RUP 171 Sport- en Recreatieve Voorzieningen

Waarom wordt het RUP 171 Sport- en Recreatieve Voorzieningen opgemaakt en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

Waarom maakt het stadsbestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan Sport- en Recreatieve Voorzieningen?

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan zal de bestemming gewijzigd worden van twee kleinschalige zonevreemde sportclusters waarvoor momenteel een planologisch probleem geldt. Aangezien dit kleinere wijzigingen betreffen, worden deze, naar analogie met het RUP Stedelijk Wonen en het RUP Groen, thematisch gebundeld.

  • Aan de Boer Janssensstraat hebben de sportterreinen met de clublokalen nog de bestemming natuurgebied. Voor dit gebied is een aantal jaar terug een stedenbouwkundig inrichtingsplan opgemaakt. Hierbij zullen de bestaande sportvelden herschikt worden en worden een aantal sportvelden toegevoegd die op een andere locatie minder gewenst waren. De realisatie ervan botst echter op de verkeerde gewestplanbestemming.

  • Aan de Snepkaai is een bestemmingswijziging noodzakelijk in functie van een volledige herinrichting van de jachthaven. Een deel van het in te richten gebied ligt in een bufferzone volgens het gewestplan. Een stedenbouwkundige studie voor de herinrichting van de jachthaven (Bouwstenen voor een masterplan site Snepkaai (2014) is hiervoor de ruimtelijke verantwoording.

Voor de ruimtelijke afbakening van de deelgebieden is telkens uitgegaan van de minimaal noodzakelijke zone die nodig is om de gewenste doelstellingen te bereiken. De ambitie van dit ontwerp-RUP is om de voorgestelde deelgebieden te herbestemmen naar een zone voor recreatieve voorzieningen.

Fase en timing van deze RUP-procedure

Op dit moment situeert het RUP Sport- en Recreatieve voorzieningen zich in de fase van het ontwerp.

De gemeenteraad stelde het plan voorlopig vast op 24 juni 2019.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd dat 60 dagen duurt. Het openbaar onderzoek start op 19 augustus en eindigt op 17 oktober 2019. Betrokken eigenaars en bewoners worden hiervan in kennis gesteld. Wie dat wenst, kan dan nog officieel bezwaren en opmerkingen indienen. De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) bekijkt vervolgens alle opmerkingen en bezwaren, en geeft nogmaals advies.

De stadsdiensten maken het eindontwerp, dat definitief moet worden vastgesteld door de gemeenteraad. Er wordt ingeschat dat het RUP definitief van kracht wordt in het voorjaar 2020.