Bekijk aan welke voorwaarden u moet voldoen om te werken bij de Stad Gent.

Algemene toelatingsvoorwaarden

Om bij de Stad Gent te werken, moet u voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

 • Gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor u solliciteert. Dit blijkt uit een uittreksel uit het strafregister (attest van goed zedelijk gedrag) dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. Als hier vermeldingen op staan, mag u daar een schriftelijke toelichting bij geven.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten. Dat blijkt ook uit het attest van goed zedelijk gedrag.
 • Medisch geschikt zijn voor de functie (volgens de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk). Als dit vereist is voor de functie waarvoor u solliciteert, wordt u uitgenodigd voor een medisch onderzoek.
 • Voldoen aan de wetgeving over de leerplicht.
 • Belg zijn als de functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur. Als dit vereist is, staat dit in het vacaturebericht.
 • Voor een statutaire functie: burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
 • Slagen voor de selectieprocedure.
 • Voldoen aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966).
 • De anti-discriminatie verklaring onderschrijven.

Diplomavoorwaarden

De functies zijn onderverdeeld in vijf niveaus. Voor niveaus A, B en C hebt u een diploma nodig. Voor sommige vacatures kan de diplomavoorwaarde wegvallen. U moet dan relevante werkervaring kunnen aantonen. De diploma- en/of ervaringsvereisten zijn opgenomen in elke vacature.

 • Niveau A: masterdiploma
 • Niveau B: bachelordiploma
 • Niveau C: diploma hoger secundair onderwijs
 • Niveau D: geen diploma nodig
 • Niveau E: geen diploma nodig

Buitenlands diploma

Indien u uw diploma in het buitenland behaalde, moet u een bewijs van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen. Dat is de afdeling van de Vlaamse Overheid die buitenlandse diploma’s erkent.

Solliciteert u voor een vacature, dan moet u ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum aantonen dat u de gelijkwaardigheid bij NARIC-Vlaanderen hebt aangevraagd.

Slaagt u in een selectieprocedure, dan moet u ons het bewijs van de gelijkwaardigheid ten laatste bij uw indiensttreding bezorgen.

Taalvoorwaarden

Gent is een Nederlandstalig stadsbestuur. Daarom is het belangrijk dat u voldoende Nederlands kent voor de beoogde functie.

Uit de selectieprocedure moet blijken dat uw kennis van het Nederlands volstaat voor de functie waarvoor u solliciteert.