Pompen geplaatst voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen.

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent heft een belasting op de pompen die voor het bedelen van brandstof voor motorvoertuigen geplaatst zijn palende aan of op de openbare weg of op privaat terrein indien deze voor het publiek toegankelijk zijn.

Voorwaarden

Wie?

De belastingplichtige is de eigenaar van de pomp.

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur op een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Bedrag

De belasting is ineens en voor heel het jaar verschuldigd op basis van de op 1 januari effectief aanwezige pompen.
De belasting is verschuldigd per vestiging.

De belasting bedraagt voor:

LPG en CNG pompen:

 • aanslagjaar 2014: 373 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2015: 380 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2016: 388 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2017: 396 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2018: 404 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2019: 412 euro per brandstofslang.

Benzine pompen:

 • aanslagjaar 2014: 440 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2015: 449 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2016: 458 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2017: 467 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2018: 476 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2019: 486 euro per brandstofslang.

Diesel pompen

 • aanslagjaar 2014: 479 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2015: 488 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2016: 498 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2017: 508 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2018: 518 euro per brandstofslang;
 • aanslagjaar 2019: 528 euro per brandstofslang.
   

Procedure

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet rechtsgeldig.

 • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
  U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
  U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, dient dit uitdrukkelijk te worden gevraagd in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet via de post teruggestuurd worden naar de Stad Gent, College van burgemeester en schepenen, Dienst Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent. Het kan ook online ingediend worden in zoverre via de website in deze mogelijkheid wordt voorzien.

Stad.gent regelgevingen

Contacten