Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel na zijn/haar overlijden.

Inhoudstafel

Beschrijving

Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over het wegnemen en de transplantatie van organen en weefsel na zijn/haar overlijden. 
Dit kan een verklaring van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie van organen. U kunt deze verklaring of toestemming ook herroepen. 
Het basisprincipe is dat organen en weefsel, bestemd voor transplantatie, kunnen worden weggenomen na overlijden bij iedereen die zijn woonplaats in België heeft, behalve indien vaststaat dat tegen een dergelijke wegneming verzet is geuit.

Voor het wegnemen van organen bij levenden is geen registratie voorzien via het gemeentebestuur.

Voorwaarden

Als u Belg bent of meer dan zes maanden in België woont, dan staat de wet de verwijdering van organen na uw dood toe tenzij:

 • u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven;
 • uw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaanafname verzetten.

Voor minderjarigen of bij verlengde minderjarigheid gelden volgende regels:

 • Indien de (verlengde) minderjarige jonger is dan 18 jaar en in staat is zijn wil kenbaar te maken, kan hij zelf of - zolang de  (verlengde) minderjarige in leven is - de nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken.
 • Indien de  (verlengde) minderjarige jonger is dan 18 jaar en niet in staat is zijn wil kenbaar te maken, kan - zolang  de (verlengde) minderjarige in leven is - zijn nabestaande die met hem samenleeft, het verzet uitdrukken;
 • Indien de  (verlengde) minderjarige niet in staat is, wegens zijn geestestoestand, zijn wil kenbaar te maken, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn voorlopige bewindvoerder of - bij gebreke daarvan - zijn naaste verwant het verzet uitdrukken, zolang de (verlengde) minderjarige in leven is.

Een minderjarige kan zowel zelf verzet aantekenen tegen elke wegneming van organen en weefsels als een uitdrukkelijke wilsbeschikking doen waarbij hij zich als kandidaat-donor laat registreren. De ouders of de voogd van een minderjarige kunnen enkel, met betrekking tot deze minderjarige, verzet aantekenen tegen de wegneming van organen en weefsels.

Bedrag

De registratie van de instemming met of weigering tot orgaandonnatie is gratis.

Benodigdheden

 • Het ingevulde en ondertekende originele document
 • (Een kopie van) uw identiteitskaart.

Procedure

Om te voorkomen dat uw naaste familieleden na uw dood de pijnlijke keuze in uw plaats moeten maken, kunt u vooraf de aangifteverklaring 'afstand organen' laten registreren. Ze bevat de uitdrukkelijke wilsverklaring inzake het al of niet wegnemen van uw organen na uw overlijden.

Wat moet u doen?

 • U downloadt het PDF- of Word-formulier.
 • U vult het formulier in.
 • U ondertekent het formulier.
 • U bezorgt het formulier persoonlijk of via de post aan de Dienst Burgerzaken.

U kunt de aangifte ook direct aan het loket doen. U ontvangt een ontvangstbewijs van het afleggen van deze verklaring.

Gevolgen:

Wanneer de overledene geen wilsbeschikking heeft opgemaakt, mag de familie in de eerste graad verzet aantekenen tegen het wegnemen. Onder de eerste graad verstaat de wet de ouders, kinderen en/of samenwonenden onder hetzelfde dak.

Wanneer er wel een wilsbeschikking is, wordt geen rekening gehouden met een eventuele weigering van de familie in de eerste graad.

Attest verklaring wegneming/transplantatie organen

U kan te allen tijde een attest van uw verklaring van wegneming/transplantatie van uw organen opvragen. Dit kan online, bij loket Bevolking of in uw dienstencentrum.

U kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.

Referenties

Contacten