Zorgbehoevende of ouderen in huis nemen, het generatiewonen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Uw zorgbehoevende ouder in huis nemen? Uw kind met een handicap zoveel mogelijk zelfstandig laten wonen? Om het kluwen van regelgeving en administratie voor u tot een minimum te beperken, heeft de Stad Gent een stappenplan opgesteld. De folders zijn ook beschikbaar bij het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein en in de Woonwinkels.

Wanneer u een melding voor zorgwonen hebt bekomen, registreert de gemeente in het Rijksregister dat uw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van de woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld bij de berekening van een premie of uitkering.

Voorwaarden

Zorgwonen betreft een vorm van wonen waarbij voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

 • in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd;
 • de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid;
 • de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning;
 • de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  1. hetzij ten hoogste twee personen van 65 jaar of ouder;
  2. hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven;
  3. hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid;
 • de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen.

Benodigdheden

Om een meldingsdossier voor zorgwonen op te stellen, hebt u al zeker volgende formulieren nodig.

Enkel onder bepaalde voorwaarden, terug te vinden in de aanstiplijst, voegt u een hemelwaterformulier toe aan uw bouwdossier. Het is evenwel raadzaam dat u steeds dit formulier toevoegt, van zodra er in de bouwaanvraag verhardingen en/of daken worden voorzien.

Procedure

Als u voor de meldingsplichtige werken geen stabiliteitswerken uitvoert, is de medewerking van een architect niet verplicht en geldt volgende procedure:

Bij werken met impact op de stabiliteit (bijvoorbeeld het maken van een nieuwe vensteropening in de gevel, het vervangen van een dragende muur, ...) is de medewerking van een architect verplicht bij de opmaak van uw meldingsdossier. U doorloopt dan volgende procedure.

 

Regelgeving

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening regelt de wetgeving rond zorgwonen.

Bijlages

Contacten