Deze dienst ondersteunt het fiscale beleid van de Stad Gent.

Missie

“Ondersteunen van een duurzaam en geïntegreerd fiscaal beleid binnen de wettelijke regelgeving via transparante processen met een optimaal gebruik van de beschikbare middelen. Tegelijk een kwaliteitsvolle interactie realiseren voor de burgers en ondernemingen. Deze verbetering van de relaties moet tevens leiden tot verhoging van de tevredenheid van het personeel en het vertrouwen van de klant in de belastingadministratie.”

Organisatie

 • Directie: Martine De Decker
 • Cel verwerking: verwerking van de kohierbelastingen (zie overzicht belastingreglementen)
 • Cel bezwaarschriften: behandeling van de bezwaarschriften
 • Cel detectie: controle belastbare feiten

Kerntaken

De kerntaken van de Dienst Belastingen:
 
 • Opmaak van alle stedelijke belastingreglementen en tariefreglementen conform de wettelijke bepalingen
 • Opvolgen dossiers belasting- en tariefreglementen
 • Adviseren en overleg m.b.t. belastingen en tariefreglementen
 • Detectie belastbare feiten;
 • Opmaak en actualiseren van databanken nodig voor een optimale inkohiering
 • Verwerken van de aangiften
 • Loketfunctie
 • Opmaak belastingkohieren
 • Verwerken van bezwaarschriften
 • Rapporteren naar burger en beleid
 • Adviseren en verslaggeven hoorzittingen college inzake bezwaarschriften
 • Inventariseren leegstaande bedrijfsruimten.

Lees meer over: belastingen

© Mattes