De Stad Gent heft een belasting op de onbebouwde kavels gelegen in een niet-vervallen verkaveling.

Inhoudstafel

Beschrijving

Als onbebouwde kavel wordt beschouwd: elk lot waar op 1 januari geen bouwwerken zijn aangevat of waarop geen constructie is gebouwd overeenkomstig de stedenbouwkundige hoofdbestemming (zie artikel 2 van het reglement).

Voorwaarden

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari eigenaar is van het onbebouwd perceel (zie artikel 4 van het reglement 'Belasting op de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling').

Wanneer?

Ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Bedrag

Zie artikel 3 van het reglement 'Belasting op de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling'.

Uitzonderingen

Zie artikel 5 van het reglement 'Belasting op de onbebouwde kavels in een niet-vervallen verkaveling'.

Procedure

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel via het digitale aangifteformulier of schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet rechtsgeldig.

  • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte) met daarop uw coördinaten.
    U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte) met daarop uw coördinaten.
    U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via het digitale aangifteformulier of via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
  • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een spontane aangifte doen via het digitale aangifteformulier.

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, dient dit uitdrukkelijk te worden gevraagd in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet via de post teruggestuurd worden naar de Stad Gent, College van burgemeester en schepenen, Dienst Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent. Het kan ook online ingediend worden in zoverre via de website in deze mogelijkheid wordt voorzien.

Contacten