Ruimtelijk rendement

Afwijkingsmogelijkheden op BPA’s en verkavelingen ouder dan 15 jaar

Door een wijziging in de Vlaamse wetgeving kan een bouwproject soms afwijken van de bouwvoorschriften in oude BPA’s. Op welke plaatsen is dit mogelijk en op welke niet? Dit heeft onder andere te maken met de toepassing van het begrip ‘ruimtelijk rendement’. Om vergunningsaanvragen transparant en doordacht te beoordelen, heeft de Stad Gent een beleidskader opgemaakt dat toont welke principes van de BPA’s we behouden en welke mogelijkheden tot afwijkingen we afwegen. Dit alles baseren we op de principes van Ruimte voor Gent.

Wanneer is een afwijking mogelijk?

Bij verkavelingen ouder dan 15 jaar en bij BPA’s die ouder zijn dan 15 jaar, zijn er meer afwijkingsmogelijkheden dan vroeger. Dit sedert de decreetswijziging van 8 december 2017. Toen wijzigde de Vlaamse Regering heel wat bepalingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Lees alle nuances en richtlijnen voor afwijken

beleidskader ruimtelijk rendement PDF (5.26 MB)

Wat betekent dit voor mijn project?

De wijzigingen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hebben een invloed op hoe de Stad Gent de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen moet of kan beoordelen.

In sommige gevallen betekent dit bijvoorbeeld dat een project een bouwlaag meer kan krijgen, of dat een invulling met andere functies mogelijk is (handel, bedrijven, ...).

De beoordeling hiervoor gebeurt op basis van de afweging van de ruimtelijke ordening. Dit betekent dat we rekening houden met de bestaande toestand, de toekomstvisie voor de stad en de verhoging van het ruimtelijk rendement.

Ruimtelijk rendement betekent dat we efficiënter met ruimte willen omspringen. Dit door op sommige goed gekozen plaatsen meer bebouwing toe te laten en op andere plaatsen net meer open ruimte te laten.

Beleidskader van de Stad Gent

Om deze afwijkingsmogelijkheden en het principe van ruimtelijk rendement consequent te kunnen toepassen, heeft de Stad Gent een beleidskader opgemaakt. De Stad gebruikt dit beleidskader om omgevingsvergunningsaanvragen transparant te kunnen begeleiden en beoordelen.

Lees het beleidskader

Beleidskader ruimtelijk rendement PDF (5.26 MB)

Geënt op de principes van Ruimte voor Gent

Het beleidskader is gebaseerd op de principes van Ruimte voor Gent, somt op aan welke principes van de BPA’s we blijven vasthouden en welke mogelijkheden tot afwijkingen we afwegen.

In sommige gevallen staan we dus afwijkingen toe, in andere houden we vast aan bepaalde principes uit de BPA’s omdat ze in lijn zijn met de principes uit Ruimte voor Gent.

Over welke principes gaat het?

Ruimtelijk verdichten, verluchten en ontpitten

  • Verdichten doen we door te stapelen, te delen en combineren, door hergebruik en tijdelijk gebruik, door stedelijk te verkavelen, door het compacter en kleiner wonen en met nieuwe woonvormen.
  • We verluchten en ontpitten in wijken die nu al zeer dens zijn. Als algemeen principe stimuleren we de ontharding.

Principe functioneel verweven

  • We ambiëren een evenwichtige verweving: verweving van verschillende woningtypes, verweving van bedrijvigheid, handel en diensten in het woonweefsel, en gerichte verweving binnen economische zones.
  • Afwijken is mogelijk om monofunctionaliteit tegen te gaan, anderzijds beschermen we ook de kwetsbare stedelijke functies. Dit zijn functies die bijkomende ondersteuning of (planologische) bescherming behoeven om ze te realiseren of te behouden.

Versnippering van open ruimte wegwerken en tegengaan

We gaan versnippering van de open ruimte tegen door de continuïteit van open ruimten te behouden, te creëren en te herstellen.

Beeldkwaliteit verhogen en energiebewust plannen

Om de beeldkwaliteit op te krikken overwegen we hoger bouwen, indien mogelijk gekoppeld aan een kleinere footprint, houden we rekening met de oriëntatie en zetten het dak in als vijfde gevel.


Dankzij het begrip ruimtelijk rendement kunnen we de principes uit Ruimte voor Gent versneld implementeren op het hele grondgebied van Gent.

Daarbij hanteren we verschillende beoordelingscriteria naargelang de locatie in de stad. Voor een project in de stadsrand zullen er andere mogelijkheden zijn dan voor een project in de binnenstad. Het is belangrijk dit project per project te bekijken. Alle nuances en afwegingen staan helder uitgelegd in het beleidskader.

 

Lees alle details en nuances in het beleidskader