DSC_3053_web.jpg

RUP 169 Groen

Waarom wordt het RUP 169 Groen opgemaakt en wat is de laatste stand van zaken over de procedure van dit RUP?

Ga snel naar:

 

Doelstellingen van het RUP

Het stadsbestuur van Gent (hierna ook de Stad genoemd) maakt een thematisch ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op, het RUP Groen. Dit RUP wil de bestaande groengebieden in Gent planologisch beschermen en nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk maken. Het past ook in de doelstelling van het stadsbestuur Gent om een klimaatrobuuste stad te worden.

Het RUP Groen vertrekt vanuit volgende doelstellingen:

 • planologisch beschermen van bestaande groengebieden, waaronder zowel parken als waardevolle natuur en bos;

 • de herbestemming van bijkomende groenzones in functie van de realisatie van de gewenste groenstructuur.

Situering van de deelgebieden van het RUP

Omdat het hier om een thematisch en geen gebiedsgericht RUP gaat, heeft het ook geen aaneengesloten plangebied. De onderdelen ervan zijn verspreid over het hele grondgebied van Gent. ‘Groen’ vormt het gemeenschappelijke element. Dit betekent dan ook dat de deelgebieden in het dense stedelijke gebied een andere schaal hebben dan de deelgebieden in het buitengebied. In totaal telt het RUP Groen 102 deelgebieden.

De totale oppervlakte bestemd als groengebied neemt dankzij het RUP Groen met ongeveer een vijfde toe. 373 hectare – zo’n 560 voetbalvelden – krijgt in één klap een groene bestemming. Zo’n 257 hectare is bestaand groen dat planologisch wordt beschermd. Het gaat enerzijds over 109 hectare bestaand publiek toegankelijk groen. Bijvoorbeeld een bestaand park dat volgens het Gewestplan bestemd is als woongebied, wordt via dit RUP herbestemd naar parkgebied. Anderzijds gaat het over 148 hectare waardevolle natuur en bos die worden beschermd.

Daarnaast heeft het RUP Groen ook de doelstelling om ca. 115 hectare bijkomende groengebieden, waaronder nieuwe parken, natuur en bos, planologisch mogelijk te maken en deze zoveel mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Uitvoering van het RUP Groen

Om te zorgen voor bijkomende bos en natuur, die bovendien zoveel mogelijk toegankelijk is, maakte de Stad drie ontwerpen van onteigeningsplannen op, die zij koppelt aan het RUP Groen. Het stadsbestuur wil namelijk in Slotendries in Oostakker, de Oude Bareel in Sint-Amandsberg en de Rosdambeekvallei in Sint-Denijs-Westrem instaan voor bijvoorbeeld de aanleg van bos, het herstellen van de beekvallei en de inrichting van nieuwe wandelpaden.

Voor de realisatie van andere nieuwe natuurgebieden, wil de Stad graag samenwerken met erkende natuurverenigingen. Het gaat bijvoorbeeld over de Leievallei, waar reeds een erkende natuurvereniging actief is. Voor deze percelen zal de Stad aankoopsubsidies vrijmaken.

Impact op landbouw verzachten

De uitvoering van de doelstellingen van het RUP Groen heeft uiteraard ook een impact voor een aantal landbouwers die nu in sommige van deze gebieden actief zijn. De Stad is zich hiervan bewust en heeft in overleg met de landbouworganisaties een pakket aan flankerende landbouwmaatregelen uitgewerkt die de impact zoveel mogelijk verminderen. De pachtvrije landbouwgronden van het OCMW zullen worden ingezet, zodat de landbouwers in hoofdberoep, vervanggronden kunnen krijgen. Ook erkende natuurverenigingen die willen instaan voor de realisatie van het RUP Groen, moeten aan een aantal vereisten voldoen. Zo moeten zij bijvoorbeeld voorrang geven aan de zittende landbouwer om het natuurbeheer op te nemen. Het is de eerste maal dat de Stad dergelijk uitgebreid pakket aan maatregelen voor de landbouwsector koppelt aan een RUP.

Reeds genomen stappen in de RUP-procedure

Een ruimtelijk uitvoeringsplan legt een lange administratieve weg af om tot een definitief plan te komen. Het RUP Groen valt binnen de nieuwe procedure voor RUP’s, zoals voorzien in het decreet van de Vlaamse overheid van 1 juli 2016 dat in werking is sinds 1 mei 2017. Grote wijziging ten opzichte van de vroegere procedure is dat de opmaak van het RUP en de MER-screening geïntegreerd worden (MER staat voor milieueffectrapportage).

tijdslijn

Reeds genomen stappen in de goedkeuringsprocedure

Ontwerp-RUP

De gemeenteraad stelde op 29 september 2020 het ontwerp-RUP, bijhorende onteigeningsplannen en het flankerend landbouwbeleid, voorlopig vast.

Het ontwerp-RUP bestaat uit een algemene toelichtingsnota en de nota's met de grafische plannen en stedenbouwkundige voorschriften voor de verschillende deelgebieden. Verder omvat het RUP Groen een scopingsnota, die aangeeft hoe de effecten op o.m. milieu en landbouw werden onderzocht, en de MER-screeningsnota.

De procesnota van het RUP Groen is een evolutief document en is a.h.w. een leeswijzer van de doorlopen planningsprocedure. De procesnota geeft aan op welke manier met de adviezen werd omgegaan, geeft daarnaast een overzicht van alle wijzigingen die doorheen de planningsproces zijn doorgevoerd, en beschrijft de verdere vervolgstappen.

