouders worden betrokken en ondersteund. Dit gebeurt minimaal voor of na het ondersteuningsmoment. Wanneer ouders niet aanwezig kunnen zijn op dit moment, denkt het initiatief na over andere mogelijkheden om ouders te betrekken en te ondersteunen.
 • Het initiatief brengt de school en de leerkracht op de hoogte van deelname zodat ze samen kunnen werken aan het ondersteunen en versterken van de deelnemer en zijn/haar gezin. 
 • Het initiatief neemt deel aan twee intervisiemomenten die georganiseerd worden door Onderwijscentrum Gent. 
 • De initiatieven hebben vanuit hun praktijkervaring een signaalfunctie en geven mogelijke signalen door aan Onderwijscentrum Gent.
 • Het initiatief sluit een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af.
 • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen. 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Het basisbedrag van de subsidie bedraag 1.200 euro.

Het initiatief kan een extra subsidie ontvangen die berekend wordt op basis van het aantal deelnemers en vrijwilligers die het vorig schooljaar actief waren binnen het initiatief. Deze aantallen worden gehaald uit de evaluatie die het initiatief indient bij het Onderwijscentrum Gent. Vanaf meer dan 10 deelnemers krijgt het initiatief per 5 extra deelnemers 20 euro, vanaf meer dan 10 vrijwilligers krijgt het initiatief per 5 extra vrijwilligers 50 euro.

Wat heb ik nodig?

 • Het aanvraagformulier onderaan deze pagina
 • De verzekeringspolis Burgerlijke Aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.
 • Bij een tweede aanvraag: volgende gegevens per deelnemer: wijk waarin ze wonen, geboortejaar van de kinderen/jongeren, de school waar ze schoollopen en of er eventueel een specifieke doelgroep bereikt wordt.

Welke stappen zijn er?

Aanvraag

 1. Je dient de aanvraag in via het aanvraagformulier onderaan deze pagina.
 2. Het online aanvraagformulier kan jaarlijks ingediend worden tussen 4 april en 30 juni  bij Onderwijscentrum Gent.
 3. De aanvrager wordt vrijgesteld van de verplichting haar balans en rekeningen alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand voor te leggen.

Beoordeling

Voor 15 juli word je per mail op de hoogte gebracht of jouw aanvraag ontvankelijk is.

Beslissing

Voor 30 augustus word je op de hoogte gebracht of jullie de subsidie zullen ontvangen, per mail door Onderwijscentrum Gent

Uitbetaling

Uitbetaling 90%:

In september stort de Stad 90% van het subsidiebedrag op het opgegeven rekeningnummer

Controle:

voor 30 juni moet het evaluatieformulier ingediend worden bij Onderwijscentrum Gent het evaluatieformulier is te verkrijgen via de website van Onderwijscentrum Gent

Uitbetaling 10%:

na positieve evaluatie door Onderwijscentrum Gent wordt de overige 10% van de subsidie uitbetaald op jullie rekeningnummer (normaal gezien in de loop van september)

Regelgeving

Subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent

Subsidie voor initiatieven rond studieondersteuning in Gent