Concrete realisaties en toekomstplannen

Hier vindt u een overzicht van de huidige werkpistes, concrete realisaties en toekomstplannen van de Taskforce Wonen.

CONCRETE REALISATIES

Uitbreiding bestaand aanbod
Er zijn extra opvangplaatsen voorzien, met begeleiding voor gezinnen met kinderen. Bovenop het bestaande aanbod voor twee gezinnen kunnen nog eens twee extra gezinnen op die manier geholpen tijdens de nacht.

Er worden meer dan 40 woonentiteiten tijdelijk in gebruik genomen voor grote en kleine gezinnen en alleenstaanden. Leegstaande gezinswoningen en panden in eigendom van de Stad Gent en OCMW, van sociale huisvestingsmaatschappijen, onderwijsinstellingen, en de federale overheid werden in het kader van de taskforce gebruiksklaar gemaakt. Het bijkomend aanbod werd ingepast in het project InstapWonen, project Leegstand en via sociale huurovereenkomsten (SVK). Zo zal de Universiteit Gent een groot gezin huisvesten in voormalige klaslokalen S22.

Vesalius
Daarnaast stelt HOGENT een verdieping van voormalige studentenhome Vesalius ter beschikking voor tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en time-outers - onder bepaalde voorwaarden. Sinds 1 maart 2019 tot 28 februari 2020 zal G4S Care, in samenwerking met het Nederlandse Traverse, instaan voor het beheer en zullen ze ook de bewoners van het project individueel en intensief begeleiden. Op dit moment wonen 11 vluchtelingen en 7 time-outers in home Vesalius. Mail voor meer informatie over het aanmelden van kandidaten.

Hurstweg
Sinds 27 november 2018 worden 56 woonwagenbewoners in 16 caravans aan de Hurstweg/Buitensingel begeleid. Dat betekent dat er per caravan een gebruiksovereenkomst is getekend met duidelijke afspraken. De bewoners sorteren hun afval in de voorziene afvalcluster en betalen maandelijks voor water, elektriciteit en huur van toiletten.

De Dienst Wonen neemt de rol van terreinbeheerder op. De buurstewards van de Dienst Outreachend Werken begeleiden de mensen. Alle kinderen op het terrein zijn ingeschreven in een school. Er is ook een traject opgestart in begeleiding naar werk.

Projectoproep kwaliteitsvolle huisvesting voor kwetsbare doelgroepen
In november 2018 stelde de Stad Gent een subsidiereglement op om middenveldorganisaties en vennootschappen met sociaal oogmerk de kans te geven om hun panden te renoveren, op te knappen of aan te passen. Het doel is om kwetsbare jongeren (tot 25 jaar) en erkende vluchtelingen op die manier betaalbare en kwalitatieve huisvesting te bieden in Gent.

Vzw Stappen en vzw Steevliet vroegen een subsidie aan en kregen die ook, beide om een pand op te knappen waar jongeren uit de bijzondere jeugdzorg terecht kunnen.

Leegstandscoach
De Stad Gent heeft een leegstandscoach aangeworven. De coach is het aanspreekpunt rond leegstand en coördineert de verschillende aspecten van het leegstandsbeleid. De coach zal ook impulsen geven om leegstand zo veel als mogelijk in te zetten binnen de doelstelling van de Taskforce Wonen.

Mobiel wonen op sites met tijdelijke invulling
We werken twee concrete voorstellen uit om mobiel wonen op sites met een tijdelijke invulling mogelijk te maken in de Muide en de Brugse Poort. Ben je nog niet betrokken en wil je dit mee vorm geven? Laat ons iets weten op taskforce.wonen@stad.gent.

De Taskforce Wonen werkt mee aan:

TOEKOMSTPLANNEN

'The shift', onze ambitie voor de komende jaren.

In de zomer van 2019 werd het project ROOF goedgekeurd. Hiermee wil Gent het daklozenbeleid lokaal en Europees naar een hoger niveau tillen door relevante kennis, ervaring en inzichten te delen en goede/vernieuwende praktijken uit te wisselen die focussen op volgende 2 sporen:

Ten eerste: de Shift maken van opvang/trappenmodel naar duurzame huisvesting/Housing First op maat van de verschillende groepen daklozen zowel op het vlak van huisvesting als dat van begeleiding, met als einddoel functional zero; kennisdeling over mogelijks:

  • Beleidsontwikkeling
  • Nieuwe structuren om de private huisvestingsmarkt socialer te maken
  • Samenwerkingsmodellen van publieke, private sector en middenveld
  • Verschillende oplossingen voor verschillende groepen onder de daklozen
  • Menswaardige aanpak om om te gaan met dakloze mensen zonder papieren

Ten tweede: dataverzameling en analyse

en dit in samenwerking met alle stakeholders te vertalen naar geïntegreerde lokale actieplannen om effectief beleid te ontwikkelen. De verworven kennis wordt ook overgebracht aan URBACï steden en andere steden. Deze sporen zijn ook terug te vinden in hoofstukken 3 Woonbeleid op maat - ledereen onder dak en 11 Gent vecht tegen armoede - Hefbomen voor sociale stijging van het Bestuursakkoord.

Het bestuur wenst zo spoedig mogelijk een humane aanpak voor clandestien mobiele bewoners. Lees er hier alles over.