Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, uitleg vragen of een kopie krijgen.

Inhoudstafel

Beschrijving

Elke burger kan bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen.

De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Bedrag

Inzage en uitleg worden kosteloos verstrekt.

Voor een kopie wordt een retributie aangerekend, zoals vastgelegd in het retributiereglement op het verstrekken van administratieve gegevens.

Procedure

Aanvraag

Een aanvraag om een bestuursdocument in te kijken of er een kopie of uitleg van te krijgen kunt u op 2 manieren indienen:

U dient de aanvraag schriftelijk in, bij voorkeur bij de algemeen directeur. In de aanvraag vermeldt u:

  • uw naam en adres (en gebeurlijk de naam en adres van de persoon voor wie u de aanvraag doet);
  • over welke documenten het gaat (of minstens de aangelegenheid waarop deze documenten betrekking hebben);
  • de vorm waarin u het bestuursdocument wenst (digitaal, papier...).

U kan hiervoor gebruik maken van het downloadbare aanvraagformulier. U geeft het af bij de betrokken dienst of u stuurt het op naar mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur (Botermarkt 1, 9000 Gent of algemeendirecteur@stad.gent).

U kan uw aanvraag ook indienen via het webformulier. Uw aanvraag komt automatisch bij de algemeen directeur terecht.

Behandeling van de aanvraag

De algemeen directeur registreert uw aanvraag en beantwoordt ze binnen een termijn van 20 dagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum veertig dagen.
De regel is dat het verzoek van de aanvrager zal worden ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet de regelgeving echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Beroep?

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing kunt u beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, Afdeling openbaarheid van bestuur.

Regelgeving

Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3.