Vanaf 1 juli 2018 wordt het voor een werkgever nog goedkoper om laag- en middengeschoolde jongeren aan te werven.

De overheid wil werkgevers stimuleren om meer laag- en middengeschoolde jongeren aan te werven. Naast de bestaande Vlaamse RSZ-korting (doelgroepvermindering) treedt vanaf 1 juli 2018 bijkomend een federale maatregel in voege, die de aanwerving van jongeren nog goedkoper maakt. Deze maatregel kreeg de naam Startersjob.

Startersjob vanaf 1 juli 2018

Wil u vanaf 1 juli 2018 een werknemer aanwerven die jonger is dan 21, ingeschreven als werkzoekende en geen werkervaring heeft? Dan komt die in aanmerking voor een startersjob. Wat houdt dat in?

  • Het brutoloon vermindert met een percentage afhankelijk van de leeftijd van de jongere.
  • U compenseert die vermindering door de jongere een toeslag te betalen die is vrijgesteld van RSZ-bijdragen.
  • U krijgt een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Let wel, een leerovereenkomst, IBO bij een andere werkgever, tewerkstelling als student en bepaalde werkervaring van beperkte duur worden niet als werkervaring beschouwd. Uw nieuwe werknemer mag ook niet meer verdienen dan het sectorale minimumloon of — indien op sectoraal vlak daarover geen afspraken zijn — het interprofessioneel minimumloon. Bovendien moet u als werkgever behoren tot de privésector en moet de jongere minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde duur krijgen.

Peter Van Cronenburg van Van Cronenburg Architectural Hardware is positief over de mogelijkheden van dit systeem: ‘Deze premie heeft zeker en vast zijn voordelen. De druk op de nieuwe werknemer is wat minder hoog, die krijgt immers de ruimte om fouten te maken zonder dat dit financiële gevolgen heeft. Wij van onze kant krijgen de kans om de mens achter de handen te leren kennen.’

Hoe vraagt u de startersjob aan?

Bij indiensttreding van de jongere ontvangt u na de dimona-aangifte een bericht ter bevestiging dat u hem kan beschouwen als werknemer zonder werkervaring. Krijgt u deze bevestiging, dan mag u het loon van de jongere verminderen.

De RSZ-korting bestond al

U krijgt een korting op de RSZ-bijdragen gedurende maximaal 8 kwartalen voor elke nieuwe werknemer die jonger is dan 25 en geen diploma hoger onderwijs heeft. Hoeveel deze korting bedraagt, hangt af van de scholingsgraad van de jongere.

  • Gaat het om een laaggeschoolde jongere zonder diploma secundair onderwijs? Of zonder studiegetuigschrift tweede leerjaar van de derde graad? Dan bedraagt de korting 1.150 euro per kwartaal.
  • Gaat het om een middengeschoolde jongere met hoogstens een diploma secundair onderwijs? Of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad? Dan bedraagt de korting 1.000 euro per kwartaal.

Voorwaarden

De jongere moet geregistreerd zijn voor Mijn Loopbaan bij VDAB. Bovendien mag het refertekwartaalloon niet hoger zijn dan 7.500 euro tijdens de eerste vier kwartalen, en maximaal 8.100 euro tijdens de volgende vier.

Meer informatie nodig?Lees hier meer over de maatregel.

Vragen?Contacteer het OOG