Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, alsook de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald bij dit reglement, kan door het stadsbestuur een subsidie worden verleend voor de restauratiewerken aan een merkwaardig gebouw of delen ervan.

Het belangrijk onroerend erfgoed verdient een bijzondere zorg bij behoud of herstelling.

Eens de grenzen van deze kredieten bereikt zijn, zullen er voor dat begrotingsjaar geen vastleggingen meer behandeld worden en dus geen subsidies meer toegekend worden.

Orgaan van goedkeuring: 
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring: 
dinsdag, 16 december, 2014
Datum van bekendmaking: 
woensdag, 17 december, 2014