RUP 167 Stedelijk Wonen

Raadpleeg hier de documenten voor het thematisch RUP 167 Stedelijk wonen met zijn verschillende deelgebieden.

Omdat het hier geen gebiedsgericht RUP betreft, maar over een thematisch RUP gaat, vormt het plangebied geen aaneengesloten geheel zoals in een gebiedsgericht RUP. Dit RUP 'Stedelijk Wonen' bestaat uit een aantal ruimtelijk van elkaar gescheiden onderdelen die verspreid zijn over het volledige grondgebied van de stad en waar het thema “wonen” in zijn ruimste zin het gemeenschappelijk element vormt. Met ‘ruimste zin’ wordt bedoeld dat het niet alleen over zuiver wonen gaat maar ook over andere functies die bij het wonen horen.

De gemeenteraad stelde het RUP definitief vast op 27 juni 2017. Na de definitieve vaststelling beschikten de Vlaamse Regering en de deputatie nog over een termijn van dertig dagen om de uitvoering van dit gemeenteraadsbesluit te schorsen. Er werden daartoe geen initiatieven genomen binnen de gestelde termijn.

Deze gemeenteraadsbeslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2017. Het RUP werd 14 dagen na deze publicatiedatum definitief van kracht, m.n. op 28 augustus 2017.

OPGELET: de bijlagen onderaan deze pagina opent u bij voorkeur met de internetbrowser Google Chrome.