De geregistreerde criminaliteitscijfers in Gent daalden de laatste zes jaar met 17%.

De geregistreerde criminaliteit in Gent daalde de laatste zes jaar met 5.645 feiten of 17%. In 2017 daalden vooral de woninginbraken, autokraken en gauwdiefstallen. Ook het aantal geregistreerde verkeersongevallen daalde vorig jaar, met 15% (804 feiten). De fiets- en (lichte) motordiefstallen, grijpdiefstallen en winkeldiefstallen namen toe. Op basis van de cijfers en de evoluties zal de Politie Gent ook in 2018 diverse fenomenen resultaatgericht aanpakken.

Context van de cijfers

De interpretatie van de cijfers moet zoals steeds met de nodige omzichtigheid gebeuren. De cijfers zijn een weergave van vastgestelde en geregistreerde feiten, factoren zoals aangiftebereidheid en de keuze van prioritaire fenomenen door de politie spelen daarin een belangrijke rol.

Kwart minder woninginbraken in 2017

De woninginbraken daalden vier jaar na elkaar. In 2017 daalde het aantal woninginbraken van 1.700 naar 1.289 feiten, een daling van 411 feiten of maar liefst 24%. Zowel het aantal pogingen als het aantal effectieve inbraken kenden een daling. Het aantal effectieve inbraken daalde van 1.056 feiten in 2016 naar 815 feiten in 2017 – een daling van 241 feiten of 23%. Het aantal pogingen daalde in dezelfde mate: van 644 naar 474 – een daling van 170 feiten of 26%.

De verhouding pogingen / effectieve inbraken bleef ook min of meer gelijk met 37% pogingen en 63% effectieve woninginbraken. Opmerkelijk is wel dat het aandeel van appartementen relatief groot is: 29% van de woninginbraken gebeurde in appartementen.

In 2017 werden 98 daders gevat en 80 feiten opgehelderd.

Gezien de grote emotionele impact van inbraken op slachtoffers, zijn wij tevreden met deze resultaten. De positieve evolutie is zeker ook te danken aan de inspanningen van ons korps, waarbij we zowel preventief als repressief maximaal inzetten op de aanpak van dit fenomeen.

Daniël Termont, burgemeester stad Gent 

Zo voerde het Bureau Politionele Misdrijfpreventie in 2017 515 diefstalpreventie-adviezen bij particulieren thuis uit. In 2017 controleerde de politie een pak minder woningen in het kader van speed-DPA-acties. Die daling heeft echter alles te maken met een gewijzigde methodiek: tegenwoordig bellen de preventieadviseurs aan en worden de aanwezige bewoners onmiddellijk aangesproken. Deze ‘bel-aan-spreek-aan-methode’ geeft duidelijk betere resultaten: er worden meer diefstalpreventie-adviezen aangevraagd. Met het oog op het grote aandeel van appartementen, nemen de diefstalpreventie-adviseurs nu ook preventietips voor appartementsbewoners mee op hun speed-DPA-acties.

Maar ook de inwoners zelf droegen hun steentje bij: preventietips worden steeds meer en beter in acht genomen, woningen worden meer en beter beveiligd en alerte burgers bellen sneller naar 101 om verdachte handelingen te melden.

Minder autodiefstallen en één derde minder autokraken

Het aantal autodiefstallen daalde met 8,5%. Vermoedelijk zijn de inspanningen van de autoconstructeurs om de auto’s steeds beter te beveiligen daar niet vreemd aan. In 2017 werden 18 autodieven gevat en werden 16 feiten van autodiefstal opgehelderd. Het aantal autokraken is sterk gedaald: van 1.573 feiten in 2016 naar 1.019 feiten in 2017 – een daling van 554 feiten of 35%. In 2017 werden 43 feiten opgehelderd, 58 autokrakers werden gevat.

Bij de aanpak van autokraken blijft de preventieboodschap ‘geen buit, geen dief’ belangrijk. Een jas op de achterbank is vaak al een ‘trigger’ voor de potentiële autokraker om de autoruit in te gooien. Regelmatige sensibilisering blijft dus noodzakelijk.

Politie drijft strijd tegen fietsdiefstal op

Het aantal fietsdiefstallen steeg in 2017 met 19% – van 2.143 feiten in 2016 naar 2.556 feiten. Die sterke stijging is vermoedelijk voor een groot deel toe te schrijven aan de georganiseerde fietsdievenbende die de politie begin december 2017 kon oprollen. Hun vatting vertaalde zich onmiddellijk in een spectaculaire daling van het aantal fietsdiefstallen. Daarnaast zijn er ook heel wat veelplegers verantwoordelijk voor het hoge aantal fietsdiefstallen – zij stelen en helen fietsen maar plegen ook andere misdrijven.

