Om te bouwen of verbouwen heeft u meestal een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse regering de vergunningsplicht omgezet in meldingsplicht. Andere werken of handelingen zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunning. Meer uitleg hierover vindt u op de website Ruimtelijke Ordening. In het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein van de stad Gent kan u terecht met al uw vragen. Alvorens een bouwdossier in te dienen, leest u de pagina 'Goed voorbereid naar een stedenbouwkundige vergunning'.

Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkavelingsvergunning (verkaveling). Vraag daarom eerst na in het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein of het bouwperceel in een gebied ligt waar een RUP, een BPA of een verkaveling geldt.