De onteigeningsplannen voor de deelgebieden Slotendries, Oude Bareel en Rosdambeekvallei bestaan telkens uit een plan dat het onteigeningsgebied aanduidt en een projectnota.

Openbaar onderzoek over het ontwerp-RUP en de ontwerp-onteigeningsplannen. Mogelijkheid tot zelfrealisatie. Infomoment.

Na aanpassing van het voorontwerp op basis van de ingewonnen adviezen, stelde de gemeenteraad het ontwerp-RUP voorlopig vast op 29 september 2020. Het ontwerp-RUP wordt vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek zal plaatsvinden van 14 december 2020 tot en met 11 februari 2021. Wie dit wenst, kan bezwaren en opmerkingen indienen over het ontwerp-RUP of de ontwerp-onteigeningsplannen. Tijdens deze periode kunnen eigenaars binnen het onteigeningsplan ook een verzoek tot zelfrealisatie indienen.

Het openbaar onderzoek bestaat uit twee delen:

 • deel 1: het ontwerp van RUP nr. 169 Thematisch RUP Groen 

         Het volledige ontwerp van RUP, met de bijbehorende plannen en bijlagen, kun je onderaan deze webpagina raadplegen bij 'documenten'.

 • deel 2: het voorlopig onteigeningsbesluit voor de deelgebieden Oostakker-Slotendries, Sint-Amandsberg-Oude Bareel en Afsnee-Rosdambeekvallei

De te onteigenen goederen zijn gelegen op de volgende locaties:

 • Slotendries: te Oostakker tussen de Eikstraat, Gentstraat, Sint-Jozefstraat en Eksaarderijweg;
 • Oude Bareel: te Sint-Amandsberg/Oostakker ter hoogte van de Beelbroekstraat en de Achtenkouterstraat;
 • Rosdambeekvallei: te Sint-Denijs-Westrem en Afsnee ter hoogte van de Duddegemstraat, Autoweg-Zuid, Luchthavenlaan, Neststraat, Lauwstraat, Rijsbrugge en Kleine Duddegemstraat.

Het voorlopig onteigeningsbesluit, met de bijbehorende onteigeningsplannen, projectnota’s en bijlagen, kun je onderaan deze webpagina raadplegen bij 'documenten'.

Je kunt alle documenten van het ontwerp van RUP Groen en van het onteigeningsbesluit ook inkijken bij de Balie Bouwen. Maak daarvoor een afspraak via de webpagina of telefonisch.

Tijdens dit openbaar onderzoek, tot uiterlijk 11 februari 2021, kan je standpunten, opmerkingen en bezwaren indienen over het ontwerp van RUP of het onteigeningsplan waarbinnen jouw eigendom ligt. Dit kan op de volgende wijze:

 • door een (aangetekende) brief te sturen aan de Gecoro, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • of door te mailen naar gecoro@stad.gent
 • of door het bezwaar af te geven tegen ontvangstbewijs bij de Balie Bouwen. Maak daarvoor een afspraak.  
   

Hierbij vermeld je al naargelang ‘bezwaarschrift RUP Groen’ of 'bezwaarschrift onteigeningsbesluit RUP Groen’ in het onderwerp van je brief of mailbericht.

Zelfrealisatie

Graag wijzen we je ook op de mogelijkheid om tijdens het openbaar onderzoek een verzoek tot zelfrealisatie in te dienen. Dit kan door een aangetekende brief te sturen naar de Stad Gent, t.a.v. Groendienst, Botermarkt 1, 9000 Gent. Hierbij vermeld je  ‘verzoekschrift zelfrealisatie RUP Groen’ in het onderwerp.

Na afloop van het openbaar onderzoek dien je tegen uiterlijk 20 april 2020 een volledig gestaafd dossier tot zelfrealisatie in te dienen.

Infomoment

In het kader van dit openbaar onderzoek vindt een infomoment plaats op dinsdag 8 december 2020 om 20 uur. Omwille van de coronamaatregelen zal dit digitaal plaatsvinden. Tijdens dit digitaal infomoment licht de Stad Gent de plannen voor het RUP toe en kan je vragen stellen over de RUP-procedure. Inschrijven kan via de onderstaande knop. Na inschrijving ontvang je een link om toegang te krijgen tot het infomoment.

Verdere stappen en timing van de RUP-procedure

 • Na het einde van het openbaar onderzoek bekijkt de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) alle opmerkingen en bezwaren over het RUP en geeft hierop een advies aan de gemeenteraad.
 • De stadsdiensten maken dan finaal het eindontwerp van het RUP op, dat definitief vastgesteld moet worden door de gemeenteraad.
 • De Stad, in haar hoedanigheid van onteigenende instantie, gaat na of er wijzigingen nodig zijn aan de definitieve onteigeningsplannen en verwerkt de verzoeken tot zelfrealisatie. De gemeenteraad stelt deze al dan niet gewijzigde onteigeningsplannen, definitief vast.
 • Ten slotte wordt de goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de goedkeuring van het plan in het Belgisch Staatsblad

Volgens de vooropgestelde timing zal het RUP van kracht zijn vanaf eind 2021. Vanaf dat moment kan de gemeenteraad ook eventuele zelfrealisatieconvenanten afsluiten. Vanaf de goedkeuring geldt het ruimtelijk uitvoeringsplan in de praktijk en moet met de voorschriften rekening worden gehouden bij een eventuele omgevingsvergunningsaanvraag in het bewuste gebied.

 

OPGELET: de bijlagen onderaan deze pagina open je bij voorkeur met de internetbrowser Google Chrome.