Meerjarige werkingssubsidies voor organisaties kunsten en cultureel erfgoed 2021-2025

Stad Gent verleent subsidies aan professionele organisaties met maatschappelijke zetel in Gent voor werking in kunsten en cultureel erfgoed.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent lanceerde op 1 juli 2020  een nieuw subsidiereglement voor ondersteuning van de werking van organisaties in kunsten en cultureel erfgoed voor periode 2021-2025

Opgelet: De afgelopen indiendatum was 1 september 2022 voor de periode 2023-2025 (3 jaar), het is niet meer mogelijk om nog in te dienen voor deze periode.

Met dit nieuwe reglement wil de Stad Gent de financiële ondersteuning van organisaties wiens werking het louter projectmatige overstijgt, structureler aanpakken. Het nieuwe reglement laat toe dat organisaties een gemotiveerde subsidieaanvraag kunnen indienen, op basis van een actueel dossier dat door een jury met experten wordt beoordeeld.
De toegekende subsidie geldt voor meerdere jaren, en biedt aldus een financiële zekerheid voor langere periode.

Dit nieuwe reglement vervangt vanaf 2021 de zogenaamde ‘nominatieve subsidies’ aan organisaties uit kunst, cultuur en cultureel erfgoed, maar laat ook toe dat nieuwe actoren die hun waarde in het veld van kunsten en cultureel erfgoed ondertussen bewezen hebben, een aanvraag indienen.  

Heb je bijkomende vragen of weet je niet zeker of je in aanmerking komt? Stel je vraag of neem contact op met het Team Advies & Ondersteuning van Cultuur Gent!
Je kan je vraag voorlopig enkel stellen via e-mail. Vermeld zeker je telefoonnummer. Indien nodig belt Cultuur Gent je op

Welke organisaties kunnen ondersteuning krijgen?

Het reglement richt zich enkel tot organisaties met rechtspersoonlijkheid en maatschappelijke zetel in Gent. De organisatie heeft als hoofddoelstelling een werking inzake kunsten of cultureel erfgoed.

Belangrijke voorwaarden zijn dat

 • de organisatie in een periode van 6 jaar voorafgaand aan de aanvraag via de dienst bevoegd voor cultuur van de Stad Gent ofwel minstens 3 keer projectsubsidies heeft ontvangen ofwel minstens 1 nominatieve subsidie heeft ontvangen;
 • de organisatie minstens 3 projecten realiseert op jaarbasis of de organisatie kan aantonen dat er een werking plaatsvindt die het louter projectmatige overstijgt sinds minstens 3 jaar.

Lees alles over de voorwaarden en de beoordelingscriteria in het Subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties kunsten en cultureel erfgoed 2021-2025

Waarop wordt mijn aanvraag beoordeeld?

De aanvragen worden beoordeeld door een jury met experten, die haar advies voor toekenning en verdeling van de subsidies voorlegt aan het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van volgende criteria:

 • De kwaliteit en duurzaamheid van de werking en van de projecten en de visie op middellange termijn;
 • De inbedding van de werking in de stad en het brede culturele veld en de mate waarin de werking daarin een unieke meerwaarde vormt, het inspelen op stedelijke diversiteit of maatschappelijke noodzaak en de samenwerking en verbinding tussen partners, al dan niet transversaal;
 • De mate van vernieuwing, experiment en voorbeeldfunctie en de bijdrage aan de uitstraling van Gent als stad van kunst, cultuur en cultureel erfgoed;
 • De mate waarin de werking zich inschrijft in het cultuurbeleid en de specifieke beleidsaccenten van de Stad Gent, met inbegrip van Gent als kindvriendelijke en leeftijdsvriendelijke stad;
 • De vertaling van doelstellingen, inhoudelijk concept en planning in de zakelijke planning en begroting, de mate waarin een realistische en evenwichtige begroting wordt voorgesteld en waarin wordt voorzien in andere inkomsten dan de gevraagde subsidie;

Lees alles over de voorwaarden en de beoordelingscriteria in het Subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties kunsten en cultureel erfgoed 2021-2025

Wanneer en hoe aanvragen?

Wanneer aanvragen?

Je kan niet meer indienen! De uiterste indiendatum voor een werkingssubsidie 2023-2025 was op 1 september 2022.

De subsidieaanvraag kan worden ingediend uiterlijk op 1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de subsidieperiode van 2 of 3 jaar moet starten:

1 september 2022 voor de subsidieperiode 2023-2025 (3 jaar);

Hoe aanvragen?

Download het aanvraagformulier en het financieel overzicht, vul in en bezorg het aan Cultuur Gent via e-mail  of via de post (papier).

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 • Cultuur Gent controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
 • Je aanvraag wordt beoordeeld door een jury met externe experts volgens vastgelegde criteria die je kan terugvinden in het subsidiereglement.
 • Het college van burgemeester en schepenen neemt ten laatste binnen de vier maanden na de uiterste indiendatum van de desbetreffende subsidieronde  een beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van het advies van de jury.
 • Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

In het eerste jaar gebeurt de uitbetaling van de subsidie uiterlijk 2 maanden na goedkeuring van de subsidie. In het tweede en derde jaar wordt de subsidie uitbetaald uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het volledige jaarverslag van het vorige werkingsjaar.

 

Regelgeving

Subsidiereglement voor financiële ondersteuning van de werking van organisaties kunsten en cultureel erfgoed voor de periode 2021-2025