Peter Vanden Abeele treedt in dienst op 1/11/2017. Hij wil samen met verschillende actoren de stad bouwen, die veel complexer is geworden.

Peter Vanden Abeele, de eerste Gentse stadsbouwmeester, treedt in dienst op 1 november 2017 en heeft een mandaat voor 6 jaar. Peter is 38 jaar, ingenieur architect, stedenbouwkundig ontwerper en erkend ruimtelijk planner. Hij deed onder andere ervaring op in het team van de Antwerpse stadsbouwmeester. Deze bouwmeester wil samen met verschillende actoren de stad bouwen, die in de 21ste eeuw veel complexer is geworden op beleidsmatig, administratief-bestuurlijk en maatschappelijk vlak.

Eerste Gentse stadsbouwmeester

De stadsbouwmeester belichaamt het architectuurbeleid, staat mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert het college van burgemeester en schepenen bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten. Hij heeft de taak om een bewustmaking te bevorderen rond architectuur en ruimtelijke kwaliteit in het algemeen met als doel de kwaliteit en de diversiteit van de architectuur en de ruimte te bevorderen en te verzekeren in Gent.

Het stadsbestuur zocht iemand met een duidelijke visie op de rol van stadsbouwmeester die op een onafhankelijke manier instaat voor het behoud, de verhoging en het borgen van de ruimtelijke kwaliteit in Gent in al zijn relevante aspecten. Met zijn indrukwekkend palmares en breed draagvlak binnen Gent was Peter Vanden Abeele de geknipte persoon voor deze functie.'

Annelies Storms, schepen van Cultuur

Gent heeft veel expertise in huis. Het is echter belangrijk dat er voldoende kruisbestuiving is tussen de verschillende geledingen, vaak met hun eigen prioriteiten. De Gentse bouwmeester zal een kwaliteitscoördinator zijn, een spilfiguur in het stroomlijnen van de vele, en soms tegenstrijdige, adviezen bij de totstandkoming van nieuwe stadsprojecten.'

Sven Taeldeman, schepen van van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Visie van de stadsbouwmeester: samen de stad bouwen

In de 19de en begin 20ste eeuw bouwden bouwmeesters en stadsarchitecten zoals Cloquet, Roelandt, Pauli en Van Rysselberghe aan een coherent Gents stadsbeeld. Een stad van universiteitsgebouwen, publieke voorzieningen, stations en stedelijke infrastructuren die samen een krachtig elan gaven aan een stad die zichzelf terug op de kaart wou zetten. Een 21ste eeuwse bouwmeester voor Gent moet bouwen aan een stad die veel complexer is geworden op beleidsmatig, administratief-bestuurlijk en maatschappelijk vlak. Deze bouwmeester bouwt misschien niet letterlijk zoals de notoire voorgangers in de stad, maar bouwt daarom niet minder aan de stad. Dit bouwmeesterschap wil daarom inzetten op vier bouwtaken.

De bouwmeester zet –als adviseur van bestuur diensten en bouwheren– een helder en open proces van bouwen in en aan de stad op, met duidelijke regels en afspraken die een kwaliteitsslag nastreven. Het is noodzakelijk hierbij het vertrouwen te garanderen en de kansen voor ruimtelijke kwaliteit te vergroten.

De bouwmeester zet zich –als organisator– in om bruggen te bouwen tussen de verschillende actoren in de stad. Hij stelt samenwerking centraal en legt linken tussen de intenties van de verschillende stakeholders: beleid, diensten, ontwerpers, bouwheren, stedelijke actoren, … Dat vraagt om nieuwe organisatievormen, overlegplekken, rondetafels en ateliers en om een team bouwmeester dat zich niet als een cel naast de diensten plaatst maar infiltreert in de stadsorganisatie.

De bouwmeester werkt –als aanjager–aan een eigen en eigentijdse bouwcultuur die de identiteit van de stad mee versterkt. Niet door een architectuurbeeld van bovenaf op te dringen, of van onder uit te laten ontstaan vanuit de vele Gentse architectuuractoren. Maar wel met een aanpak waarbij de bouwmeester actief midden in het debat gaat staan en samenwerking tussen bewoners, bouwheren, bestuur en het maatschappelijke veld centraal komt te staan. Een coalitie voor de stad vanuit gedeelde belangen.

Ten slotte zal de bouwmeester –als inspirator– bouwstenen aandragen voor een toekomstbestendige verdere verstedelijking. Door wervende (voor)beelden naar voor te schuiven over thema’s die cruciaal zijn of worden voor de stad, kan de bouwmeester voeding bieden aan het beleid, los van concrete aanleidingen en vragen vandaag. De bouwmeester wil met een brede blik (ver) vooruit denken om vandaag al beter te doen.

Brede oproep van de Stadsbouwmeester

Peter Vanden Abeele zal bijgestaan worden door drie medewerkers binnen het team Stadsbouwmeester. Vanaf 2018 zal het team Stadsbouwmeester een aantal gerichte communicatietools inzetten: nieuwsbrieven, social media, aankondigingen voor ontwerpwedstrijden, publieksdebatten en meer.

Als eerste stap lanceert de Stadsbouwmeester vandaag een brede oproep. Het team vraagt bouwheren met grote plannen om hen zo vroeg mogelijk in het proces te betrekken om projecten te adviseren of om mee ontwerpers te selecteren. Buurtcomités met bedenkingen en zorgen over concrete projecten vragen ze ook om zo vroeg mogelijk mee te stappen met hen in het bespreken van plannen op tafel.

Het team stadsbouwmeester is bereikbaar op stadsbouwmeester@stad.gent

 

Lees meer over: stadsbouwmeester

Valt onder nieuwscategorie: Stadsbouwmeester