Erkenning en subsidiëring van verenigingen die werken met
sociale voorzieningen en personen met een beperking

Organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan kwetsbare Gentenaren kunnen een erkenning en eventueel een werkingssubsidie aanvragen.

Waar gaat het over?

Met deze erkenning wil de Stad Gent instellingen en verenigingen  ondersteunen die kwetsbare inwoners van Gent helpen om zo lang en kwalitatief mogelijk zelfstandig thuis te leven. Daarnaast wil het stadsbestuur ook de sociale inclusie, emancipatie en de toegang tot sociale grondrechten van personen met een beperking bevorderen.

Gentse zelfhulpgroepen, diensten en zelforganisaties van personen met een beperking die hoofdzakelijk werken met vrijwilligers kunnen bijkomend een werkingssubsidie ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor een erkennings- en werkingssubsidie zijn:

 • De organisatie moet een zetel of afdeling in Gent hebben, tenzij uit andere aspecten van haar doel, werking of organisatiestructuur (vb. samenstelling bestuursorgaan, leden –of deelnemerslijsten, locatie van de activiteiten) blijkt dat het om een Gentse organisatie gaat
 • De meeste activiteiten van de vereniging vinden plaats in Gent en zijn bestemd voor een Gents publiek
 • De organisatie is gericht op de ondersteuning van personen met een beperking, een aandoening of psychische/sociale problemen (of op hun familie) en draagt bij tot hun emancipatie en versterking
 • De organisatie moet bewijzen dat ze het vorige kalenderjaar activiteiten heeft georganiseerd die aan bovenstaande criteria voldoen

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Elke vereniging of instelling die in aanmerking komt voor een werkingssubsidie ontvangt een basissubsidie van 300 euro. De organisatie die het voorbije kalenderjaar (minstens) twee activiteiten organiseerde rond bepaalde beleidsthema's, ontvangt naast de basissubsidie een bijkomende subsidie. Over welke beleidsaccenten het gaat en hoe deze bijkomende subsidie bepaald wordt, lees je in het reglement.

Wat heb ik nodig bij de aanvraag?

Voeg volgende documenten toe bij je aanvraag:

 • de samenstelling van het bestuursorgaan (bv. Raad van Bestuur, trekkende vrijwilligers) van de vereniging met de vermelding van de naam, de voornaam en het adres van de bestuursleden. 
 • een jaarverslag (vorig kalenderjaar) 
 • een activiteitenprogramma van het lopende werkingsjaar van de organisatie
 • de statuten van de vzw, of in het geval van een feitelijke vereniging een exemplaar van het basisreglement of intern afsprakenkader met een omschrijving van het doel en de werking van de vereniging.

Welke stappen zijn er?

Je bezorgt het aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken aan de Dienst Lokaal Sociaal Beleid:

 • per post: t.a.v. Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • via e-mail: lokaalsociaalbeleid@stad.gent
 • Persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs: GentinfoPunt Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent

Een organisatie die voor de eerste maal een erkenning aanvraagt, kan dit gedurende het hele jaar doen. Als je ook een werkingssubsidie wil aanvragen, moet je aanvraag uiterlijk 31 mei binnen zijn. Kies in dat geval ook  het juiste aanvraagformulier  en verduidelijk welke activiteiten jouw organisatie het voorbije kalanderjaar opzette en op welke manier je organisatie bijdroeg aan de beleidsaccenten. Eén van de beleidsaccenten waarvoor een organisatie een extra subsidieschijf kan aanvragen zijn acties die bijdragen aan de toegang tot sociale grondrechten. In de folder "Fit in je hoofd" onderaan deze pagina vind je meer uitleg over deze grondrechten.

De Dienst Lokaal Sociaal Beleid brengt elke aanvrager schriftelijk op de hoogte van de beslissing. 

 

Zijn er uitzonderingen?

Volgende verenigingen komen niet in aanmerking voor de subsidie:

 • Pure vrijetijdsinitiatieven (vb. hobbyclubs, culturele- of sportmanifestaties, buurtinitiatieven)
 • Welzijnsinstellingen (vb. dagverzorgingscentra, tehuizen niet-werkenden, woonzorgcentra, thuiszorgdiensten, ...) die een dagbesteding, opvang of een woonvorm aanbieden en/of professionele zorg in de thuissituatie verlenen
 • Sociale en beschutte werkplaatsen, sociale economieprojecten, onderwijsondersteuning, huiswerkbegeleiding, aangepast vervoer,…
 • Een lokaal overkoepelend geheel van verenigingen (bv. koepelorganisatie of samenwerkingsverband van Gentse verenigingen), tenzij het gaat om een uitbetaling aan een koepel van subsidies die aangevraagd werd voor haar afdelingen

Regelgeving

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Erkenning en subsidiëring van verenigingen die werken met
sociale voorzieningen en personen met een beperking