Uw vereniging kan deze subsidies aanvragen wanneer u een sportief evenement organiseert dat buiten de reguliere werking van de club valt.

Inhoudstafel

Beschrijving

Uw vereniging kan deze subsidies aanvragen wanneer u een sportief evenement organiseert dat buiten de reguliere werking van de club valt.
Vb. Blaarmeersenloop, regionaal squashtornooi, BK roeien, internationaal tornooi,…
 

Deze subsidie kan uw vereniging helpen om te zorgen voor:

 • een betere organisatorische kwaliteit van het evenement, met aandacht voor duurzaamheids- en gezondheidsaspecten;
 • een verhoging van de participatiemogelijkheden van de Gentse bevolking en/of van de mogelijkheden tot het bijwonen van dergelijke events door de Gentse bevolking.

Voorwaarden

Uw vereniging kan een evenementsubsidie ontvangen als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • De Stad Gent heeft voldoende kredieten beschikbaar.
 • Uw vereniging kan maximum voor twee sportieve evenementen een subsidie verkrijgen.
 • Uw vereniging kan voor hetzelfde evenement geen andere subsidie van de Stad Gent ontvangen.
 • Het sportieve evenement waarvoor een subsidie kan aangevraagd worden, moet:
  • plaatsvinden in Gent;

  • een duidelijke link hebben met sport of met sportief bewegen;

  • een sportieve return inhouden voor de Gentse bevolking;

  • een publicitaire en/of promotionele uitstraling geven aan de sport en/of aan de Stad Gent met gebruik van het logo van de sportdienst (gent:sport - zie bijlagen op deze pagina);

  • de reguliere werking overstijgen;

  • ook een gezond alternatief aanbieden met betrekking tot drank- en/of eetmogelijkheden indien er cateringmogelijkheden zijn voor deelnemers en/of toeschouwers;

  • duurzaam gemaakt worden door de juiste mobiliteitsmaatregelen, oog hebben voor afvalpreventie en selectieve afvalinzameling en gepaste geluidsmaatregelen nastreven.

 

Doelgroep

 • Erkende Gentse sportverenigingen en verenigingen erkend door de Stad Gent.

 • Sportorganisatoren, mits ze beschikken over rechtspersoonlijkheid.

Indientermijn

3 maanden vóór de startdatum van het evenement.

Bedrag

Afhankelijk van de media-uitstraling, aanwezigheid in het stadsbeeld, visibiliteit tijdens het evenement, aantal deelnemers, aantal toeschouwers, sportief en/of sportpromotioneel niveau, acties ter promotie van de sport, extra vormen van return en de genomen acties m.b.t. duurzaamheid en gezondheidsaspecten, kan uw vereniging een subsidie ontvangen tussen 150 en 5000 euro.

Benodigdheden

Om een aanvraag tot evenementsubsidies te doen, vult u het aanvraagformulier in voor ondersteuning van sportieve evenementen. U vindt dit formulier op deze pagina.

Procedure

Aanvraag

 • U vraagt een evenementsubsidie aan door het aanvraagformulier in te vullen. Dit aanvraagformulier vindt u op deze pagina terug.

 • U bezorgt het juiste formulier via sportdienst@stad.gent of via de post aan de Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 • U ontvangt een schriftelijke of digitale bevestiging van uw ingediende aanvraag.

Verwerking en advies

 • Uw aanvraag zal onderzocht worden op ontvankelijkheid en zal inhoudelijk verwerkt worden op basis van dit reglement. Indien uw aanvraag minder dan 3 maanden voor de startdatum van het evenement wordt ingediend, zal de ontvankelijkheid op basis van de opgegeven reden van het te laat indienen geëvalueerd worden. Het evenement kan dan in ieder geval hoogstens in categorie 3 worden ingedeeld (cat. 1, cat. 2 of cat. 3 - zie reglement).
 • De Sportdienst legt de dossiers voor aan het college van burgemeester en schepenen (positief met vermelding van puntenindeling en subsidiebedrag of negatief met opgave van de reden).

 

Beslissing en communicatie

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt op basis van de verwerking van de Sportdienst een beslissing rond de toekenning van de subsidies voor ondersteuning van sportieve evenementen.
 • U zal binnen de 10 kalenderdagen, vanaf de beslissingsdatum, schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht worden van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Uitbetaling

 • Binnen de 30 dagen na het einde van het sportief evenement, dient u een evaluatie aan de Sportdienst te bezorgen met daarin begroting van het evenement, effectieve gegevens m.b.t. de beoordeelde criteria-items, inhoudelijke evaluatie,...
 • Indien uit de evaluatie blijkt dat u aan alle voorwaarden uit dit reglement  hebt voldaan, gebeurt de uitbetaling van de subsidies door overschrijving op de post- of bankrekening van uw vereniging.

Bijlages

Contacten