De Voorhaven vernieuwt de komende jaren naar een wijk met ruimte voor de buurt, woningen en een aantal kantoren.

De Stad Gent heeft in de meerjarenbegroting van 2014-2019 een budget van 5,4 miljoen euro voorzien om een stuk van het openbaar domein van de Voorhaven heraan te leggen. De Stad Gent wil er meer ruimte voor de buurt creëren en het openbaar domein groener inrichten.

Projectontwikkelaars plannen er nieuwe woningen en kantoren op de kop van de Londenstraat, in Loods 23 en op Kaai 24.

Beschermd stadslandschap

De Voorhaven is beschermd als stadsgezicht. De site is de laatste oude haven in Vlaanderen. Dit uniek stuk erfgoed wil het stadsbestuur dan ook bewaren. Zo blijven de kasseien en treinsporen liggen. Het historisch hekwerk wordt gerestaureerd.

Het inrichtingsplan voegt nog een paar elementen toe om het maritiem-industrieel karakter te versterken zoals oude treinwagons. De wagons komen op de oude sporen en kunnen een invulling krijgen door de buurt.

Wilt u meedenken over de invulling van de treinwagons?

In het kader van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen kan de buurt mee nadenken over de invulling van de geplande treinwagons op de Voorhaven. Kom er hier alles over te weten.

Een groenere kaai

Niet alleen erfgoed, maar ook groen is een belangrijk element bij de inrichting van de Voorhaven:

 • Naast het recent aangelegde parkje en de speelzone in de Londenstraat plant de Stad Gent ook een groenzone en een buurttuin naast Loods 26 - de loods van de scheepsherstellers - en op het terrein van de voormalige Loods 21.
 • Er komt een bloemenweide langs het beschermde hekwerk.
 • De Stad denkt aan een pergolaconstructie waarop klimplanten kunnen groeien tussen de loodsen 20 en 22.
 • De beschermde kasseien blijven, maar krijgen op bepaalde plaatsen grasvoegen.
 • Ten slotte komen er ook tientallen bomen langs de nieuwe straten in de verkaveling van RUP 143 boven spoorlijn 58.

Kaai als fiets- en wandelpromenade

De Stad wil de kaai heraan leggen tot een fiets- en wandelpromenade. De kasseien worden opnieuw gelegd en tussen de sporen komen er platte kasseien. Openbare verlichting, enkele drinkfonteinen en verschillende maritieme elementen zullen de kaai aantrekkelijker maken.

Werken op het terrein

 • In het najaar van 2016 hebben nutsmaatschappijen leidingen aangelegd aan de kaai en een eletriciteitskabine gebouwd. In de Londenstraat waren ook er ook al voorbereidende werken voor de bouw van de eerste woningen.
 • Begin 2017 zijn de restauratiewerken aan en de gedeeltelijke reconstructie van het historische hekwerk begonnen tussen Meulestedekaai en de firma Ketels in de Voorhavenkaai en ter hoogte van de Kopenhagenstraat. (Het andere stuk van het hekwerk is zo een tien jaar geleden al gerestaureerd).
 • Begin juni 2017 startte IVAGO aan de aanleg van afvalsorteerstraten in de Voorhavenlaan voor de lofts en kantoren in Loods 22. 
 • in 2017 kregen de geïnteresseerde woonbootbewoners een aansluiting op het elektriciteitsnet. Na de heraanleg van de kaai kunnen ze ook aansluiten op water en telefonie.
 • Op 19 juni 2017 begonnen de herinrichtingswerken in de buurttuin langs Loods 26. In de zomer van 2018 moet de buurttuin klaar zijn.
 • Stad Gent diende een stedenbouwkundige aanvraag in voor de aanleg van een groen plein (voormalige loods 21) met onder andere een pergolaconstructie, speelheuvels, een basketbalveldje en treinwagons. Een beslissing hierover verwachten we in februari 2018.
 • De heraanleg van de Voorhavenkaai (van Loods 20 tot Kaai 24) startte op 1 maart 2018. De bouwvergunning voor de inrichting van de Voorhavenkaai tot een wandel- en fietspromenade is echter vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dit gebeurde op vraag van bvba De Nieuwe Voorhaven en vzw De Voorhaven. De werken werden daarom onmiddellijk stilgelegd. De Stad Gent moet nu enige tijd wachten op een ‘herstel’-besluit van de Deputatie. Zodra de Stad beschikt over een nieuwe uitvoerbare vergunning, kunnen de wegenwerken verdergezet worden.
 • In maart 2018 werden een oude goederenwagons en een locotractor geleverd. De wagons krijgen een definitieve plek bij de herinrichting en zullen kunnen worden gebruikt voor buurtactiviteiten.
 • Op 8 augustus 2018 beginnen de werken voor de aanleg van het wijkpark op de plek van de voormalige Loods 21.

Zodra de planning voor de verdere herinrichting van de site gekend is, kunt u dit hier lezen.

Communicatie en inspraak

 • 5 juli 2014: Infomoment over de krachtlijnen van het inrichtingsplan van de Voorhaven.  De presentatie kun je onderaan deze pagina downloaden.
 • Op het infomoment van 5 juli 2014 en de maanden erna konden bewoners, bedrijfsleiders en gebruikers van de buurt mee nadenken over invullingen voor de plek ex-Loods 21 en de zone naast Loods 26.
 • 31 maart 2015: Infomoment met terugkoppeling van de ideeën uit de buurt en presentatie van het aangevulde ontwerp. De presentatie kun je onderaan deze pagina downloaden.
 • 2016: communicatie voorbereidende nutswerken en restauratie historisch hekwerk
 • 18 februari 2017: maquette en infostand Voorhaven op de wijkbeurs
 • Voorjaar 2017: communicatie over de restauratie van het historisch hekwerk, de aanleg van afvalsorteerstraten en het vernieuwen van nutsleidingen door de Stad, IVAGO of de bevoegde nutsmaatschappij.
 • Juni 2017: overzichtsbrochure naar aanleiding van de start van de werken aan de groenzone naast Loods 26
 • December 2017: brief met laatste stand van zaken van de verschillende deelprojecten
 • Februari 2018: brief over de start van de heraanleg van de Voorhavenkaai
 • Juni 2018: brief over stilleggen werken Voorhavenkaai (downloadbaar onderaan deze pagina)
 • Juni 2018: overzichtsbrochure met de stand van zaken van de verschillende deelprojecten (downloadbaar onderaan deze pagina)
 • Juli 2018: brief naar aanleiding van de start van de aanleg van het wijkpark

Meer info?

Contacteer Wannes Haghebaert (09 266 82 33 of wannes.haghebaert@stad.gent).

 

Muide krijgt een wijkpark (op de plek van de voormalige Loods 21)