De uitwerking van de verschillende sporen en oplossingen op het vlak van opvang en huisvesting wordt toevertrouwd aan zes werkgroepen.

Werkgroep Omkadering

Voorzitter: Patricia Vanderbauwhede / e-mail patricia.vanderbauwhede@stad.gent

Doel
In deze werkgroep wordt de aanbodverruiming van opvang en tijdelijk wonen afgestemd op de vraag (wat doen we voor wie en met welke finaliteit?)

Hierbij houdt de werkgroep rekening met:

 • het onderscheid tussen (nacht)opvang, noodhuisvesting en tijdelijke huisvesting
 • de verschillende doelgroepen
 • de verschillende ondersteuningsvormen (beheer, begeleiding en woonbegeleiding)
 • de urgentie op korte, middellange en lange termijn
 • cruciale administratieve vraagstukken/obstakels rond bijvoorbeeld domiciliëring en het toekennen van een referentieadres

Partners
OCMW, CAW, Dienst Wonen en Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Dienst Outreachend Werken, Middenveld, ...

Overzicht van de werkzaamheden
Er waren 5 bijeenkomsten, in het voorjaar 2018.  In de zomer 2018 wordt verder gewerkt.

Traject
De werkgroep heeft ervoor gezorgd dat een aantal panden tijdelijk in gebruik konden genomen worden. De groep zoekt pro-actief panden en werkt aan een procedure voor de toewijzing van tijdelijke bewoners waarbij het aangeboden pand, de urgentie van de situatie, de begeleiding op maat, de toekomstorïentatie en doorstromingskansen van de kandidaat-bewoners mee als uitgangspunt dienen. De werkgroep omkadering speelt ook een rol bij de toewijzing van bewoners bij de werkgroep mobiel en modulair wonen.

Timing resultaten
Terugkoppeling op volgende open vergadering, 12 september 2018.

Werkgroep Modulair Wonen

Voorzitter: Anne Baudewijn / e-mail anne.baudewijn@stad.gent

Doel
Stad Gent wil het aanbod van opvang en tijdelijke woonvormen verruimen door op diverse plaatsen modulair te gaan bouwen. De werkgroep onderzoekt de verschillende pistes hiervoor, zoekt naar gronden en werkt in nauwe samenwerking met de werkgroep ‘omkadering’ een concreet voorstel uit.

Partners
Dienst Wonen, Dienst Stedenbouw en Dienst Gebiedsgerichte Werking Stad Gent, Sogent, OCMW, Labland, Samenhuizen vzw, …

Overzicht van de werkzaamheden
Er waren twee bijeenkomsten, in april en mei 2018. Tussentijds werd in kleine groepen apart rond een deelthema vergaderd. In de zomer 2018 werkt de groep verder.

Traject
De werkgroep werkt momenteel aan een concreet pilootproject met een 10-tal modulaire units, waarbij het traject van de realisatie, het beheer, de toewijzing van bewoners en de begeleiding onderzocht wordt. Daarbij zijn een heleboel bouwtechnische en ontwerpmatige aspecten van tel, maar wordt ook het sociale luik bekeken. Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak en een raming.

Timing resultaten
Terugkoppeling op volgende open vergadering, 12 september 2018.

Werkgroep Samenhuizen

Voorzitter: Caroline Beyers / e-mail: Caroline.Beyers@stad.gent

Doel
Uit de gesprekken met het middenveld en andere partners blijkt duidelijk dat samenhuizen bij kwetsbare doelgroepen een essentieel onderdeel is van de woonstrategie. De werkgroep onderzoekt alle mogelijke pistes tot ‘samenhuizen’ in al haar facetten, op korte, middellange en lange termijn.

Partners
Dienst Wonen, Dienst Burgerzaken & Dienst Stedenbouw Stad Gent, Samenhuizen vzw, Samenlevingsopbouw Gent, OCMW Gent, vzw SIVI, …

Overzicht van de werkzaamheden
Er waren vier bijeenkomsten, in april, mei en juni 2018. In de zomer 2018 werkt de groep verder.

Traject
De werkgroep onderzoekt het potentieel van het uitbreiden van toegelaten huisdeelformules (zorgwonen, hospitawonen, tijdelijk wonen), gaat na hoe het concept ‘kamerwoning’ geherintroduceerd kan worden om het delen van een woning te faciliteren, en werkt rond de piste van een label voor woningdelen. Daarbij wordt door de werkgroep naar oplossingen gezocht voor bestaande administratieve, juridische en financiële nadelen van samenhuizen, en wordt bekeken hoe bepaalde doelgroepen ondersteund kunnen worden. Men denkt ook na over heldere communicatie over woningdelen.