In 2017 werden 221 fietsdieven en 68 helers gevat.

We krijgen stilaan meer grip op de georganiseerde fietsdieven – het oprollen van die fietsdievenbende begin december 2017 bewijst dat ook. Met de inzet van een specifieke ploeg van het Overlastteam, dat nauw samenwerkt met de Wijkpolitie, en het gebruik van de lokfiets, levert ons korps extra inspanningen inzake opsporing. Daarnaast is een goede preventieve aanpak van fietsdiefstallen onontbeerlijk. We zijn dan ook blij met de inspanningen van en de samenwerking met de Dienst Preventie voor Veiligheid van de Stad Gent. Samen moedigen we de fietsers aan om hun fiets te registreren en een goed fietsslot te gebruiken. Daarnaast testen en promoten we het gebruik van trackingsystemen, om fietsen makkelijker traceerbaar te maken.

Filip Rasschaert, korpschef Politie Gent

Het aantal bromfietsdiefstallen steeg met maar liefst 50% – van 140 feiten in 2016 naar 210 feiten in 2017. Er werden ook meer motodiefstallen geregistreerd – van 17 naar 37 feiten. Het zijn vooral lichte moto’s (scooters tot 125 cc.) die gestolen worden. Het feit dat vooral fietsen, bromfietsen en lichte moto’s geviseerd worden, komt mogelijks omdat die vaak minder goed beveiligd zijn en makkelijker / sneller kunnen opgetild en getransporteerd worden. Er is meer diepteanalyse nodig om uit te maken hoe de beveiliging van scooters kan geoptimaliseerd worden. Maar de Politie Gent roept eigenaars nu reeds op om hun scooter zo goed mogelijk te beveiligen.

Informatie-uitwisseling gauwdiefstallen werpt vruchten af

Het aantal gauwdiefstallen daalde met 91 feiten of 14% – van 647 naar 556 feiten.

Dankzij de internationale beeldvorming en de bovenlokale samenwerkingen hebben we meer impact op de professionele gauwdieven. Op basis van een vlotte en adequate informatie-uitwisseling kunnen we de betreffende gerechtelijke dossiers ook beter onderbouwen.

Filip Rasschaert, korpschef Politie Gent

Het aantal winkeldiefstallen steeg met 7%. Dankzij de professionele aanpak van de problematiek door de sector zelf en het aangifte-beleid van de grote winkelketens werden meer winkeldiefstallen vastgesteld en aangegeven.

Ook het aantal grijpdiefstallen en tasjesroven is gestegen – van 97 naar 154 feiten, een stijging van 57 feiten of 59%. Het fenomeen kende vooral in de maanden november en december een sterke stijging en stabiliseerde nadat het politiekorps een aantal verdachten kon oppakken.

Het aantal diefstallen met geweld daalde wel. In 2016 registreerde men 467 feiten, in 2017 417 feiten – een daling van 50 feiten of 11%. Het aantal diefstallen met geweld zonder wapen daalde van 397 naar 360 feiten – een daling van 37 feiten of 9%. Ook het aantal diefstallen waarbij men gebruik maakte van een wapen daalde: van 70 naar 57 feiten, een daling van 13 feiten of 18,5%. Er konden ook minder daders van diefstallen met geweld gevat worden maar die daling is minder sterk dan bij de vaststellingen: van 156 in 2016 naar 149 in 2017. Opvallend is wel de stijging van het aantal minderjarige daders: één op drie daders was minderjarig.

Zedendelicten – ZSG verlaagt drempel om aangifte te doen

Het aantal zedendelicten kende een lichte stijging: van 321 feiten in 2016 naar 325 feiten in 2017. In 2016 registreerde men 88 verkrachtingen – in 2017 waren dat er 105. Dat zijn 17 feiten meer. Bij 32 vaststellingen ging het om een onbekende dader.

Zware feiten zoals aanranding en verkrachting hebben een erg grote emotionele impact op de slachtoffers. Cijfers zijn in deze dan ook minder belangrijk, mensen des te meer. Slachtoffers hebben vaak niet de moed om naar een politiekantoor te gaan en daar aan de onthaalbalie aan te schuiven.

Daarom zijn we blij met de komst van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld binnen het UZ Gent. Daar kunnen slachtoffers van een seksueel misdrijf meteen in het ziekenhuis aangifte doen, in alle discretie en met de beste hulp, zowel op medisch, psychosociaal als forensisch vlak. Zo vermijdt men de spreekwoordelijke drempel om naar het politiekantoor te gaan – dit komt de aangiftebereidheid alleen maar ten goede.

