160 RUP Groenas 4 - Bovenschelde

Raadpleeg hier de documenten voor RUP 160 Groenas 4 - Bovenschelde

Het plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan situeert zich in het zuiden van Gent, net buiten de stadsrand, in de vallei van de Schelde vanaf Ledeberg ter hoogte van het kruispunt Jacques Eggermontstraat met de Hundelgemsesteenweg, tot aan Adolphe della Faillelaan. Het plangebied maakt deel uit van de groenas 4 uit het Ruimtelijk Structuurplan Gent (zie het kaartje op pag. 5 van de toelichtingsnota van het RUP).

De gemeenteraad stelde het RUP definitief vast op 29 juni 2016. Na de definitieve vaststelling beschikten de Vlaamse Regering en de deputatie nog over een termijn van dertig dagen om de uitvoering van dit gemeenteraadsbesluit te schorsen. Er werden daartoe geen initiatieven genomen binnen de gestelde termijn.

Deze gemeenteraadsbeslissing werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 september 2016. Het RUP werd 14 dagen na deze publicatiedatum definitief van kracht, m.n. op 11 oktober 2016.