Mobiele reclame zichtbaar van de openbare weg en met een belastbare oppervlakte groter dan een halve vierkante meter.

Inhoudstafel

Beschrijving

Elke vorm van visuele openbare aanprijzing ter bevordering van de afzet van goederen of diensten, die zicht richt tot het publiek op de openbare weg, ongeacht de aard van de drager en ongeacht het materiaal waaruit deze is vervaardigd, ook al wordt hij verplaatst of kan hij worden verplaatst of uit elkaar genomen.

Voorwaarden

Wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die de reclamevoering op de drager beheert en/of exploiteert. Dit kan de houder zijn van het zakelijk recht van de reclamedrager of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de drager exploiteert.

Wanneer?

De aangifte moet ingediend worden bij het stadsbestuur op een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier uiterlijk de werkdag vóór de aanvang van het voeren van de reclame.

Bedrag

Zie artikel 3 punt a en b van het reglement belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg.

Uitzonderingen

Zie artikel 5 van het reglement belasting op reclame zichtbaar van op de openbare weg.

Procedure

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet rechtsgeldig.

  • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
    U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
    U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, dient dit uitdrukkelijk te worden gevraagd in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet via de post teruggestuurd worden naar de Stad Gent, College van burgemeester en schepenen, Dienst Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent. Het kan ook online ingediend worden in zoverre via de website in deze mogelijkheid wordt voorzien.

 

Contacten