Woonpremie Woonkwaliteit

Verbeter je woning op vlak van vochtwering, centrale verwarming, elektriciteit of sanitair en ontvang een premie voor je renovatie!

Inhoud

Waar gaat het over?

Wil je verbeteringswerken uitvoeren aan je woning? Dan kan je rekenen op financiële steun van de Stad Gent.

Deze premie kan je aanvragen voor 4 types verbeteringswerken aan je woning:

 • vochtweringswerken
 • werken aan de centrale verwarming en water
 • elektriciteitswerken 
 • de installatie van elementair sanitair

Eigenaars van een appartement, studio, kamerwoning of woonboot kunnen ook in aanmerking komen.

Enkel eigenaars kunnen een aanvraag doen voor een pand op grondgebied Gent dat ze zelf bewonen of verhuren. 

Eigenaar-verhuurders kunnen de premie aanvragen voor meerdere woningen.

Wat zijn de voorwaarden?

Er zijn een aantal voorwaarden aan deze premie gekoppeld:

 • de woning moet binnen het Gentse grondgebied liggen
 • je inkomen mag de maximumgrens niet overschrijden 

De exacte voorwaarden voor deze premie vind je terug in het premiereglement.
Je kan de premie aanvragen tot en met 30 juni 2021.

Hoeveel bedraagt de Woonpremie Woonkwaliteit?

De bedragen hangen af van de inkomenscategorie waartoe je behoort en de kostprijs van de uitgevoerde werken.

De premie is een percentage van de kostprijs van de uitgevoerde werken die in aanmerking komen en waarvoor je facturen indient. Het gaat om de kostprijs exclusief btw:

 • 50 % van de kostprijs met een maximum van 1.500 euro als je tot categorie 1 behoort
 • 40 % van de kostprijs met een maximum van 1.250 euro als je tot categorie 2 behoort
 • 30 % van de kostprijs met een maximum van 1.000 euro als je tot categorie 3 behoort
 • 20 % van de kostprijs met een maximum van 1.000 euro als je tot categorie 4 behoort

Raadpleeg het premiereglement voor meer informatie.

Wat heb ik nodig om een aanvraag in te dienen?

 1. Gedetailleerde facturen opgemaakt in het Nederlands, die de uitvoering van de werken of de aankoop van materialen staven. De facturen vermelden minstens:
  - naam van de aanvrager
  - adres van de werken
  - opsomming van de uitgevoerde werken en/of aangekochte materialen
  - indien van toepassing: BTW-nummer van de aannemer
  - kostprijs inclusief en exclusief BTW
 2. Aanslagbiljet van de personenbelasting van het inkomstenjaar van 2 jaar geleden van alle meerderjarige personen die op de aanvraagdatum ingeschreven zijn op het adres van de aanvrager (enkel voor eigenaar-bewoners, niet nodig in geval van verhuur)
 3. Bewijs van kinderen ten laste (indien ouder dan 18 jaar)
 4. Bewijs van handicap (indien van toepassing)
 5. In geval van verhuring: een kopie van de geregistreerde huurovereenkomst
 6. In geval van elektriciteitswerken: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme van de volledige installatie
 7. In geval van werken aan de gasinstallatie: positief keuringsattest van een erkend keuringsorganisme of van de installateur.

Welke stappen zijn er?

 • Je kan de premie aanvragen nadat de werken zijn uitgevoerd en na ontvangst van de facturen (de facturen mogen 1 jaar oud zijn).
 • Het minimum bedrag van elke factuur is 50 euro (excl. btw).
 • Je kan de premie aanvragen per ingreep of tegelijkertijd tot aan het maximum totaal premiebedrag.
 • Je kan de aanvraag van de premie op één van volgende manieren doen:
  • online via het webformulier
  • persoonlijk afgeven tegen ontvangstbewijs in de Woonwijzer
  • per post versturen aan het college van burgemeester en schepenen t.a.v. Dienst Wonen, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
 • De Dienst Wonen beoordeelt de aanvraag en vraagt eventueel bijkomende bewijsstukken op.

Gelijkaardige producten

Woonpremie Energie