Zorgwonen

Als eigenaar-bewoner of huurder een stuk van uw woning delen met 65-plussers of zorgbehoevenden.

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee hulpbehoevende personen of 65-plussers kunnen inwonen. Het omgekeerde kan ook: een zorgverlener die komt inwonen bij hulpbehoevende personen. Een huurwoning kan eveneens in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

1. Wie komt in aanmerking?

2. De voorwaarden

3. Hoe aanvragen?

4. Gebruik een modelhuurcontract

5. Wat verandert er fiscaal en financieel?

6. Wat als de zorgsituatie eindigt?

Een vergunning digitaal aanvragen?

Volg hier het handige stappenplan PDF (7.12 MB)

1. Wie komt in aanmerking?

De zorgwoning wordt bewoond door de zorgverlener(s) en de hulpbehoevende.

Volgende doelgroepen vallen onder de noemer ‘hulpbehoevende’:

  • 65-plussers
  • personen met een handicap
  • personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering
  • personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven

Volgende attesten kunnen de zorgbehoevendheid aantonen:

  • de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • de erkenning door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als persoon met een handicap
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming die personen met een handicap krijgen op basis van de wet van 27 februari 1987 voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  • een attest, uitgereikt door de algemene directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid van sociale en fiscale voordelen
  • een bewijs van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 % als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte

Hebt u een ander attest? Vraag dan na bij de organisatie die het attest aflevert of u op basis daarvan in aanmerking kunt komen voor zorgwonen.

2. De voorwaarden

De ondergeschikte wooneenheid mag qua oppervlakte maximum 1/3 van de totale woning innemen, en vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid. De eventueel gemeenschappelijke ruimtes (zoals de keuken) worden niet meegerekend in de maximale oppervlakte van 1/3 van de totale woning.

3. Hoe aanvragen?

Gebeuren er geen structurele veranderingen aan uw woning? Dan is een melding voor zorgwonen voldoende. U leest hier hoe u de melding kunt aanvragen.

Moet u uw woning vergroten en gebeuren er constructieve werken om het tot een zorgwoning om te bouwen? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen waarbij de medewerking van een architect verplicht is. De architect zal u begeleiden bij uw aanvraag en het dossier digitaal indienen. Vraag uw omgevingsvergunning digitaal aan. Meer informatie over hoe u dit moet doen, kunt u hier terugvinden.

4. Gebruik een modelhuurcontract

De bewoner van de hoofdwooneenheid heeft de vrije keuze om de bewoning van het ondergeschikte gedeelte te verhuren of kosteloos aan te bieden. Wilt u verhuren? Stel dan een huurcontract op. Daarin verwerkt u alle voorwaarden, rechten en plichten voor u en uw huurder. U kunt ook een modelhuurcontract gebruiken. Kom langs bij de Woonwijzer in uw buurt voor meer advies en begeleiding.

5. Wat verandert er fiscaal en financieel?

De melding of vergunning zorgt er voor dat de Dienst Burgerzaken de bewoners van de hoofd- en ondergeschikte wooneenheid apart inschrijft in het bevolkingsregister. Als u als alleenstaande bewoner een vervangingsinkomen ontvangt, zal u daardoor niet als samenwonend worden aanzien met de bewoners van het andere woongedeelte, en behoudt u uw volledige uitkering als alleenstaande.

6. Wat als de zorgsituatie eindigt?

Komt er een einde aan de zorgsituatie? Dan moet u een melding indienen bij de Stad Gent, waarbij u kiest voor het beëindigen van de zorgfunctie. Dit kan digitaal en op papier. U gebruikt hiervoor dezelfde documenten als bij een aanvraag voor zorgwonen en kruist het vakje 'de beëindiging van het zorgwonen' aan.

Wenst u de 2 afzonderlijke woonentiteiten in uw woning te behouden na stopzetting van zorgwonen, informeer u dan eerst bij de Balie Bouwen of dit mogelijk is. U zal hiervoor een omgevingsvergunningsaanvraag moeten indienen en deze vergunning wordt niet altijd toegestaan.

Bij de Balie Bouwen kunt u alle relevante documenten ontvangen om een dergelijke omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen.