Familienaam

Elk kind krijgt bij de geboortenaam een familienaam toegewezen. Welke naam het kind krijgt, leest u hier.

In de naamgeving naar Belgisch recht is sprake van enerzijds de afstamming van vaderszijde en moederszijde en anderzijds de afstamming alleen van moederszijde.

Bij niet-Belgen wordt de wetgeving gevolgd van het land waar het kind onderdaan van is.

Heeft het kind recht op een meervoudige nationaliteit, dan kunnen de ouders kiezen welke wetgeving zal worden gevolgd om de familienaam te bepalen. Het Belgisch recht heeft dus niet automatisch voorrang wanneer het kind ook de Belgische nationaliteit heeft.

Hieronder wordt enkel het Belgisch recht vernoemd.

Afstamming van vaderszijde en moederszijde

Het kind van wie de afstamming van vaderszijde en van moederszijde tegelijkertijd komt vast te staan, draagt ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder, ofwel een dubbele naam in de volgorde die de beide ouders zelf kiezen.
Bij onenigheid of wanneer er geen keuze gemaakt wordt, krijgt het kind een dubbele naam in alfabetische volgorde.
Opgelet: de keuze is onherroepelijk en de gekozen naam geldt voor alle toekomstige kinderen (van dezelfde ouders).

 • Eerste kind geboren na 1 juni 2014
  De beide ouders kiezen de familienaam van het kind op het ogenblik van de aangifte van de geboorte in de gemeente vaar het kind geboren is.
  - U bent beiden aanwezig bij de geboorteaangifte: U tekent beiden de verklaring van naamkeuze
  - Eén van de ouders is niet aanwezig bij de geboorteaangifte: U brengt bij de geboorteaangifte een verklaring van naamkeuze mee, ondertekend door de beide ouders en een kopie van de Belgische identiteits - of verblijfskaart van de afwezige partner. Dergelijke formulieren werden bezorgd aan de materniteit van de 4 Gentse ziekenhuizen. U kan het formulier 'Verklaring van naamkeuze eerste kind' ook downloaden.
 • Kind geboren geboren na 1 juni 2014 maar er zijn al oudere gemeenschappelijke kinderen
  De nieuwgeborene krijgt de naam van de vader, net als de oudere broers en zussen. Ouders kunnen hierbij ook naamswijziging vragen voor ALLE gemeenschappelijke kinderen tot 1 jaar na de geboorte van de nieuwgeborene. Geen van de andere kinderen mag meerderjarig zijn bij de aanvraag tot naamswijziging. Het is ook niet mogelijk bij een samengesteld gezin. Aanvraag tot naamswijziging gebeurt in de woonplaats van één van de kinderen. De beide ouders moeten aanwezig zijn bij de aanvraag van de naamswijziging (zij moeten immers de akte ondertekenen). Als één van de ouders overleden is, volstaat de handtekening van de aanvragende ouder.
 • Geen kinderen geboren na 1 juni 2014
  Naamswijziging voor ALLE kinderen is mogelijk – aanvraag kan in de woonplaats van de kinderen. Overgangsbepaling: dit kan maar tot 31 mei 2015 en op voorwaarde dat alle kinderen minderjarig zijn. De beide ouders moeten aanwezig zijn bij de aanvraag van de naamswijziging (zij moeten immers de akte ondertekenen). Als één van de ouders overleden is, volstaat de handtekening van de aanvragende ouder.

Afstamming alleen van moederszijde

Het kind van wie de afstamming enkel langs moederszijde vaststaat, draagt de naam van de moeder (art. 335 §2 B.W.):

Erkenning door de vader nadat de geboorteakte is opgesteld

Indien de afstamming van vaderszijde komt vast te staan na de afstamming van moederszijde, blijft de naam onveranderd die van de moeder tenzij de moeder en de erkenner in de erkenningsakte verklaren dat het kind de naam van de vader of een dubbele naam zal dragen. Voor kinderen geboren na 1 juni 2014 is deze verklaring mogelijk tot een jaar na de erkenning. Voor kinderen geboren voor 1 juni 2014 is deze verklaring mogelijk uiterlijk tot 31 mei 2015.
Opgelet: alle kinderen uit hetzelfde gezin moeten wel dezelfde naam krijgen.