De premie is een financiële stimulans van de Stad Gent om uw woning te renoveren.

Inhoudstafel

Beschrijving

Met de woonpremie ‘woonkwaliteit’ kunt u:

 • Vochtbestrijdende werken aan de woning uitvoeren (inclusief dakgoten en regenpijpen)
 • De installatie voor verwarming en/of sanitair warm water verbeteren of vernieuwen
 • Het sanitair en/of de elektrische installatie in de woning vernieuwen

Enkel eigenaars kunnen een aanvraag doen, voor een pand op grondgebied Gent dat ze zelf bewonen of verhuren. Eigenaar-verhuurders kunnen de premie aanvragen voor meerdere woningen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deze premie vindt u terug in het reglement.

U kunt de premie aanvragen van 1 januari 2017 tot en met 30 september 2019.

Bedrag

De premie is een percentage van de kostprijs van de uitgevoerde werken die in aanmerking komen en waarvoor u facturen indient. Het gaat om de kostprijs exclusief btw:

 • 50 % van de kostprijs met een maximum van 1.500 euro als u tot categorie 1 behoort
 • 40 % van de kostprijs met een maximum van 1.250 euro als u tot categorie 2 behoort
 • 30 % van de kostprijs met een maximum van 1.000 euro als u tot categorie 3 behoort
 • 20 % van de kostprijs met een maximum van 1.000 euro als u tot categorie 4 behoort

Er is een verhoogde premie voor woningen die liggen in het stadsvernieuwingsgebied Dampoort.

 • 50 % van de kostprijs met een maximum van 5.000 euro als u tot categorie 1 behoort
 • 40 % van de kostprijs met een maximum van 4.000 euro als u tot categorie 2 behoort
 • 30 % van de kostprijs met een maximum van 3.000 euro als u tot categorie 3 behoort
 • 20 % van de kostprijs met een maximum van 1.000 euro als u tot categorie 4 behoort (geen verhoging)

Benodigdheden

 1. Gedetailleerde facturen opgemaakt in het Nederlands, die de uitvoering van de werken of de aankoop van materialen staven. De facturen vermelden minstens:
  - naam van de aanvrager
  - adres van de werken
  - opsomming van de uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen
  - indien van toepassing: BTW-nummer van de aannemer
  - kostprijs inclusief en exclusief BTW
 2. Aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van 2 jaar geleden van alle meerderjarige personen die op de aanvraagdatum ingeschreven zijn op het adres van de aanvrager (enkel voor eigenaar-bewoners, niet nodig in geval van verhuur)
 3. Bewijs van kinderen ten laste (indien ouder dan 18 jaar)
 4. Bewijs van handicap (indien van toepassing)
 5. In geval van verhuring: een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst
 6. In geval van elektriciteitswerken: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme van de volledige installatie
 7. In geval van werken aan de gasinstallatie: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme of van de installateur.

Procedure

 • U vult het aanvraagformulier in nadat de werken zijn uitgevoerd en na ontvangst van de facturen (de facturen mogen 1 jaar oud zijn).
  Het minimale bedrag van elke factuur moet 50 euro (excl. btw) bedragen.
 • U kunt de premie aanvragen per ingreep of tegelijkertijd tot aan het maximum totaal premiebedrag.
 • U voegt de nodige bewijsstukken toe.
 • U bezorgt uw aanvraag
  - per post aan het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Wonen, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent of
  - persoonlijk tegen ontvangstbewijs in één van de woonwinkels van de Dienst Wonen – Stedelijke Administratief Centrum Zuid– Woodrow Wilsonplein 1 – 9000 Gent of
  - digitaal via de website van Stad Gent
 • De Dienst Wonen beoordeelt de aanvraag en vraagt eventueel bijkomende bewijsstukken op.
 • U wordt op de hoogte gebracht van de beslissing.

Contacten