Beleidsvisie voor stadsvernieuwing

Alle grote stadsvernieuwingsprojecten in Gent kaderen in een ruimere visie van de Stad Gent over de toekomstige ontwikkeling van de stad.

Via stadsvernieuwingsprojecten willen we bepaalde wijken of stadsdelen een nieuw elan geven en er de levenskwaliteit verhogen. Dat kan bijvoorbeeld met extra woongelegenheden, renovaties, meer groen en sociale buurtinitiatieven.

Om deze projecten te realiseren is er een brede visie nodig. Waar kunnen nieuwe woningen bijkomen en hoeveel? Hoe kunnen we deze woningen in een leefbare, groene omgeving inpassen? Met oog voor de klimaatuitdagingen van de toekomst en in relatie tot een goed gestructureerd openbaar domein? 

De stedelijke ontwikkeling van een stad als Gent laat zich dan ook niet samenvatten in een opsomming van kortlopende projecten. De Stad moet zowel denken aan het welzijn van deze generatie als aan de mogelijkheden van toekomstige generaties Gentenaars. Langetermijnplanning met aandacht voor inspraak, participatie en cocreatie is daarbij een basisvereiste. Precies daarom zetten we in op drie belangrijke pijlers: zowel op economisch, sociaal-cultureel als ruimtelijk vlak moet de stad (be)leefbaar zijn.

Beleidsvisie ruimtelijke ordening

Beleidsvisie wonen

Beleidsvisie milieu, groen en klimaat

Beleidsvisie werken en ondernemen

Beleidsvisie mobiliteit

   

  Beleidsvisie ruimtelijke ordening

  Ruimte voor Gent

  Op welke manier willen we wonen, werken, ontspannen en ons verplaatsen in 2030? De ruimte is schaars en er zijn duurzame, creatieve oplossingen nodig. Hoe biedt Ruimte voor Gent, het nieuwe ruimtelijk structuurplan van de stad, hier een antwoord op?

   

  Wijkstructuurschetsen

  Hoe blijft je wijk een aangename plaats om te wonen, werken, naar school te gaan, te ontspannen? We moeten een antwoord vinden op veel ruimtelijke uitdagingen. Daarom maakt de Stad Gent de komende jaren samen met de bewoners, handelaars, scholen en bedrijven in een aantal wijken een wijkstructuurschets op. Zo bouwen we samen aan een wijk waar het goed leven is: nu, over enkele jaren en in de verre toekomst, voor jou, je kinderen en kleinkinderen.

   

  Bouwblokvisie voor verweven en vergroenen

  De Stad Gent werkt aan een bouwblokvisie. Die moet een leidraad vormen voor nieuwe projecten in binnengebieden in de dichtbevolkte wijken van de kernstad en de binnenstad. Hoe kunnen we tot een kwaliteitsvolle invulling komen van deze gebieden? Hoe zorgen we voor het behoud en de creatie van groene ruimte, kantoren, maakbedrijven, kleinhandel, … functies die nu dreigen te verdwijnen? En in welke gevallen kunnen hier wel nog woningen komen?

   

  Integraal plan openbaar domein

  Wij willen meer samenhang brengen in de inrichting van de publieke ruimte. Daarom ontwikkelden we het Integraal Plan Openbaar Domein (IPOD): een handleiding voor elke ontwerper van projecten in de publieke ruimte in Gent.

   

  Nota ruimtelijk rendement

  Door een wijziging in de Vlaamse wetgeving kan een bouwproject soms afwijken van de bouwvoorschriften in oude BPA’s (bijzondere plannen van aanleg). Op welke plaatsen is dit mogelijk en op welke niet? Dit heeft onder andere te maken met de toepassing van het begrip ‘ruimtelijk rendement’. Om vergunningsaanvragen transparant en doordacht te beoordelen, heeft de Stad Gent een beleidskader opgemaakt dat toont welke principes van de BPA’s we behouden en welke mogelijkheden tot afwijkingen we afwegen. Dit alles baseren we op de principes van Ruimte voor Gent.

   

  Water in de stad

  In de beleidsvisie 'Water in de stad' bekijken we de huidige en toekomstige rol van water in Gent vanuit verschillende perspectieven: ruimte voor water, economie, mobiliteit, wonen en werken op het water, ecologie en waterkwaliteit.

