Hier vindt u een overzicht van de huidige werkpistes, concrete realisaties en toekomstplannen van de Taskforce Wonen.

De Taskforce Wonen maakt een onderscheid tussen opvang (korte termijn) en huisvesting (lange en middellange termijn).

De uitwerking van de verschillende sporen en oplossingen zijn toevertrouwd aan zes werkgroepen.

Lees hier meer over de werkgroepenTaskforce Wonen

Korte termijn: tijdelijke opvang

 

CONCRETE REALISATIES

 • Er zijn extra opvangplaatsen voorzien, met begeleiding voor gezinnen met kinderen. Bovenop het bestaande aanbod voor twee gezinnen kunnen nog eens twee extra gezinnen op die manier geholpen tijdens de nacht.
 • Er worden meer dan 40 woonentiteiten tijdelijk in gebruik genomen voor grote en kleine gezinnen en alleenstaanden. Leegstaande gezinswoningen en panden in eigendom van de Stad Gent en OCMW, van sociale huisvestingsmaatschappijen, onderwijsinstellingen, en de federale overheid werden in het kader van de taskforce gebruiksklaar gemaakt. Het bijkomend aanbod werd ingepast in het project InstapWonen en project Leegstand, in het project Doorgangswoningen en via sociale huurovereenkomsten (SVK). Zo zal de Universiteit Gent een groot gezin huisvesten in voormalige klaslokalen S22.
 • Hogent stelt een verdieping van voormalige studentenhome Vesalius ter beschikking voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en time-outers - onder bepaalde voorwaarden. Sinds 1 maart 2019 tot 28 februari 2020 zal G4S Care, in samenwerking met het Nederlandse Traverse, instaan voor het beheer en zullen ze ook de bewoners van het project individueel en intensief begeleiden. 
 • In november 2018 stelden we een subsidiereglement op om middenveldorganisaties en vennootschappen met sociaal oogmerk de kans te geven om hun panden te renoveren, op te knappen of aan te passen. Het doel is om kwetsbare jongeren (tot 25 jaar) en erkende vluchtelingen op die manier betaalbare en kwalitatieve huisvesting te bieden in Gent. vzw Stappen en vzw Steevliet vroegen een subsidie aan en kregen die ook. Beide om een pand op te knappen waar jongeren uit de bijzondere jeugdzorg terecht kunnen.
 • Sinds november 2018 worden 56 woonwagenbewoners in 16 caravans aan de Hurstweg/Buitensingel begeleid. Dat betekent dat er per caravan een gebruiksovereenkomst is getekend met duidelijke afspraken. De dienst Wonen neemt de rol van terreinbegeleider op. De buurtstewards van de Dienst Outreachend Werken begeleiden de mensen. Alle kinderen op het terrein gaan ondertussen naar school. Er is ook een traject opgestart in begeleiding naar werk.

WERKPISTES

De bestaande werkpistes op dit moment voor oplossingen op korte termijn en tijdelijke woonvormen zijn:

 • De Stad Gent heeft een leegstandscoach aangeworven. De coach wordt het aanspreekpunt rond leegstand en zal de verschillende aspecten van het leegstandsbeleid coördineren. De coach zal ook impulsen geven om leegstand zo veel als mogelijk in te zetten binnen de doelstelling van Taskforce Wonen.
 • Er wordt een procedure voor ‘time-out’ ontwikkeld – een tijdelijke herstelperiode voor kwetsbare doelgroepen met gezondheidsproblematiek. In het najaar van 2018 gaat een pilootproject van start.
 • Er is een locatie bepaald om een tiental modulaire units voor tijdelijk wonen te bouwen. De voorbereiding van het experimenteel project loopt binnen de werkgroep ‘Modulair Wonen’.
 • Samen met de Dienst Vastgoedbeheer van de Stad Gent werden en worden panden uit het stedelijke patrimonium gescreend op bruikbaar in functie van ‘opvang’ of ‘tijdelijk wonen’.
 • Hogere overheden: op 21 februari 2018 bleek uit een verkennend gesprek een duidelijk engagement om het patrimonium te screenen. De screening bleef niet beperkt tot gebouwen, ook gronden kwamen in aanmerking. De Taskforce Wonen bekijkt dit verder in de werkgroepen. 
 • We werken twee concrete voorstellen uit om mobiel wonen op sites met een tijdelijke invulling mogelijk te maken in de Muide en de Brugse Poort.

Lange en middellange termijn: huisvesting

Op lange en middellange termijn probeert de Taskforce om een antwoord te bieden op volgende vragen:

 • Hoe kunnen we het aanbod verruimen in het onderste segment van de huurmarkt?
 • Hoe kunnen we kwetsbare doelgroepen helpen om hun recht op wonen te realiseren?

De Taskforce Wonen werkt mee aan:

Codak: een project met betaalbare huurappartementen 
At home: meer bouwgroepen in Gent

Toekomstplannen

 • Werken aan een structurele aanbodverruiming op de private huurmarkt.
 • Signaalfunctie naar hogere overheden in verband met relevante wetgeving en de effecten ervan op het terrein (bv. huursubsidie is in Gent moeilijk te verkrijgen omdat de huurprijzen hoger liggen dan de toegelaten maximum huurprijs voor de subsidie).