Filip Rasschaert, korpschef Politie Gent

Sinds de oprichting van het ZSG op 23 oktober 2017 werden 24 tussenkomsten geregistreerd. Bij 11 feiten was er geen binding met Gent.

Meer slagen en verwondingen, minder intrafamiliaal geweld

Het aantal misdrijven tegen de lichamelijke integriteit kende een lichte stijging, van 2.596 feiten naar 2.612. Net als vorig jaar gaat het hierbij vooral om feiten van slagen en verwondingen. Dat aantal is gestegen van 2.191 feiten in 2016 naar 2.253 feiten in 2017 – een stijging van 62 feiten of 3%.

Het intrafamiliaal geweld daalde van 1.866 feiten in 2016 naar 1.777 feiten in 2017 – een daling van 89 feiten of 5%. Binnen het intrafamiliaal geweld worden vooral feiten van geweld binnen het koppel genoteerd. Dit aantal feiten daalde van 1.445 naar 1.371 – een daling van 74 feiten of 5%. Zowel het fysiek, seksueel, economisch als psychisch geweld binnen het koppel daalde.

Drughandel en druggebruik dalen

De drugdelicten kenden in 2017 eerder een status-quo: van 2.847 feiten in 2016 naar 2.881 feiten in 2017, een stijging van 34 feiten of 1%. Het bezit is gestegen: van 2.485 naar 2.557 feiten – een stijging van 72 feiten of 3%. Drughandel en druggebruik daalden met respectievelijk 11 en 6 feiten.

Opvallend is het toenemend gebruik van amfetamines, ketamine en cocaïne in het uitgaansleven. Het gebruik van cannabis wordt ook steeds vaker als normaal beschouwd.

Status-quo GAS-registraties

GAS-registraties gebeuren niet alleen door de politie maar ook door de Gemeenschapswacht van de Stad Gent. De cijfers die hier opgenomen zijn, omvatten enkel de politionele vaststellingen van niet-verkeersfeiten. Met 4.318 GAS-registraties in 2016 en 4.343 in 2017 is er een quasi status-quo.

Het aantal registraties van wildplassen kende een sterke stijging van 1.376 in 2016 naar 1.839 in 2017 – een stijging van 463 registraties of 34%. Vooral in de maand juli (dus ook tijdens de Gentse Feesten) waren er meer vaststellingen van wildplassen. In 2016 waren dat er 629, in 2017 maar liefst 918 – een stijging van 289 registraties of 46%.

Het aantal registraties van nachtrumoer daalde van 477 naar 327 – een aanzienlijke daling van 150 registraties of 31%.

Het aantal registraties van sluikstorten door particulieren steeg van 315 feiten in 2016 naar 404 feiten in 2017 – een stijging van 89 feiten of 28%.

Dankzij de goede samenwerking met de Gemeenschapswacht en Ivago konden in 2017 567 sluikstorters gevat worden. 206 daarvan konden door het Overlastteam geïdentificeerd worden. 191 daders konden geïdentificeerd worden na het doorzoeken van het sluikstort. Negen daders werden herkend tijdens cameraobservaties. Zes daders werden op heterdaad betrapt tijdens anonieme observatie-acties zonder camera.

Daniël Termont, burgemeester stad Gent

Verkeersveiligheid en –leefbaarheid blijft prioriteit

Elk verkeersongeval is er één te veel – daarom blijven Politie Gent en Stad Gent maximaal inzetten op verkeersveiligheid. In 2017 leverde het politiekorps erg zware inspanningen op het vlak van verkeersacties en -controles.

We richtten ons hierbij op uiteenlopende inbreuken maar focusten vooral op ‘ongevalsgevoelige’ locaties, de zone 30 in schoolomgevingen en de zogenaamde ‘klachtlocaties’. De weggebruikers scoren in Gent vooral slecht op alcohol / drugs in het verkeer, gsm-en achter het stuur en roodlicht-rijden. Anderzijds zien we een sterke daling van het aantal parkeerinbreuken. Dat is goed nieuws, want minder foutparkeerders betekent een grotere leefbaarheid in de stad.

Filip Rasschaert, korpschef Politie Gent

Hardrijders nog steeds in het vizier

In 2016 heeft de politie extra ingezet op snelheidscontroles. Dat heeft in 2017 een duidelijke positieve impact gehad op het aantal ongevallen en het aantal snelheidsinbreuken. Het aantal geregistreerde snelheidsovertredingen daalde van 103.771 in 2016 naar 83.461 in 2017 – goed voor een daling van 20.310 vaststellingen of 20%.

