Openbaar onderzoek RUP 153 deel B Antwerpsesteenweg-Orchideestraat

Van 2 januari tot en met 2 maart 2018 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan Antwerpsesteenweg...

Om een deel van de Antwerpsesteenweg beter in te richten, maakt de Stad Gent een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op. Voor het ontwerp van dit RUP loopt er van 2 januari tot en met 2 maart 2018 een openbaar onderzoek.

Waarom een RUP Antwerpsesteenweg-Orchideestraat?

De Antwerpsesteenweg is vlot bereikbaar vanuit de stad en de regio door de op- en afritten van de R4. Dat zorgt voor veel dynamiek langs de steenweg, maar het brengt ook verkeersdruk mee én ruimtelijke druk. Stedenbouwkundig is het gebied rond de Antwerpsesteenweg nu erg versnipperd. Door de aaneenschakeling van BPA’s en verkavelingen is het onvoldoende mogelijk de steenweg verder te ontwikkelen en de dynamiek te versterken.

Een aantal jaar geleden werden de Victor Braeckmanlaan, de Nieuwelaan en de Antwerpsesteenweg opgenomen in een studie over de Gentse hoofdsteenwegen. Vanuit deze studie werden langs de steenweg plaatsen aangeduid waar bijkomende activiteiten (voornamelijk wonen en handel) een plaats konden vinden.

Twee RUP’s vormen het sluitstuk van deze studie en ontwerpend onderzoek en leggen locaties en mogelijkheden vast voor onder andere wonen en handel. Het eerste RUP, RUP 153 deel A Braeckmanlaan – Nieuwelaan – Antwerpsesteenweg, is van kracht sinds 1 april 2016. Het tweede RUP, RUP 153 deel B Antwerpsesteenweg-Orchideestraat, bevindt zich in de fase van het ontwerp en daarover loopt nu een openbaar onderzoek.

Over welk gebied gaat het?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan gaat over een duidelijk afgebakend gebied: het ‘plangebied’. Het ruime plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan situeert zich langs Antwerpsesteenweg, vanaf de spoorwegbrug tot aan de R4 (Orchideestraat). Het RUP strekt zich uit over de deelgemeenten Sint-Amandsberg en Oostakker en omvat de bebouwingsstrip rond de Antwerpsesteenweg (N70) die rechtstreeks aansluit op de steenweg.

Doelstellingen van het ontwerp-RUP

 • Verdichten van het wonen

 • Afremmen van de systematische ontwikkeling naar commerciële functies

 • Versterken van bepaalde economische zones langs de steenweg

De belangrijkste krachtlijnen van het ontwerp-RUP

De bestaande woonzones langs de steenweg kennen een mix van wonen, handel, kantoren, … Het RUP bekijkt waar deze mix kan behouden blijven of gestimuleerd worden, en waar niet.

Een aantal bestaande handelsclusters kunnen nog bijkomende handelsactiviteiten opnemen (vooral de site Carrefour en de site MediaMarkt), al dan niet aangevuld met andere functies zoals kantoren, wonen-boven-winkels, …

Het RUP clustert handelsfuncties, maar duidt ook projectzones waar nieuwe woonprojecten kunnen zorgen voor meer woningen in het stedelijk gebied.

Sven Taeldeman , schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Timing van de RUP-procedure

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een lange administratieve weg af om tot een definitief plan te komen.

 • Het college van burgemeester en schepenen heeft het concept-RUP goedgekeurd op 30 mei 2013.

 • Er waren een informatiemoment en een rondvraag voor de buurt in juni 2013.

 • Daarna werd de impact van het concept-RUP op de omgeving onderzocht (milieu, mobiliteit, bodem, mens, …). De Dienst MER heeft dit plan-MER (plan-milieueffectenrapport) goedgekeurd op 28 februari 2017.

 • De stadsdiensten maakten dan het voorontwerp van het RUP, dat goedgekeurd werd door het college van burgemeester en schepenen op 29 juni 2017.

 • Daarna vroegen de stadsdiensten aan een aantal administratieve diensten een advies over het plan, onder andere aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO), aan de Vlaamse en provinciale overheden en andere adviesinstanties.

 • De stadsdiensten maakten het ontwerp op, dat voorlopig vastgesteld werd door de gemeenteraad van december 2017.

 • Nu volgt het openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt, van 2 januari 2018 tot en met 2 maart 2018.

 • De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) zal alle opmerkingen en bezwaren bekijken en nogmaals advies geven.

 • De stadsdiensten maken daarna het eindontwerp, dat definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad.

 • Ten slotte wordt de goedkeuring gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Vanaf de publicatie geldt het ruimtelijk uitvoeringsplan in de praktijk en kunnen vergunningen op basis van dit RUP afgeleverd worden. Als alles volgens planning verloopt, kan dit tegen zomer 2018.

Openbaar onderzoek

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen opmerkingen en bezwaren indienen. Dat kan enkel op volgende drie manieren:

 • Door een aangetekende te sturen naar de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

 • Duur de opmerking of het bezwaar af te geven aan de Balie Bouwen tegen ontvangstbewijs, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 – 3de verdieping – 9000 Gent

Meer info over het RUP

Meer informatie op de website van de Stad Gent: stad.gent > zoek op ‘RUP 153B’

Daarnaast kan men het ruimtelijk uitvoeringsplan inkijken bij de Balie Bouwen, Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1 – 3de verdieping – 9000 Gent, tel.

09 266 79 50, e-mail bouwen@stad.gent (open maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, op dinsdag ook na afspraak tussen 16.30 en 19 uur.)

Informatie

Eleke Langeraert, kabinetschef schepen Taeldeman, gsm 0477 76 02 38, e-mail eleke.langeraert@stad.gent

Bevoegd