Wenst u de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders in uw club en andere Gentse clubs te verhogen? Dan is deze subsidie iets voor uw vereniging.

Inhoudstafel

Beschrijving

Deze subsidie kan uw vereniging helpen om een gekwalificeerde sportcoördinator aan de stellen binnen de eigen en andere (overkoepelende) sportvereniging(en) waarbij de sportcoördinator als hoofdopdracht heeft mee te werken aan:

 • de verhoging van de kwaliteit van jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren op het sporttechnisch, tactisch of sociaal-pedagogisch vlak binnen eigen sporttak (verenigingsoverschrijdend);
 • de verhoging van de kwaliteit van de werking van Gentse sportverenigingen op het vlak van beleid, sociaal-pedagogische aspecten, diversiteit en organisatie (sporttakoverschrijdend)
 • de stimulering en opvolging van de structurele samenwerking tussen Gentse sportverenigingen met het oog op een kwaliteitsvolle werking voor de betrokken sportverenigingen.

Voorwaarden

Uw vereniging kan een subsidie ontvangen voor het aanstellen van een sportcoördinator als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • de Stad Gent heeft voldoende kredieten beschikbaar;
 • uw sportvereniging beschikt over de erkenning als Gentse sportvereniging en de bijkomende erkenning voor jeugdwerking (t.e.m. 18 jaar)
 • Uw sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie;
 • Uw sportvereniging beschikt over rechtspersoonlijkheid (vb. vzw);
 • Uw sportvereniging beschikt over een gestructureerd medewerkersbeleid, incl. plan ter verhoging van de kwaliteit van de al dan niet vrijwillige clubmedewerkers;
 • Uw sportvereniging beschikt over een gekwalificeerde sportcoördinator met de nodige sporttechnische competenties en competenties voor de coördinatieopdracht.

Indientermijn

Uw aanvraag bereikt ons ten laatste op 1 november van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt.

Bedrag

De ondersteuning voor uw vereniging bestaat per sportcoördinator uit een financiële tussenkomst van maximum 20.000 euro per volledig kalenderjaar voor de loonkosten van de tewerkstelling, op basis van maximum 12 uur tewerkstelling per week.

Het gesubsidieerde bedrag voor sportverenigingen met een aangestelde sportcoördinator voor minder dan een volledig kalenderjaar en/of minder dan 12 uur per week, zal in verhouding verminderd worden.

Benodigdheden

Om een subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in. U vindt dit formulier op deze pagina.

Naast dit invuldocument, dient u ook onderstande bewijsstukken in:

 • Een kopie van de sporttechnische diploma’s van de kandidaat-sportcoördinator.
 • De meest recente statuten van de sportvereniging en de laatste goedgekeurde jaarrekening.

Uitzonderingen

Indien uw sportvereniging niet beschikt over de erkenning als Gentse sportvereniging en de bijkomende erkenning voor jeugdwerking (t.e.m. 18 jaar), dan kan een uitzondering gemaakt worden voor uw vereniging indien uw vereniging een overkoepelende vereniging is waarvan de meerderheid bestaat uit erkende Gentse sportverenigingen.

 

Procedure

Aanvraag

 • U vraagt deze subsidie aan door het aanvraagformulier in te vullen, samen met de gevraagde bijlagen. Dit aanvraagformulier vindt u op deze pagina terug.
 • U bezorgt ons het formulier en de gevraagde bijlagen via sportdienst@stad.gent of via de post aan de Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • U ontvangt een schriftelijke of digitale bevestiging van uw ingediende aanvraag.

Verwerking en advies

 • Uw aanvraag zal onderzocht worden op ontvankellijkheid en zal inhoudelijk verwerkt worden op basis van dit reglement.
 • De Sportdienst legt de dossiers voor aan het college van burgemeester en schepenen (positief met vermelding van een subsidiebedrag of negatief met opgave van de reden).

Beslissing en communicatie

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing rond de toekenning van de subsidies op basis van de verwerking door de Sportdienst.
 • U zal binnen de 10 kalenderdagen vanaf de beslissingsdatum schriftelijk of via e-mail op de hoogte gebracht worden van de beslissing van hetcollege van burgemeester en schepenen.
 • Nadien wordt een overeenkomst met betrekking tot de wederzijdse rechten en plichten opgemaakt.

Uitbetaling

U ontvangt de subsidie in 2 schijven op de post- of bankrekening van uw vereniging:

 • een voorschot van 80% onmiddellijk na ondertekening van de overeenkomst tussen beide partijen;
 • het resterend saldo van 20% na afgifte van de nodige bewijsstukken en gunstige evaluatie.

 

Verlenging

 • U ontvangt de subsidie voor één jaar en de subsidie is niet automatisch verlengbaar.
 • U kan deze subsidie verlengen mits:
  • u ons een aanvraag bezorgt via het hiertoe voorziene formulier. Uw aanvraag dienst ons te bereiken tegen 1 november van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de verlenging wordt aangevraagd;

  • uw aanvraag vergezeld is van een evaluatie en een effectmeting van de lopende overeenkomst;

  • u een gunstige evaluatie hebt door de Sportdienst;

  • u een goedkeuring hebt van het college van burgemeester en schepenen;

  • u een goedkeuring hebt door de gemeenteraad van een addendum bij de bestaande overeenkomst.

Contacten