Timing resultaten
Terugkoppeling op volgende open vergadering, 12 september 2018.

Werkgroep aanbodverruiming private huurmarkt

Voorzitter: Hilde Reynvoet / e-mail: hilde.reynvoet@stad.gent

Doel
Deze werkgroep onderzoekt alle mogelijke pistes om het betaalbare en kwaliteitsvol aanbod op de private huurmarkt te verruimen.

Partners
Dienst Wonen, Dienst Outreachend werken & Dienst Stedenbouw Stad Gent, Stadsbouwmeester, Ugent, Hogent, Sogent, Huuringent vzw, SVK Gent, Huurdersbond, SIVI vzw, OCMW Gent, CAW Oost-Vlaanderen, Samenhuizen vzw, Samenlevingsopbouw Gent, BLMIK, Confederatie van immobilienberoepen…

Overzicht van de werkzaamheden
Er waren twee bijeenkomsten, in april en mei 2018. Tussentijds werd in kleine groepen apart rond een deelthema vergaderd. In de zomer 2018 wordt verder gewerkt.

Traject
De werkgroep ging aan de slag met 5 grote vaststellingen:

 • Gezinnen vinden géén betaalbare appartementen of huurwoningen
 • Er is veel leegstand in de stad
 • Het bijkomend aanbod dat wordt gerealiseerd focust op koop, niet op huur
 • Er is onvoldoende preventie en controle op de bestaande huurmarkt
 • We hebben nood aan correcte data ivm het huuraanbod

Om op lange termijn uit de impasse van de wooncrisis op de private huurmarkt te geraken, wordt nu gewerkt aan een masterplan vergelijkbaar met klimaatdoelstellingen (Klimaatneutraal in 2030) of met mobiliteitsdoelstellingen (STAP-principe). Volgende thema’s vormen daarbij de leidraad:

 • nultolerantie voor slechte woningkwaliteit
 • een beter benut bestaand patrimonium bewerkstelligen
 • studenten in specifieke huisvesting onderbrengen
 • drempels voor verhuren verlagen
 • stedenbouwkundige voorschriften in dienst van  een betaalbaar huuraanbod sturen
 • geld en grond aanboren voor een nieuw huurpatrimonium, volgens nieuwe modellen

Timing
Terugkoppeling op volgende open vergadering, 12 september 2018.

Werkgroep aanbodverruiming sociale huurmarkt

Voorzitter: Kristof Gielen / e-mail Kristof.Gielen@stad.gent

Doel
Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheid om het aanbod op sociale huurmarkt te verruimen.

Partners
Sociale Huisvestigingsmaatschappij (SHM) | Wonen Vlaanderen, Dienst Wonen, Sociaal Verhuurkantoor Gent, Vastgoedbeheer FM, …

Overzicht van de werkzaamheden
Er was één bijeenkomst in mei 2018. In de zomer 2018 wordt verder gewerkt.

Traject
Bijna 1 op 5 Gentenaars is huurder of kandidaat-huurder van een sociale woning. Het streefdoel van 20% sociale verhuringen in het huidige Genste bestuursakkoord blijft legitiem in een context van toenemende armoede, polarisering en migratie. De werkgroep bevestigt de noodzaak voor de opmaak van een plan waarbij we lokale keuzes uit het verleden of de opbrengsten die hiermee werden gecreëerd, moeten durven heroriënteren. Daarnaast moeten we lokaal verandering in gang durven steken in dialoog met Vlaams beleid. Om een realistische maar ongeziene groei te realiseren, is de werkgroep ervan overtuigd dat we klassieke partners uiteraard aan boord moeten houden, maar tegelijkertijd onderzoekt de werkgroep de piste van een special purpose vehicle (SPV) als een overkoepelende entiteit voor doorgedreven lokale aanbodverruiming.

Timing
Terugkoppeling op volgende open vergadering, 12 september 2018.

Werkgroep tijdelijk/verplaatsbaar wonen

Voorzitter: Irmine Vermandere / e-mail irmine.vermandere@stad.gent

Doel
De opzet van deze werkgroep is een voorstel van beleid uit te werken rond verschillende vormen van mobiel wonen in Gent. Op dit moment verblijven verschillende huishoudens in caravans, in auto’s en andere verplaatsbare wooneenheden. De werkgroep gaat op zoek naar mogelijkheden, terreinen en plaatsen waar deze vormen van mobiel wonen kunnen worden opgezet en tegelijk beheersbaar blijven.

