Zorgwonen

Als eigenaar-bewoner of huurder kan je een stuk van je woning delen met 65-plussers of zorgbehoevenden. Lees meer over zorgwonen.

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning, zodat maximaal 2 hulpbehoevende personen of 65-plussers kunnen inwonen.

Het omgekeerde kan ook: een zorgverlener die inwoont bij hulpbehoevende personen. Een huurwoning kan eveneens in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

1. Wie komt in aanmerking?

2. Wat zijn de voorwaarden van zorgwonen?

3. Hoe vraag je zorgwonen aan?

4. Gebruik een modelhuurcontract

5. Wat verandert er fiscaal en financieel?

6. Wat als de zorgsituatie eindigt?

Op zoek naar meer informatie?

1. Wie komt in aanmerking?

De zorgwoning wordt bewoond door de zorgverlener(s) en de hulpbehoevende.

Volgende doelgroepen vallen onder de noemer ‘hulpbehoevende’:

 • 65-plussers
 • Personen met een handicap
 • Personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering
 • Personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven

Volgende attesten kunnen de zorgbehoevendheid aantonen:

 • Inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 • Erkenning door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding als persoon met een handicap
 • Inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming die personen met een handicap krijgen op basis van de wet van 27 februari 1987 voor tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • Attest, uitgereikt door de algemene directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid van sociale en fiscale voordelen
 • Bewijs van een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte

Heb je een ander attest? Vraag dan na bij de organisatie die het attest aflevert of je op basis daarvan in aanmerking komt voor zorgwonen.

2. Wat zijn de voorwaarden van zorgwonen?

De ondergeschikte wooneenheid mag qua oppervlakte maximum 1/3 van de totale woning innemen, en vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid. De eventueel gemeenschappelijke ruimtes (zoals de keuken) worden niet meegerekend in de maximale oppervlakte van 1/3 van de totale woning.

3. Hoe vraag je zorgwonen aan?

 • Gebeuren er geen structurele veranderingen aan je woning? Dan is een melding voor zorgwonen voldoende.
   
 • Moet je je woning vergroten en gebeuren er constructieve werken om het tot een zorgwoning om te bouwen? Dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen en een architect inschakelen. De architect begeleidt jou bij het digitaal aanvragen van je dossier.

4. Gebruik een modelhuurcontract

Als bewoner van de hoofdwooneenheid kan je de bewoning van het ondergeschikte gedeelte verhuren of kosteloos aanbieden.

Wil je verhuren? Stel dan een huurcontract op. Daarin verwerk je alle voorwaarden, rechten en plichten voor jou en je huurder. Je kan ook een modelhuurcontract gebruiken. Kom langs bij de Woonwijzer in je buurt voor meer advies en begeleiding.

5. Wat verandert er fiscaal en financieel?

De melding of vergunning zorgt er voor dat de Dienst Burgerzaken de bewoners van de hoofd- en ondergeschikte wooneenheid apart inschrijft in het bevolkingsregister. Als je als alleenstaande bewoner een vervangingsinkomen ontvangt, zal je daardoor niet als samenwonend worden aanzien met de bewoners van het andere woongedeelte. En behoud je je volledige uitkering als alleenstaande.

6. Wat als de zorgsituatie eindigt?

Komt er een einde aan de zorgsituatie? Dan moet je een melding indienen bij de Stad Gent, waarbij je kiest voor het beëindigen van de zorgfunctie. Dit kan digitaal en op papier. Je gebruikt hiervoor dezelfde documenten als bij een aanvraag voor zorgwonen en kruist het vakje 'de beëindiging van het zorgwonen' aan.

Wil je de 2 afzonderlijke woonentiteiten behouden in je woning na stopzetting van zorgwonen? Check dan eerst bij de Balie Bouwen of dit mogelijk is. Je zal hiervoor een omgevingsvergunningsaanvraag moeten indienen en deze vergunning wordt niet altijd toegestaan.

Op zoek naar meer informatie?

Meer lezen over zorgwonen?

Lees de folder 'Deel uw huis, geef een thuis' PDF (787.27 KB)