De Dienst Milieu en Klimaat maakt van de Stad Gent een leefbare omgeving waar het goed en gezond is om te leven.

Onze doelstellingen

De Dienst Milieu en Klimaat maakt van de Stad Gent een leefbare omgeving waar het goed en gezond is om te leven. Zo wil ze ervoor zorgen dat u zich nog heel lang op uw gemak voelt in Gent. Om dat te bereiken, streeft ze de volgende doelstellingen na:

 • Gent klimaatneutraal maken tegen 2050 door in te zetten op:
  • Een verlaagd energiegebruik en lokale hernieuwbare energieproductie
  • Verduurzaming van het voedselsysteem
  • Het stimuleren van ondernemers om energie-efficiënt met energie om te springen
  • Het ontwikkelen van instrumenten die burgers, bedrijven en organisaties ertoe aanzetten initiatieven uit te werken die van Gent een klimaatstad helpen maken.
 • Gent voorbereiden op de effecten van de klimaatverandering
 • Hinder voorkomen en aanpakken
 • Het goede voorbeeld geven door de interne milieuzorg binnen de stadsdiensten te verbeteren.

Wat doen wij?

 • Uitwerken van een stedelijk klimaatbeleid met focus op energiezuinig wonen, milieuvriendelijke mobiliteit en duurzame voedselsystemen.
 • Uitwerken van subsidies en adviesloketten zodat Gentenaars makkelijker voor milieuvriendelijke alternatieven kunnen kiezen (milieuvriendelijke mobiliteit, gratis begeleiding bij energiezuinig renoveren, herbruikbare luiers,…).
 • Uitwerken van subsidies voor Gentse verenigingen die duurzame wijk- of klimaatprojecten opzetten.
 • Uitwerken van subsidies en energiecoaching voor Gentse bedrijven. 
 • Opmaken van een stedelijk luchtkwaliteitsplan.
 • Technisch adviseren en administratief coördineren van milieuvergunningsaanvragen.
 • Technisch adviseren van stedenbouwkundige aanvragen.
 • Technisch adviseren van het milieubeleid op vlak van geluid, water, licht, bodem, lucht.
 • Opstarten en opvolgen van projecten die impact hebben op water, geluid, bodem en luchtkwaliteit.
 • Technische bijstand in bodemsanerings- en brownfielddossiers en bij milieurampen.
 • Coördineren van de opmaak en opvolgen van de uitvoering van het milieubeleidsplan (vierjaarlijks).
 • Databeheer met oog op de opvolging van de stedelijke milieukwaliteit.
 • Coördineren van de opmaak van plan-MER’s (Milieu Effecten Rapport) of screeningsnota’s in het kader van RUP-procedure (Ruimtelijk Uitvoeringsplan).
 • Technisch adviseren van het energiebeleid binnen de stadsdiensten.
 • Uitwerken van communicatie- en sensibilisatiecampagnes om Gentenaars bewuster te maken van de milieu-impact van hun gedrag.
 • Uitwerken van subsidies en pakketten voor scholen die rond klimaat willen werken (klimaatcoach, Donderdag Veggiedag, Gent 2050 game, Wijze (w)eters...).
 • Ondersteunen van de Stedelijke Adviesraad voor Milieu en Natuur (MiNaraad).

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • De Energiecentrale: hét contactpunt voor alle producten en diensten die de Stad aanbiedt rond energiezuinig wonen en (ver)bouwen.
 • Energiepremie en -coaching op maat van uw bedrijf.
 • Uniek loket waar u aanvragen voor klasse 2 milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen samen kunt indienen.
 • Info over en indienen van subsidieaanvragen.
 • Vragen met betrekking tot risicoactiviteiten in het kader van het bodemdecreet.

Waarvoor kunt u bij ons NIET terecht?

De Dienst Milieu en Klimaat voert een preventief milieubeleid.
De Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu is bevoegd voor het vaststellen, onderzoeken en opvolgen van milieuklachten.

Lees meer over: milieu

Gent streeft naar onafhankelijkheid van fossiele energiebronnen