Partners
Kabinet schepen Taeldeman, schepen Tapmaz en schepen Coddens, Dienst Wonen, Dienst Outreachend Werken, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, OCMW, Sogent, het Gentse Middenveld,…

Overzicht van de werkzaamheden
Er waren drie bijeenkomsten, in april en mei 2018.  In de zomer 2018 werkt de groep verder.

Traject
De werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt om gekende mobiele bewoners in Gent een tijdelijke standplaats toe te kennen op een aantal terreinen. Dat voorstel wordt verder verfijnd inzake budget en voorwaardenkader, waarna het stadsbestuur over de uiteindelijke uitvoering zal beslissen.

Timing resultaten
Terugkoppeling op volgende open vergadering, 12 september 2018.

Werkgroep kwaliteitsvolle woonomgeving sociale hoogbouw

Voorzitter: Lien Baes/Katrien Van Goidsenhoven / e-mail Lien.Baes@stad.gent katrien.vangoidsenhoven@stad.gent

Doel
In verschillende sociale woningconcentraties in Gent worden problemen op vlak van sociale cohesie gesignaleerd. Sociale woningconcentraties zijn niet zomaar woningen naast of boven elkaar. Het gaat om een mini – samenleving die wordt gekenmerkt door een concentratie aan diverse en vaak erg kwetsbare bewoners. Sociaal regisseurs kregen het signaal van wijkpartners dat de kwetsbaarheid van de bewoners de laatste jaren toeneemt (taalbarrières, extreme armoede, psychiatrische problematieken, …), met een toename van sociale problemen tot gevolg.

Sociale huisvestingsmaatschappijen zijn volop bezig met het verbeteren van de kwaliteit  van sociale woningen in Gent. Een goede leefbaarheid van een woning/buurt vergt echter inspanningen op meerdere terreinen. De grootschalige renovatie van sociale woningconcentraties biedt opportuniteiten. Door vooraf te investeren, kunnen we er voor zorgen dat huidige en toekomstige bewoners hun woonblok als een aangename woonomgeving percipiëren. Dat kan enkel als we gezamenlijk inzetten op verschillende aspecten van levenskwaliteit en niet enkel op de sociale woningen voor wie daar recht op heeft.

Deze werkgroep heeft als opdracht om een integrale visie en bijhorende set van preventieve maatregelen uit te werken om een kwalitatieve woonomgeving in sociale woningconcentraties (ook hoogbouw) te garanderen.  Het resultaat van deze maatregelen moet zijn dat huidige en toekomstige bewoners hun woonomgeving als een aangename leefomgeving zien.

Partners
Sociale huisvestingsmaatschappijen, Samenlevingsopbouw, Dienst Outreachend werken, Dienst Beleidsparticipatie, Dienst Wonen, OCMW, HoGent, bewoners, gemeenschapswacht, ...

Overzicht van de werkzaamheden?
De kick-off van de werkgroep vond plaats op 29 mei 2018. Op 25 juni bekeek de werkgroep de eerste resultaten van het BLOK-project van Hogent (onderzoek naar de beleving van kinderen en jongeren in stapelbouw). Het volgende overleg van de werkgroep vindt plaats in oktober 2018.

Voor het pilootproject in Groene Briel werd een projectmedewerker geselecteerd die in september 2018 start. De piloot loopt tot eind 2019.

Traject
Via een pilootproject - dat start in september 2018 - willen we vanuit het Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid in de Groene Briel (sociale hoogbouw en omgeving) als testomgeving onderzoeken op welke domeinen we kunnen inzetten om de leefbaarheid in sociale hoogbouw te verbeteren, zodat we daar preventief op kunnen inspelen in functie van toekomstige grootschalige herhuisvestingsbewegingen. Deze ervaring kan ertoe bijdragen dat we bij toekomstige renovatieprojecten aan sociale woningen maximaal de kaart van kwalitatieve woonomgeving kunnen trekken.

Timing resultaten
Terugkoppeling van de stand van zaken gebeurde op de vorige 'Open Vergadering'.

 

Meer informatie over de werkgroepen?
Contacteer de voorzitter van de desbetreffende werkgroep.