Stad Gent ondertekent als eerste Vlaamse gemeente het charter ‘Bouwen aan dialoog’ en lanceert online toepassing Vastgoedinformatie

Engagementen voor een samenwerkingsgericht voortraject tussen architecten en lokale besturen.

De Stad Gent streeft naar kwaliteitsvolle projecten die passen binnen haar ruimtelijke visie. Daarvoor is een respectvolle, transparante dialoog met de architecten als ontwerpers en bouwadviseurs de beste garantie. Om dit begeleidingstraject voor de vergunningsaanvraag efficiënt en in goede verstandhouding te laten verlopen, onderschrijft de Stad Gent als eerste lokaal bestuur niet alleen een gezamenlijk charter, ze lanceert ook de nieuwe online tool Vastgoedinformatie.

Charter en afsprakenkader

De Stad Gent, de Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten (VVSG), de beroepsverenigingen voor architecten NAV en BVA en de Orde van Architecten werkten twee jaar lang in een cocreatief traject aan wederzijdse engagementen en het definiëren van ieders rol. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de bouwprojecten. De overheid begeleidt en beoordeelt de aanvragen; de architect is de ontwerper en adviseur van de (ver)bouwers. De overheid stelt duidelijke regels op, maakt transparante beleidskaders, zorgt voor een goede dienstverlening en bereikbaarheid. De architect informeert zich voldoende over de regelgeving en ruimtelijke visie van de Stad, legt goede en concrete ontwerpen voor.

Er is een algemeen charter dat voorgelegd wordt aan alle Vlaamse steden en gemeenten, met de VVSG als initiatiefnemer. Daarnaast stelden de Stad en architectenverenigingen een afsprakenkader samen specifiek voor de Stad Gent. Dit afsprakenkader is een startpunt om verder te werken aan een respectvolle dialoog.

Op 21 mei ondertekenden de Stad Gent, de VVSG en de architectenorganisaties dit charter en afsprakenkader.

Nieuwe webtool Vastgoedinformatie

Als concreet voorbeeld van een betere dienstverlening heeft de Stad Gent de online toepassing Vastgoedinformatie ontwikkeld. Een belangrijke taak van een lokale overheid is om vastgoedinformatie te verstrekken aan de vastgoedsector, notarissen, bouwprofessionals en kandidaat-bouwers en verbouwers. De Stad Gent stelt nu alle bekende informatie per perceel of adres beschikbaar op de website. Wie vroeger een pand wilde kopen of verbouwen, moest een pdf opvragen bij de stadsdiensten. Nu kan iedereen deze info zelf opzoeken op de website.  Het gaat om voorschriften uit RUP’s en BPA’s, de stedenbouwkundige vergunningen die op het perceel gelden en de bodeminformatie. Zo kan je bijvoorbeeld opzoeken welke activiteiten er op de grond zijn geweest, of er risico is op bodemvervuiling, …

De toepassing is bedoeld om snel informatie te kunnen opzoeken. Bij een officiële verkoopstransactie blijft de notaris of vastgoedprofessional uiteraard de nodige documenten leveren.