De installatievergadering en de eerste vergadering van de OCMW-raad vinden plaats in de gemeenteraadszaal van het stadhuis.

Op donderdag 3 januari 2019 (vanaf 19 uur) vinden de installatievergadering van de Gentse gemeenteraad en de eerste vergadering van de OCMW-raad plaats in de gemeenteraadszaal van het stadhuis. Tijdens de installatievergadering leggen de schepenen en raadsleden hun eed af. Daardoor zullen zij de komende 6 jaar (2019-2024) zetelen als gemeenteraadslid én als OCMW-raadslid, aangezien de aparte OCMW-raden in heel Vlaanderen ophouden te bestaan.

Samenstelling van de bestuursorganen

De spelregels van het lokaal bestuur veranderen grondig vanaf 1 januari 2019. Door het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 is de samenstelling van de gemeenteraad en de OCMW-raad dezelfde. Vandaag telt de (aparte) OCMW-raad 15 leden, vanaf 2019 zijn de 53 gemeenteraadsleden automatisch ook OCMW-raadslid. Bovendien hebben ook het college en het Vast Bureau van het OCMW voortaan dezelfde samenstelling.

Verder kent het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) in het OCMW een nieuwe start. Dit comité neemt onder meer beslissingen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het gaat bijvoorbeeld over de toekenning van een leefloon, een sociale verhuurwoning of een voorschot op de kinderbijslag. De verkozenen voor de gemeenteraad dragen de leden voor het BCSD voor. Tijdens de eerste vergadering van de OCMW-raad verkiezen de raadsleden de voorzitter en de 12 leden van het BCSD. Het aantal zetels dat elke politieke lijst toegewezen krijgt in het BCSD wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke lijst heeft binnen de OCMW-raad. Sp.a-Groen en Open Vld dragen respectievelijk 5 en 3 kandidaten voor. De andere fracties (CD&V, N-VA, Vlaams Belang en PVDA) dragen elk 1 kandidaat voor.

Praktisch verloop

Installatievergadering

De uittredend voorzitter (huidig burgemeester Daniel Termont) opent de installatievergadering. Als eerste punt staat de kennisneming van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 op de agenda. Dan volgt de mededeling van de benoeming en eedaflegging van de nieuwe burgemeester, Mathias De Clercq (Open Vld). Daarna komt de installatie van de gemeenteraadsleden aan bod, waarbij de raadsleden hun eed afleggen. Vervolgens verkiezen zij de voorzitter van de gemeenteraad op basis van een voordrachtsakte. Zeneb Bensafia (Groen) zal de eerste drie jaar van de legislatuur de voorzittersrol opnemen, waarna Christophe Peeters (Open Vld) die overneemt. Als voorzitter van de gemeenteraad, worden zij automatisch ook voorzitter van de OCMW-raad.

Tot slot worden de schepenen verkozen op basis van voordrachtsakten, en leggen zij hun eed als schepen af. De samenstelling van het college werd eerder al bekendgemaakt.

Nieuwe Gentse coalitie heeft bestuursakkoord 2019-2024 klaar

Eerste vergadering van de OCMW-raad

De eerste vergadering van de OCMW-raad vindt verplicht plaats aansluitend op de installatievergadering. De pas aangestelde voorzitter, Zeneb Bensafia, opent de vergadering. Tijdens die eerste vergadering kiezen de OCMW-raadsleden de voorzitter en de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De BSCD-leden die geen raadslid zijn, leggen hun eed als BCSD-lid af.

College

Na deze vergaderingen, komt het college van burgemeester en schepenen kort samen. Zij leggen de verdeling van de bevoegdheden onder de burgemeester en schepenen officieel vast.

Agenda en vergaderingen bekijken

Het publiek kan beide vergaderingen live volgen op grote schermen in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis. Uiteraard zijn ze ook live te volgen via de stadswebsite.

Bekijk de gemeenteraad live

De agenda van de installatievergadering en de OCMW-raad is te vinden op de (nieuwe) raadpleegomgeving van Stad en OCMW Gent:

Bekijk de nieuwe raadpleegomgeving