Banner Gezondheidsraad

Stedelijke Gezondheidsraad

De Gentse Gezondheidsraad met vertegenwoordiging uit de gezondheids- en welzijnssector adviseert actief het Gentse gezondheidsbeleid

De Gezondheidsraad is opgericht op 1 juli 2010 en is in juni 2018 erkend als stedelijke adviesraad. De Gezondheidsraad is samengesteld uit actoren van de Gentse gezondheids- en welzijnssector die samen werken aan een gemeenschappelijk en integraal gezondheidsbeleid in Gent en het stedelijk gezondheidsbeleid mee adviseren. Dit gezondheidsbeleid heeft als prioriteit het verbeteren van de gezondheid van de Gentenaars en streeft daarom naar een gelijke toegang tot zorg en preventie.

Opdrachten Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad zal

 • het overleg en de samenwerking tussen de gezondheids- en welzijnsactoren onderling optimaliseren
 • acties op elkaar afstemmen
 • een adviserende rol opnemen in functie van een integraal en intersectoraal stedelijk Gents gezondheidsbeleid
 • het stedelijk beleid op eigen initiatief of op verzoek adviseren vanuit het gezondheidsoogpunt en knelpunten signaleren of gezamenlijk optreden naar stedelijke of hogere beleidsniveaus

Visienota Gezondheidsraad en Eerstelijnszone Gent

Binnen de visienota 2025 (zie bijlage) wordt dieper ingegaan op cijfers en signalen die een duidelijk zicht geven op de actuele uitdagingen voor het gezondheidsbeleid. Deze uitdagingen worden vertaald naar een aantal concretere doelstellingen waarbij wordt uitgegaan van 3 grote strategische pijlers, met name:

 1. Versterken van gezondheidsvaardigheden.
 2. Toegankelijke, doelgerichte, buurtgerichte en geïntegreerde eerstelijnszorg.
 3. Een participatief, intersectoraal en evidence-based gezondheidsbeleid.

Bij de opmaak van deze visienota werd de visietekst van de Eerstelijnszone Gent meegenomen (www.elzgent.be) om beide verhalen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Samenstelling Gezondheidsraad

Volgende gezondheids- en welzijnsactoren maken deel uit van de Gentse Gezondheidsraad:

 • Stad Gent (Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid, Departement Ouderenzorg en Departement Sociale Dienstverlening)
 • schepen Coddens, bevoegd voor gezondheid
 • de eerstelijnszorgsector zoals de huisartsen, de apothekers, de verpleegkundigen, de tandartsen, de kinesitherapeuten en de wijkgezondheidscentra
 • de geestelijke gezondheidssector op het grondgebied Gent zoals ambulante begeleiding (CGG) en het Pakt
 • de 3 Centra voor Leerlingenbegeleiding
 • Kind en Gezin
 • de 4 Gentse ziekenhuizen
 • de thuiszorgsector zoals de regionale dienstencentra, het Gents thuiszorgplatform
 • 3 ziekenfondsen
 • Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW Oost-Vlaanderen)
 • Welzijnsoverleg Regio Gent
 • Universiteit Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool Gent
 • LOGO Gezond+ vzw
 • Patiëntenvertegenwoordiging (Plazzo)