De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) wordt vanaf volgende legislatuur opnieuw samengesteld. De Stad Gent doet nu een oproep naar deskundigen die zich hiertoe kandidaat willen stellen, bij voorkeur inwoners van Gent.

De Gecoro geeft advies over alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening en stedenbouw in Gent. De Gecoro-leden komen gemiddeld één keer per maand samen. Een mandaat duurt zes jaar.

De Gecoro is enerzijds samengesteld uit een groep (deskundige) vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. Ze zijn onder meer actief in één of meer milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en in een of meer verenigingen van werknemers. De gemeenteraad bepaalt welke verenigingen hiertoe aangeschreven worden en benoemt hun vertegenwoordigers in de Gecoro.

Naast deze vertegenwoordigers uit het verenigingsleven zoekt de Stad Gent anderzijds ook nog andere deskundigen. Zij hebben voeling met de ruimtelijke ontwikkeling van Gent of beschikken over een aantoonbare kennis van ruimtelijke problematieken en methodieken (op het vlak van wonen, mobiliteit, stedenbouw, ruimtelijke of landschapsplanning, architectuur, erfgoed, inspraak en participatie, sport- en recreatie, onderwijs, …).

Politieke mandatarissen, werknemers van de Groep Gent, ambtenaren van hogere overheden die of verantwoordelijk zijn voor projecten op het grondgebied van Gent of tot wiens opdracht het hoort om vergunningsaanvragen of ruimtelijke plannen vanuit Gent te beoordelen en adviseren, kunnen uiteraard niet benoemd worden om als deskundige in de GECORO te zetelen.

Geïnteresseerden sturen uiterlijk op maandag 31 december 2018 (EN NIET OP 14 DECEMBER ZOALS ABUSIEVELIJK VERMELD IN HET STADSMAGAZINE VAN NOVEMBER) hun motivatie samen met een kopie van hun diploma’s naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.