Een op zeven Gentse jongeren verlaat de school zonder kwalificatie. Met het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten wil Gent dit aanpakken.

Actiedag Operatie Geslaagd - 9 mei 2019, De PuntBekijk het programma en schrijf nu in!

Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten

Net als in de andere grote centrumsteden stijgt het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Gent. In het schooljaar 2015-2016 waren dat er 590, zo’n 14,4% van de jongeren die schoollopen in Gent. In het schooljaar 2014-2015 was dit 12,6%. De dalende trend in het aantal vroegtijdig schoolverlaters van de voorbije jaren zet zich dus niet door. Een belangrijke verklaring ligt in de heropleving van de economie, waardoor er heel wat vacatures zijn. Een getuigschrift of diploma lijkt hierdoor minder essentieel om een job te vinden, maar op lange termijn zijn de gevolgen van vroegtijdig schoolverlaten nefast.

De cijfers van vroegtijdig schoolverlaten (VSV) naar beneden krijgen is voor Gent een belangrijke beleidsprioriteit. Immers, voor een jongere die de schoolbanken verlaat zonder kwalificatie, is de kans dat hij te maken krijgt met (langdurige) werkloosheid, armoede, slechtere gezondheid en criminaliteit een stuk groter. Elke in vroegtijdig schoolverlaten geïnvesteerde euro verdient zich later 8 keer terug.

Met het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten en de campagne Operatie Geslaagd bundelt Stad Gent de krachten. Doel is om meer jongeren gekwalificeerd te laten uitstromen, zodat ze op een volwaardige manier aan de samenleving kunnen deelnemen. Onderwijscentrum Gent coördineert de uitvoering van dit plan.
 

Operatie Geslaagd

In Gent verenigen alle secundaire scholen zich onder de vlag ‘Operatie Geslaagd’, om samen het aantal vroegtijdig schoolverlaters te verminderen en het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten mee uit te voeren.
 
Bij dat plan hoort ook het Charter ‘Operatie Geslaagd’. De Gentse secundaire scholen die hun handtekening zetten onder dit charter, verbinden zich tot zes concrete engagementen. Zo engageren deelnemende scholen in het schoolbeleidsplan zich om bij te dragen aan een daling van het aantal schoolverlaters. Daarnaast stelt elke school een coördinator aan die zich met de problematiek bezighoudt. Scholen die het charter ondertekenen, beloven ook om in samenwerking met Onderwijscentrum Gent een analyse te maken van relevante cijfers op het vlak van vroegtijdig schoolverlaten, en die te vertalen in een concreet actieplan. 
 
Om de engagementen uit het charter te ondersteunen loopt sinds januari 2017 een pilootproject vroegtijdig schoolverlaten in zes Gentse scholen: Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius, BenedictusPoort campus Ledeberg, KTA MoBi, KTA GITO Groenkouter, Centrum Leren en Werken en beroepsschool Sint-Jozef. Samen met deze scholen ontwikkelt Onderwijscentrum Gent enkele instrumenten om vroegtijdig schoolverlaten in kaart te brengen.
Het Onderwijscentrum werkt met elke school ook een actieplan op maat uit om vroegtijdig schoolverlaten terug te dringen. Steunpunt Diversiteit & Leren (SDL - Universiteit Gent) en Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS - Universiteit Antwerpen) zorgen hierbij voor de nodige ondersteuning. 
 
In oktober 2017 startten in een tweede ronde van dit pilootproject nogmaals zes scholen: Go! Lyceum Gent, CDO De Rotonde, Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut, Provinciaal Handels- en Taalinstituut, Instituut Bert Carlier en School voor Verkoop, Informatieverwerking en Personenzorg.
 
Van februari tot mei 2019 plant Onderwijscentrum Gent het inspiratietraject 'Operatie Geslaagd' voor alle Gentse secundaire scholen. Op dinsdag 12 februari 2019 vindt het startmoment van dit traject plaats.
 
Naast dit alles richtte Onderwijscentrum Gent een werkgroep ‘Operatie Geslaagd’ op. Een eerste overleg van deze werkgroep vond plaats op 23 februari 2017 en verenigde 32 deelnemers uit het onderwijsveld en de domeinen Werk en Welzijn. Samen met deze werkgroep wil Onderwijscentrum Gent de problematiek van vroegtijdig schoolverlaten in de diepte analyseren, prioriteiten naar voren schuiven bij de uitvoering van het Gents Plan Vroegtijdig Schoolverlaten en acties op touw zetten, om zo gestalte te geven aan de Operatie Geslaagd. De werkgroep Operatie Geslaagd fungeert ook als URBACT Local Group voor het Europese URBACT-project ‘Stay Tuned! Boosting the Frequency of Qualification’
 
Actiedag 'Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten'
 

Een keer per jaar krijgt de campagne Operatie Geslaagd een groot platform. Na de Charterondertekening van 2016 vond in 2017 op 21 november een eerste actiedag plaats, onder de noemer 'Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten'. Op 9 mei 2019 van 9 tot 15 uur staat de tweede actiedag Operatie Geslaagd 'Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten' gepland in De Punt (Gentbrugge).

Met interactieve lezingen en praktijkgerichte sessies illustreren we de acties en resultaten van Operatie Geslaagd. Aan bod komen thema’s als spijbelen, functioneel meertalig leren, partnerschap met ouders, aanklampend werken, leermeesterschap en kritische succesfactoren bij het implementeren en verankeren van actieplannen. We bieden inspiratie en tips voor je eigen werking. Afsluiten doen we met een lunch en netwerkmoment.

De actiedag is bedoeld voor schoolteams (directie, leerkrachten, …) van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … binnen onderwijs en onze partnerbeleidsdomeinen werk, welzijn, jeugd, cultuur en vrije tijd.

Meer info over het programma en de mogelijkheid om in te schrijven vind je hier

Contactpersonen

 
 

Actiedag Operatie Geslaagd - Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten - 21 november 2017 - Inschrijven?