Kom naar de tweede Actiedag Operatie Geslaagd ‘Samen tegen Vroegtijdig Schoolverlaten’ op 9 mei 2019 in De Punt (Gentbrugge).

09 mei 2019

De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Een op de zeven jongeren verlaat een Gentse school zonder kwalificatie. Om dat aan te pakken, bundelt Onderwijscentrum Gent de krachten met tal van partners. Onder de vlag Operatie Geslaagd gaan we samen de strijd aan tegen vroegtijdig schoolverlaten.

Meer weten over wat je zelf kan doen? Kom dan naar de tweede Actiedag Operatie Geslaagd ‘Samen tegen Vroegtijdig Schoolverlaten’ op 9 mei 2019 in De Punt (Gentbrugge). Via http://go.stad.gent/operatiegeslaagd  kunt u zich inschrijven.
 

Programma

8.30 – 9 uur                 Ontvangst

9 – 10.45 uur               Plenum

Welkom door Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd
Introductie op de actiedag en Operatie Geslaagd door Onderwijscentrum Gent
Keynote door Mohamed Benhaddou, psycholoog en oprichter van Averroes vzw

10.45 – 11 uur             Pauze met versnaperingen

11 – 13 uur                  Parallelsessies

SESSIE 1 l Functioneel meertalig leren: wat is het en hoe begin je eraan?
SESSIE 2 l Spijbelen: een preventieve aanpak
SESSIE 3 l Leermeesterschap als sleutel voor succeservaringen
SESSIE 4 l Kritische succesfactoren bij implementatie van actieplannen
SESSIE 5 l Werken aan een partnerschap tussen school, leerling en ouders
SESSIE 6 l Aanklampend werken: inspiratie en enkele praktijkvoorbeelden                            

13 – 15 uur                  Lunch en netwerkmoment

Keynote

Mohamed Benhaddou heeft ervaring met het werken met kwetsbare groepen. Als psycholoog en psychotherapeut werkt hij met mensen met een verslavingsproblematiek, en vanuit de vzw Averroes zet hij ook in op het creëren van verbondenheid tussen jongeren. In zijn keynote gaat hij in op sleutels voor professionals om jongeren te versterken en hen weerbaar te maken. Daarbij legt hij de nadruk op het belang van verbinding tussen jongeren en hun omgeving, waarbij vertrouwen creëren cruciaal is. Door jongeren een stem te geven, krijgen ze de nodige erkenning en ruimte om zich te uiten en te groeien. Benhaddou pleit daarbij ook voor samenwerking met tal van partners in de context van jongeren: samen kunnen ze elkaar enkel versterken.

Mohamed Benhaddou, psycholoog en oprichter van Averroes vzw

Parallelsessies
 

SESSIE 1 l Functioneel meertalig leren: wat is het en hoe begin je eraan?

Hoe kun je meer uit je meertalige leerlingen halen? Hoe kun je hun thuistalen actief inzetten in je lespraktijk, als een manier om tot beter leren te komen? Samen met een lerend netwerk van Gentse leerkrachten heeft Onderwijscentrum Gent de tool Functioneel meertalig leren in het secundair onderwijs ontwikkeld. De tool biedt je handvatten en methodieken om actief aan de slag te gaan met de thuistalen van je leerlingen, op maat van je klas of school. In deze workshop gaan we dieper in op wat functioneel meertalig leren precies is en hoe de tool je kan ondersteunen in je dagelijkse klaspraktijk. Daarvoor laten we ons inspireren door de ervaringen van het lerend netwerk, waarin een aantal methodieken al werden uitgetest in de praktijk.

Werkvorm: 
interactieve presentatie en getuigenis

Doelgroep: 
schoolteams (directie, leerkrachten, taalcoördinatoren en taalcoaches) van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, pedagogische begeleiders

Spreker(s):
Daria Ashurova, team Onderwijsontwikkeling, Onderwijscentrum Gent
 

SESSIE 2 l Spijbelen: een preventieve aanpak

Hoe kan spijbelen op een betere en meer preventieve manier worden aangepakt? Dat is de vraag waarop Onderwijscentrum Gent graag een antwoord wil bieden, in nauwe samenwerking met de werkgroep preventief spijbelbeleid. Tijdens deze sessie denken we samen na over wat de belangrijkste actiepunten zijn voor Gent, op basis van twee recente Gentse onderzoeken waarvan we de resultaten voorstellen. Enerzijds vond er in drie Gentse scholen een casestudyonderzoek plaats, waarbij in kaart werd gebracht welke preventieve acties er rond spijbelen worden genomen en welke vragen en noden er op dat vlak leven, anderzijds werden er recent ook focusgroepen georganiseerd met leerkrachten, beleidsmedewerkers, leerlingen, ouders en partnerorganisaties. Beide onderzoeken geven samen een rijkgeschakeerd beeld, vol vertrekpunten en aanbevelingen om in Gent gerichte acties op te zetten.

Werkvorm:
interactieve lezing

Doelgroep:
schoolteams (directie, leerkrachten, …) van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … binnen onderwijs en onze partnerbeleidsdomeinen werk, welzijn, jeugd, cultuur en vrije tijd

Spreker(s):
Melissa De Bruyker en Christel Van Vreckem, Arteveldehogeschool
Jessie De Naeghel, team Onderwijsontwikkeling, Onderwijscentrum Gent
 

SESSIE 3 l Leermeesterschap als sleutel voor succeservaringen

Veel leerlingen hebben al een carrière van mislukkingen achter de rug voor ze bij Kopspel vzw terechtkomen. Kopspel wil jongeren succeservaringen laten opdoen, vanuit het idee van leermeesterschap. Daarbij werken leerlingen samen met coaches, zelfstandige ondernemers en atelierchefs aan projecten en producten die rechtstreeks nut hebben voor de brede cultuursector en de samenleving in het algemeen. Zo werkt een leerling vanaf dag één aan een onderdeel dat aan het eind van het proces terug te vinden is in een theater, een museum, een cultureel centrum of een artistieke productie. Door de nadruk te leggen op kwaliteit voelen leerlingen dat er in hen wordt geïnvesteerd, zowel op het vlak van materiaal als wat vakkennis betreft. In deze sessie gaan we in op elementen van het pedagogische model van Kopspel, in de hoop dat die inspirerend kunnen zijn voor scholen.

