De verkozenen voor de gemeenteraad dragen de leden voor het BCSD voor. De zetelverdeling hiervoor is bekend.

Begin januari 2019 neemt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) in het OCMW een doorstart, maar geschoeid op een nieuwe leest. Dit comité neemt onder meer beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, een sociale verhuurwoning of een voorschot op de kinderbijslag. De verkozenen voor de gemeenteraad dragen de leden voor het BCSD voor.

Dit kadert in het nieuwe decreet lokaal bestuur, dat op 1 januari 2019 ingaat. Dit heeft heel wat belangrijke gevolgen voor het politieke bestuur van Stad Gent en OCMW Gent. Zo zal de samenstelling van de gemeenteraad en de OCMW-raad voortaan dezelfde zijn. De 53 gemeenteraadsleden zijn dus tevens OCMW-raadslid. Ook het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau hebben dezelfde samenstelling.

Tijdens de eerste vergadering van de OCMW-raad verkiezen de raadsleden de voorzitter en de 12 leden van het BCSD. Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het BCSD wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad. Hieronder ziet u de zetelverdeling in Gent.

 

Aantal zetels in de OCMW- en gemeenteraad

Aantal zetels in het BCSD

sp.a-Groen

7 (sp.a) – 14 (Groen)

5

Open Vld

15

3

N-VA

6

1

CD&V

4

1

Vlaams Belang

4

1

PVDA

3

1