Subsidies ‘Collectie van de Gentenaar –creatief en technologisch (her)gebruik digitaal erfgoed' - Cocreatiefonds

Gentse erfgoedinstellingen delen hun collecties online. Je kan subsidies krijgen om hier mee aan de slag te gaan.

Waar gaat het over?

Wil je met je buren, je vereniging, organisatie, bedrijf of school aan de slag met Gents gedigitaliseerd cultureel erfgoed? Dan maak je kans op een financiële ondersteuning via het Cocreatiefonds. Het Cocreatiefonds ondersteunt projecten die op een vernieuwende manier de Collectie van de Gentenaar gebruiken.
De Collectie van de Gentenaar ontsluit de erfgoedcollecties van de Gentse musea en het archief in een online data- en beeldbank. Dit kadert in de algemene strategie van de stad Gent rond open data, waarbij de Stad hergebruik van gegevens en kennis stimuleert.

Maak je op een creatieve of technologische manier gebruik van die Gentse erfgoeddata dan maak je kans op een financieel duwtje in de rug van 2.000 tot 20.000 euro. De deadline voor het indienen van subsidiedossiers (13 maart 2022) is echter voorbij.

Het gaat om projecten die lopen vanaf 17 juni 2022 tot 2 april 2023. Je kunt kiezen tussen 2 subsidies: creatief of technologisch hergebruik. Beide zijn niet combineerbaar.

Creatieve toepassingen

Creatief hergebruik stimuleert bewoners, verenigingen, organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen om aan de slag te gaan met het gedigitaliseerd erfgoed dat de Collectie van de Gentenaar ontsluit. Bedoeling is om creatieve afgeleiden te maken van erfgoed, bijvoorbeeld nieuwe creaties, verhalen, installaties, onderzoek, events of andere activiteiten. De mogelijkheden zijn oneindig: een theaterstuk, performance, interactieve installatie, publicatie, film, podcast, een vertelavond, een muziekstuk… of - wie weet - een combinatie.

Het reglement vind je onderaan bij de documenten.

Technologische toepassingen

De subsidie voor technologisch hergebruik mikt op dezelfde doelgroepen maar stimuleert technologische toepassingen die de collecties interactiever maken. Dat wil zeggen: toepassingen die de collecties personaliseren, aantrekkelijker en toegankelijker maken voor de Gentenaars. Je kunt de Gentse collectie data ook linken aan data uit andere sectoren, bijvoorbeeld toerisme, mobiliteit of onderwijs. Dat kan gaan over het ontwikkelen van nieuwe apps, datavisualisaties, AI implementaties, interactieve installaties, tools die op een nieuwe manier verrijking of transformatie toelaten en tal van andere toepassingen.

Het reglement vind je onderaan bij de documenten.

Welke projecten kunnen ondersteuning krijgen?

 • Het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet hoofdzakelijk op het grondgebied van Gent plaatsvinden en/of heeft een hoge relevantie voor de stad Gent en haar inwoners.
 • Enkel projecten die aan de slag gaan met de ontsloten data uit de Collectie van de Gentenaar-collecties om er nieuwe afgeleiden, verhalen of activiteiten rond te bouwen en/of om de collecties te verrijken met nieuwe creaties, verhalen, onderzoek,… komen in aanmerking voor een subsidie.  >> Op 1 februari 2022 zal de beeld- en databank van de Collectie van de Gentenaar online staan om te consulteren, inspiratie op te doen en op basis daarvan je project vorm te geven.
 • Projecten kunnen ten vroegste starten op 17 juni 2022 en moeten ten laatste op 2 april 2023 gerealiseerd zijn.
 • Als meerdere partijen samen een project organiseren, wordt slechts één subsidie toegekend voor dit project.
 • Goedgekeurde projecten leveren een bijdrage aan het eindevenement van het project ‘Collectie van de Gentenaar’ (2023) onder de vorm van een toonmoment, foto- of beeldmateriaal, tekst,…
 • In publicaties of externe activiteiten moeten de Stad Gent en de Europese Unie als subsidiërende overheid duidelijk vermeld worden. De nodige logo’s worden hiervoor aangeleverd.
 • Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Welke projectsubsidies zijn er en hoeveel bedraagt de subsidie?

Welke projectsubsidie?

Projectsubsidie voor eenmalige projecten van beperkte duur en die uiterlijk binnen 1 jaar na de toekenning van de subsidie wordt gerealiseerd;

Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt minimaal 2.000 euro en maximaal 20.000 euro.

Wat zijn de stappen om een subsidie aan te vragen?

Wanneer dien je je aanvraag in?

Opgelet: De deadline voor het indienen van subsidiedossiers is voorbij!

Hoe verloopt het verder?

 1. De dienst Strategische Subsidies controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kan eventueel extra informatie opvragen.
 2. Zodra de aanvraag volledig is, krijgt de aanvrager schriftelijk een ontvangstbevestiging.
 3. De aanvragen worden beoordeeld door een jury, die haar advies voor toekenning en verdeling van de subsidies voorlegt aan het college van burgemeester en schepenen. 
 4. De jury is samengesteld uit medewerkers van de dienst Strategische Subsidies en van de andere diensten van de Groep Gent, die bij het project de Collectie van de Gentenaar betrokken zijn, aangevuld met externe juryleden die vanuit een specifieke expertise de subsidieaanvragen kunnen beoordelen. 
 5. De jury beoordeelt elke aanvraag volgens vastgelegde criteria die je kan terugvinden in het subsidiereglement.
 6. Het college van burgemeester en schepenen neemt 2 maanden na het indienen van een ontvankelijke aanvraag en op basis van het advies van de jury een beslissing.
 7. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van deze beslissing.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De uitbetaling van de toegekende subsidie gebeurt in twee schijven:

 1. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen ontvangt de aanvrager een voorschot van 90 % van het toegekende bedrag. De uitbetaling gebeurt ten laatste een maand na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
 2. Het saldo van 10% wordt uitbetaald na het indienen en controle van het eindverslag met bijbehorende verantwoordingsstukken.

Wat moet er achteraf gebeuren?

Wanneer het project is afgerond maak je een inhoudelijk en financieel eindverslag op ter verantwoording van het gebruik van de projectsubsidie.

Meer informatie

Check de website van de Collectie van de Gentenaar. Er worden verschillende informatie- en netwerkmomenten georganiseerd.

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Team Collectie van de Gentenaar, e-mail collectie@stad.gent

Subsidies ‘Collectie van de Gentenaar –creatief en technologisch (her)gebruik digitaal erfgoed' - Cocreatiefonds