Werkvorm:
interactieve lezing

Doelgroep:
schoolteams (directie, leerkrachten, …) van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … binnen onderwijs en onze partnerbeleidsdomeinen werk, welzijn, jeugd, cultuur en vrije tijd

Spreker(s):
Guy Swaegers, Kopspel vzw
www.kopspel.be
 

SESSIE 4 l Kritische succesfactoren bij implementatie van actieplannen

Samen met Onderwijscentrum Gent en andere partners binden Gentse scholen de strijd aan tegen vroegtijdig schoolverlaten. Via een pilootproject werden in 2017 en 2018 telkens 6 scholen begeleid in het opzetten van acties om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. Voor de concrete uitvoering van die acties werden voor één schooljaar middelen voorzien. Onderwijscentrum Gent begeleidde samen met Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) en Schoolmakers deze scholen in het proces. Een analyse van de beginsituatie bracht bij scholen zowel sterke punten als werkpunten naar boven, waaruit een selectie van prioritaire actiepunten werd gemaakt. Met het schooleigen actieplan dat daaruit ontstond, gingen scholen actief aan de slag. Uit de processen die de 12 pilootscholen doorliepen, halen we een aantal succesfactoren die leiden tot verandering.

Werkvorm:
interactieve lezing

Doelgroep:
schoolteams (directie, leerkrachten, …) van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … binnen onderwijs

Spreker(s):
Lia Blaton, team Onderwijsontwikkeling, Onderwijscentrum Gent
Jan Royackers, Schoolmakers
Jan De Mets, Steunpunt Diversiteit & Leren
 

SESSIE 5 l Werken aan een partnerschap tussen school, leerling en ouders

Een goede samenwerking tussen school, leerling en ouders is een essentiële voorwaarde om de onderwijskansen van alle leerlingen te optimaliseren. Ouders en scholen ervaren drempels en hindernissen om tot een partnerschap te komen. Welke drempels ervaren ouders? Hoe komen we als school tegemoet aan de ouders? Welke drempels ervaren wij vanuit de school om met ouders en leerlingen aan de slag te gaan? Samen met de brugfiguren secundair van Onderwijscentrum Gent en de schoolpsycholoog van GO! KTA-GITO Groenkouter kijken we door de bril van de ouders en schoolteams in hun zoektocht naar partnerschap. We denken samen na over hoe je deze inzichten kunt meenemen naar je eigen praktijk.

Werkvorm:
interactieve workshop

Doelgroep:
schoolteams (directie, leerkrachten, …) van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … binnen onderwijs

Spreker(s):
Joke Waelput, brugfiguur secundair onderwijs, Onderwijscentrum Gent
Joline Verniers, schoolpsycholoog, GO! KTA-GITO Groenkouter
 

SESSIE 6 l Aanklampend werken: inspiratie en enkele praktijkvoorbeelden  

In hun zoektocht naar een verbindend schoolklimaat krijgen scholen in toenemende mate te maken met een groeiende groep leerlingen die, ondanks de vele inspanningen, zeer moeilijk bereikt wordt. Intensievere vormen van outreachend werken worden daarom steeds belangrijker. In deze workshop willen we partners en scholen inspireren en aanmoedigen om hun inspanningen vol te houden en waar mogelijk verder uit te breiden. We delen een aantal goede praktijken die, vanuit een versterkende houding en op maat en tempo van de leerling, kunnen leiden tot kleine en soms ook grote successen. Uiteraard is er ook ruimte om in gesprek te gaan over jullie ervaringen en bekommernissen. Binnen deze workshop stellen we ook de nieuwe Naadloos Aansluitende Trajecten (kortweg: NAFT) aan jullie voor. Deze trajecten zijn er voor jongeren die wegens pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten. Het NAFT-aanbod is zeer divers, gaande van individuele begeleiding tot ondersteuning aan schoolteams.            

Werkvorm: 
interactieve lezing

Doelgroep:
schoolteams (directie, leerkrachten, …) van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … binnen onderwijs en onze partnerbeleidsdomeinen werk, welzijn, jeugd, cultuur en vrije tijd

Sprekers:
Hendrik Van Hyfte, Centrum Leren en Werken Gent
Janne Hoste, vzw aPart
Wouter Detienne en Steven Vercruysse, Groep INTRO
Marieke Spitaels, vzw LEJO
Ben Van Daele, team onderwijsontwikkeling, Onderwijscentrum Gent
 

Praktische info

Wanneer

9 mei 2019, 9 tot 15 uur

Waar

De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Voor wie

Schoolteams (directie, leerkrachten, …) van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … binnen onderwijs en onze partnerbeleidsdomeinen werk, welzijn, jeugd, cultuur en vrije tijd

Kostprijs

Gratis

Inschrijven

Via http://go.stad.gent/operatiegeslaagd  kunt u zich inschrijven.
Dat kan tot en met 30 april 2019 of totdat het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Meer info

www.stad.gent/operatiegeslaagd
onderwijscentrum@stad.gent