De Stad Gent heft een belasting op de banken en daarmee gelijkgestelde instellingen en de bankautomaten.

Inhoudstafel

Beschrijving

Als u een bank of gelijkgestelde instelling exploiteert dan moet u een aangifte indienen.

Voorwaarden

Wie?

De natuurlijke- of rechtspersoon onder wiens logo, handelsnaam of embleem bank of gelijkgestelde inrichting en bankautomaten gëexploiteerd worden.

Wanneer?

U moet ten laatste op 28 februari van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Bedrag

De belasting is ineens en voor het hele jaar verschuldigd op basis van het aantal bestaande loketten en bankautomaten op 1 januari van het aanslagjaar.
De belasting bedraagt voor:

 • het aanslagjaar 2014: 500 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2015: 510 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2016: 520 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2017: 531 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2018: 541 euro per loket of bankautomaat;
 • het aanslagjaar 2019: 552 euro per loket of bankautomaat.
   

Procedure

Aangifte

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk. Andere vormen van doorsturen zoals elektronische toezending naar andere mailboxen van de Stad Gent zijn niet rechtsgeldig.

 • U ontvangt schriftelijk een 'Voorstel van aangifte' (een vooraf volledig ingevulde aangifte).
  U dient dit enkel bij wijziging verbeterd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • U ontvangt schriftelijk een 'Aangifte' (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte).
  U dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen naar de Stad Gent.
 • Indien u geen aangifte ontvangt, kan u steeds een aangifte doen op basis van een blanco PDF-formulier.
   

Bezwaarschrift

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen een belastingaanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete, een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, dient dit uitdrukkelijk te worden gevraagd in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet via de post teruggestuurd worden naar de Stad Gent, College van burgemeester en schepenen, Dienst Belastingen (cel bezwaarschriften), Botermarkt 1, 9000 Gent. Het kan ook online ingediend worden in zoverre via de website in deze mogelijkheid wordt voorzien.

 

Stad.gent regelgevingen

Contacten