De dienst werkt het groen- en natuurbeleid uit, ontwerpt en beheert parken, speelterreinen en begraafplaatsen, ... en bestrijdt ongedierte.

De Groendienst staat in voor:

Planning en beleidsvoorbereiding

 • het voorbereiden van het groen- en natuurbeleid;
 • het actueel houden en toepassen van een algemene groenvisie;
 • het opmaken en verfijnen van de Gentse groenstructuur om de door de Stad Gent vooropgestelde groennorm voor groenpolen, wijkparken en woongroen te halen;
 • het opmaken van een bomenbeleidsplan;
 • het permanent actualiseren van de groeninventaris en het monitoren van natuur-, groen en landschapswaarden voor beleidsdoeleinden;

Realiseren van de Gentse groenstructuur

 • het verwerven van open ruimte met bestemming parkgebied of open ruimte binnen woongebieden;
 • het ontwerpen en aanleggen van openbare parken, speelterreinen, begraafplaatsen en andere groenzones, waarbij inspraak van burgers en verenigingen een belangrijke rol speelt;
 • het begeleiden van projecten met een impact op natuur, bos, landschap en groen van andere diensten en overheden op Gents grondgebied;
 • het realiseren van projecten voor het behouden, herstellen en ontwikkelen van natuur- en landschapswaarden en het uitvoeren van soortbeschermingsacties;
 • het adviseren van projecten van andere diensten en overheden waarbij openbaar groen betrokken is;
 • het adviseren van aanvragen voor omgevingsvergunningen, verkavelingsvergunningen en natuurvergunningen, van aanvragen voor het vellen van bomen en voor evenementen in groenzones, … en het nagaan van de toepassing van het bosdecreet bij verkoop van gronden.

Beheren van het openbaar groen

 • het beheren van groenpolen, wijkparken en woongroen volgens de principes van het harmonisch park- en groenbeheer;
 • het beheren van tuinen bij stadsscholen en openbare gebouwen volgens de principes van het harmonisch park- en groenbeheer;
 • het beheren van begraafplaatsen volgens de principes van het harmonisch park- en groenbeheer;
 • het beheren van het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen en van andere natuurgebieden;
 • het beheren van straatbomen aan de hand van een bomenbeheerplan en werkplannen
 • het beheren van parkvijvers, grassportvelden, wegbermen en taluds langs waterlopen;
 • het beheren van speelterreinen;
 • het beheren van barbecuezones in het openbaar groen;
 • het beheren van hondentoiletten, hondenlosloopweides en de hondenzwemplaats en het voorkomen van hondenpoep op het openbaar domein
 • het bebloemen van het openbaar domein;
 • het bestrijden van gladheid in het openbaar groen en bij dienstgebouwen van de Groendienst;

Beheersen van populaties en ongediertebestrijding 

 • het vangen van duiven, eenden, ... die op het openbaar domein voor overlast zorgen (tijdens het vangseizoen van november tot maart);
 • het vangen en steriliseren van zwerfkatten en het uitreiken van voederpassen aan mensen die zwerfkatten op het openbaar domein willen voederen;
 • het bestrijden van ratten en kakkerlakken op het openbaar domein en bij mensen thuis

Sensibiliseren, informeren en publieksactiviteiten

 • het sensibiliseren en informeren over groen, natuur, bos en landschap;
 • het sensibiliseren en informeren over geveltuinen
 • het ondersteunen van initiatieven van buurtbeheer waarbij schoolkinderen, burgers en verenigingen meehelpen in het beheer van het openbaar groen;
 • het organiseren van de Dag van het Park en andere activiteiten in het openbaar groen;
 • het uitreiken van een subsidie aan Gentse natuur- en milieuverenigingen die natuurgebieden aankopen.