   

  Ruimtelijk kader voor het Kouter- en Leieland

  Het Kouter- en Leieland, in Drongen, Afsnee en Sint-Denijs-Westrem, kenmerkt zich als een open ruimtegebied met herkenbare dorpen, de valleien van de Leie en de Kale, relicten van kouters en bulken en een aantal waardevolle kasteelparken. Het studierapport ‘Uitwerken van een ruimtelijk instrumentarium voor het strategisch project Kouter- en Leieland’ bevat een leidraad om concrete plannen en projecten af te wegen. Het kan zowel gaan om concrete bouwprojecten als om ingrepen in de publieke en de open ruimte. Dit afwegingskader legt een sterke klemtoon op de ruimtelijke, visuele kwaliteit, en is complementair met de andere beleidskaders voor ruimte, wonen, milieu, economie en mobiliteit.

   Beleidsvisie wonen

   Woningtypetoets

   Welk type woning is het meest geschikt voor een perceel? De woningtoets of woontoets geeft richtlijnen aan architecten en ontwikkelaars over welk type woning waar thuishoort. Zo krijgen we in Gent een goede mix van het woonaanbod. 

    

   Ruimte voor ouderen

   De studie Ruimte voor ouderen biedt een leidraad aan wie kwaliteitsvolle assistentiewoningen wil aanbieden.

   Beleidsvisie milieu, groen en klimaat

   Groenstructuurplan: ruimte voor parken, natuur en bos

   Stad Gent gaat voor meer groen: meer parken, meer natuur en meer bos. Zo houden we de stad leefbaar voor mensen, dieren en planten. Om werk te maken van meer groen ontwikkelden we het groenstructuurplan. 

   Gents Klimaatplan

   Het Gentse Klimaatplan 2020-2025 bundelt de klimaatambities van de Stad Gent op korte termijn (2030), zonder de eindstreep (2050) uit het oog te verliezen. Om de ambities waar te maken kiest Gent voor gasloze verwarming, een rollend klimaatfonds om meer (woning)renovaties te realiseren en een grotere focus op een circulaire economie.

    

   Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent

   De landbouwstudie ‘Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent' biedt een kader voor een goed doordacht ruimtelijk landbouwbeleid.

    

    Duurzaamheidsmeters

    De Stad Gent en de Vlaamse overheid ontwikkelden systemen om de duurzaamheid te meten van stadsprojecten en economische sites zoals bedrijventerreinen en kantoorzones. Private ontwikkelaars kunnen deze duurzaamheidsmeters gebruiken als inspiratiebron.

     

    Bomenplan

    Waar planten we straatbomen? Voor welke bomen kiezen we? Hoe houden we onze bomen in goede gezondheid? Gent wil een duurzaam bomenbestand. Met haar bomenplan wil de Stad de nodige aandacht geven aan bomen in de publieke ruimte. Het bomenplan zet op een planmatige en duurzame wijze de bakens uit voor de toekomst van individueel beheerde bomen. Het plan focust zowel op het behouden van het huidige bomenbestand als op het uitbreiden ervan.

    Beleidsvisie werken en ondernemen

    Visienota detailhandel en horeca

    Gent stelt als eerste centrumstad een eigen visienota op met een duidelijk toekomstbeeld voor handelsvestigingen.

    Beleidsvisie mobiliteit

    Mobiliteitsplan

    Het Mobiliteitsplan is nodig om Gent leefbaar en bereikbaar te houden. Het bestaat onder meer uit het Circulatieplan en het Parkeerplan.

     

    Wijkmobiliteitsplannen

    De Stad Gent wil dat het goed leven is in de wijken rond de binnenstad: aangename straten, schone lucht en veilig verkeer voor jong en oud. Daarom maken we samen met de bewoners, handelaars, scholen en bedrijven nieuwe plannen voor jouw wijk. Zo bepalen we samen hoe het beter, veiliger en gezelliger kan voor iedereen.

     

    Parkeerrichtlijnen voor bouwprojecten

    De parkeerrichtlijnen bepalen hoeveel fiets- en autoparkeerplaatsen je moet voorzien bij bouwprojecten in Gent.