De onbemande camera’s stelden in 2016 72.564 overtredingen vast. In 2017 waren er dat 64.691. Dat is een daling van 7.873 vaststellingen of 11%. De mobiele ‘superflitspaal’ registreerde 22.234 snelheidsinbreuken – dat betekent dat de Lidar goed was voor één derde van alle vaststellingen door onbemande camera’s.

In de zone 30 werden zowel onbemande (Lidar) als bemande camera’s (anoniem voertuig met flitstoestel of NK7) ingezet om snelheidsinbreuken vast te stellen. In 2016 registreerde de politie 18.132 snelheidsovertredingen in de zone 30 – in 2017 waren er dat 21.391. Dat is een stijging van 3.259 vaststellingen of 15%.

In 2017 steeg ook het aantal feiten van roodlicht-rijden: van 1.833 inbreuken in 2016 naar 1.973 in 2017 – een stijging van 140 feiten of 8%.

Slecht rapport voor de weggebruikers

Het aantal vaststellingen van gsm-en achter het stuur steeg met 348 feiten of 14% – van 2.483 feiten in 2016 naar 2.831 in 2017. In 2017 waren er ook meer feiten van rijden onder invloed van alcohol. De talrijke controleacties en het gebruik van de sampling-toestellen zijn hierbij een belangrijke factor. In 2016 werden 847 inbreuken vastgesteld, in 2017 waren dat er 1.210 – een stijging van 363 inbreuken of 43%.

Er werden ook meer inbreuken tegen drugs in het verkeer vastgesteld: van 84 registraties in 2016 naar 155 in 2017 – een stijging van 71 feiten.

Maar ook goede punten

Het aantal vaststellingen van het niet-dragen van de gordel is gedaald van 2.547 feiten in 2016 naar 2.330 feiten in 2017. Dat is een daling van 217 feiten of 8,5%.

Ook het aantal parkeerovertredingen is sterk gedaald van 33.196 naar 29.924 – dat is een daling van 3.272 inbreuken of 10%. Het actieplan ‘parkeerdruk’ werpt duidelijk zijn vruchten af en draagt bij tot een zichtbare mentaliteitswijziging.

Aantal verkeersongevallen gedaald met 15%

Alle inspanningen – ook het uitschrijven van boetes – dienen slechts één doel, namelijk het verminderen van het aantal verkeersongevallen en de gevolgen ervan.

We zijn dan ook heel tevreden met de daling van het aantal geregistreerde verkeersongevallen in 2017 met 804 feiten, van 5.416 naar 4.612 feiten. Deze daling van 15% geldt zowel voor de geregistreerde ongevallen met stoffelijke schade als voor de geregistreerde ongevallen met lichamelijk letsel. Het aantal ongevallen met stoffelijke schade daalde van 4.009 in 2016 naar 3.378 in 2017. Het aantal ongevallen met lichamelijk letsel daalde met 173 vaststellingen of 12% – van 1.407 naar 1.234.

Daniël Termont, burgemeester stad Gent

In 2017 vielen drie verkeersdoden. Onder de slachtoffers bevonden zich twee fietsers en één autobestuurder.

Het aantal verkeersongevallen met fietsers daalde van 767 in 2016 naar 700 in 2017. Dat is een daling van 67 ongevallen of 9%. Bij de meeste ongevallen met fietsers was de andere partij een auto.

In 2017 daalde ook het aantal ongevallen met voetgangers: van 216 in 2016 naar 179 in 2017 – een daling van 37 ongevallen of 17%. Bij de meeste ongevallen met voetgangers was de andere partij ook een auto, op de tweede plaats was de andere partij een fietser.

Samenwerking als sleutel tot succes

Terugkijkend op de voorbije zes jaar is er duidelijk sprake van een positieve evolutie. Dit succes is het resultaat van (onder andere) de efficiënte inzet van de beschikbare politiecapaciteit, de strategische aanpak van diverse fenomenen, de goed werkende basis van de Wijk- en Interventiedienst, de doordachte conceptualisering van acties door de Verkeersdienst, de gespecialiseerde competenties van de Lokale Recherchedienst en het gedreven enthousiasme van de STROP-ers (‘Samen Tegen ROndtrekkers en Overlastplegers’) en het Overlastteam. Maar ook de goede samenwerking met belangrijke partners zoals de Dienst Preventie voor Veiligheid van de Stad Gent vormt een sleutel tot succes.

We willen deze positieve ontwikkeling uiteraard graag verderzetten maar we kunnen dit niet alleen. Daarvoor rekenen we op de medewerking van heel wat externe partners én van de Gentenaars. Samen kunnen we de criminaliteit en onveiligheid nóg een kopje kleiner maken.

Daniël Termont, burgemeester stad Gent, en Filip Rasschaert, korpschef Politie Gent